Hotărârea nr. 924/2009

Privind aprobarea achitarii cotelor parti pentru reparatiile necesare la imobilul situat in Cuza Voda nr. 17

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind aprobarea achitării cotelor părți pentru reparațiile necesare la imobilul situat în Cuza Vodă nr. 17

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, înregistrat sub nr.61455 din 20.10.2009, prin care propune aprobarea achitării cotei părți pentru reparațiile necesare la imobilul situat în Oradea str. Cuza Vodă nr. 17,

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, Legea 230/2007 privind organizarea asociațiilor de proprietari, Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, toți proprietarii au obligația să ia masuri cu privire la întreținerea, repararea părților comune, iar cheltuielile se repartizează proporțional cu cota parte de proprietate.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând cont de dispozițiile art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a pct.17 ale art.45 alin.2 si ale art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă achitarea cotei părți de 28% ce revine Administrației Imobiliare Oradea, adică 18555 lei cu TVA din valoarea estimată de 66500 lei din cap.70.02.50 ‘‘Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, art.2002 “reparații curente''

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de execuție lucrări cu S.C.CORBESTI S.R.L în vederea achitării cotei părți .

Art.3. Se aprobă achitarea cotei părți care se va efectua numai după finalizarea și recepționarea lucrărilor real executate.

Pentru lucrările de reparații, lucrarea va fi confirmată de dirigintele de șantier și nu de responsabilul tehnic.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea: Serviciul Administrare Imobile

 • •   Reprezentanții proprietarilor din imobil, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   S.C. CORBESTI S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare

 • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 924

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.