Hotărârea nr. 923/2009

privind evacuarea pe cale administrativa a numitilor: KEREZSI RUDOLF, VASILOVICI SIMONA, VASILOVICI CLAUDIA si KAJCZA MELINDA si a familiilor acestora, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale, locuinta fond de stat situata in Oradea, str. Au

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind evacuarea pe cale administrativă a numiților: KEREZSI RUDOLF, VASILOVICI SIMONA, VASILOVICI CLAUDIA si KAJCZA MELINDA și a familiilor acestora, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Aurora nr. 23

Având în vedere:

  • -   raportul nr. 60642 din 19.11.2009 al Administrației Imobiliare Oradea, Compartimentul Locuințe;

  • -   prevederile art.21 si art. 27 din Legea locuinței nr. 114/1996 - republicată;

  • -  prevederile art.32 din HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 - republicată;

- Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza drepturilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.5 lit.c si art. 45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dispune evacuarea pe cale administrativă a numiților: KEREZSI RUDOLF, VASILOVICI SIMONA, VASILOVICI CLAUDIA si KAJCZA MELINDA și a familiilor acestora, din imobilul situat in Oradea, str. Aurora nr. 23, pe cheltuiala și riscul acestora.

Art.2. În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărârii, Compartimentul Locuințe va emite somații pentru persoanele nominalizate la art.1 ca, în termen de 30 de zile de la primirea somației, să evacueze locuința.

Nerespectarea termenului de 30 de zile duce de drept la evacuarea silită a acestora.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Locuințe, din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Compartimentul Locuințe, din cadrul Administrației Imobiliare Oradea,

  • -   Biroul Întreținere Construcții și Instalații,

  • -   Instituția Prefectului Bihor,

  • -   Poliția Comunitară Oradea,

  • -  Numiții: KEREZSI RUDOLF, VASILOVICI SIMONA, VASILOVICI CLAUDIA si KAJCZA MELINDA prin grija Compartimentului Locuințe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 923

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.