Hotărârea nr. 922/2009

privind aprobarea unor masuri administrative de modificare si completare a Regulamentului cadru de Organizare si Functionare a blocului de tip camin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat in proprietate si administrat de Consiliului Local al Municip

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare și completare a Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate și administrat de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe proprietate municipală din cadrul căminului situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.59.855 din 22.10.2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Planificare Investiții Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea unor măsuri administrative de modificare și completare a Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate și administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe proprietate municipală din cadrul căminului situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13,

Având în vedere necesitatea unor măsuri administrative de modificare și completare a regulamentului cadru de organizare și funcționare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 512 la data de 29.06.2009, se impune aprobarea modificării și completării a regulamentului cadru de organizare și funcționare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, la articolul 26 cu următorul cuprins „Tarifele lunare la chirie sunt stabilite în condițiile prevăzute de HCLMO nr. 780/2003, HCLMO nr. 939/2005 și HCLMO nr. 710/2009” și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe proprietate municipală din cadrul căminului situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

Ținând seama de prevederile, Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completarile ulterioare,

Ținând seama de prevederile, Hotărârii Consiliului Local nr. 553/2002, și a Hotărârii Consiliului Local nr. 512/2009,

În baza art. 36 alin (2) lit.c), alin.5 lit.a, ale art. 45 alin (3) și art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 26 a Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor nr. 13, care va avea următorul cuprins:

„Art.26. Tarifele lunare la chirie sunt stabilite în condițiile prevăzute de Hotărârile Consiliului local al municipiului Oradea nr. 780/2003, nr.939/2005 și nr. 710/2009”.

Art.2. Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe proprietate municipală din cadrul căminului situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile, Biroul Juridic, Biroul

Administrare Venituri,

 • -   Instituția Prefectului Bihor,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor,

 • -   Se postează pe pagina www.oradea.ro.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 922

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.


CONSILIUL LOCAL ORADEA

Anexa 1


ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Nr. _____________ / ________________

CONTRACT DE INCHIRIERE

pentru suprafețele cu destinație de locuințe proprietate municipală din cadrul căminului situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

CAPITOLUL I

PARTILE CONTRACTANTE

ART. 1. Prezentul contract se incheie intre:

1. ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr. 1, in calitate de titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinte proprietate de stat, având C.I.F. RO 23627620, CONT: RO51TREZ0765006XXX006941- deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată legal prin - HORIA AUGUSTIN JARCA - director executiv,

Si

2.      ..............................., CNP: .........................cu domiciliul in ORADEA, str. Atelierelor , nr.

..., bl......, et. sc....., ap. judet (sector) Bihor, legitimat cu buletin / carte de identitate, seria nr.

..............., eliberat la data de...................., de SPCLEP Oradea, in calitate de chirias.

ART.2. Partile, cunoscand prevederile legale in domeniul inchirierii locuintelor proprietate de stat convin asupra incheierii prezentului

CAPITOLUL II

OBIECTUL INCHIRIERII

ART. 3. Primul, in calitate de titular al dreptului de administrare inchiriaza, iar al doilea, in calitatea de chirias, ia cu chirie locuinta din ORADEA, str. ATELIERELOR, nr. 13., bl. ., et....., sc. .., ap.., judet BIHOR

avand incaperile de locuit, dependintele si alte dotari folosite in exclusivitate sau in comun, specificate in anexa nr. 2- parte integranta din prezentul contract.

ART. 4. Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si familia sa conform anexei nr. 2 parte integranta din prezentul contract.

ART. 5. Locuinta descrisa la capitolul II, se preda in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul verbal de predare- primire (anexa nr. 1) incheiat intre partile contractante, care face parte integranta din prezentul contract.

ART. 6. Termenul de inchiriere este de 2 (doi) ani, cu incepere de la data de .............. pana la data de

ART. 7. La expirarea termenului contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor parti, in conditiile legii.

CAPITOLUL III CHIRIA AFERENTA LOCUINTEI

ART. 8. Pentru folosirea spatiului, chiriasul datoreaza administratorului, trimestrial, chirie.

ART. 9. Chiria se stabileste in conformitate cu prevederile legale in materie.

ART.10. Chiria la data incheierii prezentului contract este in cuantum de ........ lei/trim, calculata

conform HCLMO 780/2003, HCLMO 939/2005 și HCLMO 710/2009..
Chiria se factureaza trimestrial de către administrator în cea de-a doua lună din trimestru, pentru trimestrul în curs.
Neprimirea facturii nu îl exonerează pe chiriaș de la plata chiriei datorate urmare a folosinței spațiului locativ menționat la Art. 3.

În caz de neprimire a facturilor chiriașul are obligația de a anunța de îndată administratorul prin solicitare scrisă depusă la sediul acestuia, în, cel mult, 30 de zile de la data când se constată cele menționate.

Chiria se datorează/sistează începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii Procesului Verbal de Predare - Primire a spațiului locativ.

Art. 11. Chiria se achita trimestrial, pana în data de 15 a ultimei luni din trimestru, data la care factura devine scadentă. In caz de neplată a chiriei se vor percepe majorării de intarziere in cuantum legal stabilit pentru creanțe bugetare începând cu prima zi următoare scadenței până la data plății inclusiv.

ART.12.Plata chiriei se poate efectua prin virament bancar in contul C.I.F. RO 23627620, CONT: RO51TREZ0765006XXX006941- deschis la Trezoreria Oradea, sau in numerar la casieria Administrației Imobiliare Oradea, aflată în Piața Unirii nr. 1, cam. 13, parter,.

ART. 13. Pe durata derulării contractului chiria se poate modifica in urmatoarele situatii:

 • >  modificări la nivelul veniturilor nete realizate lunar de titularul contractului si membrii familiei acestuia -înscriși în contract;

 • > modificari ale nivelului salariului mediu net pe economie comunicat lunar de Directia Generala Judeteana de Statistica Bihor;

 • >  modificari in suprafata locuibila a locuintei inchiriate;

 • >  modificari ale cuantumului chiriei prin acte normative emise de catre autoritățile legislative și Consiliul Local al Municipiului Oradea;

 • >  modificari ale tarifului de baza (lei/mp) ca urmare a actualizarii acestuia conform actelor normative emise în acest sens;

ART. 14 (1) Orice modificare a nivelului chiriei ca urmare a modificărilor intervenite la articolul precedent, atrage după sine acceptarea de îndată a acestora de către chiriaș, fără nici o formalitate din partea administratorului.

(2) Administratorul va comunica chiriașului noul cuantum al chiriei

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND FOLOSIREA SI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 15. Obligatiile administratorului:

 • a)  sa predea locuinta in stare normala de folosinta;

 • b)  sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta, in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;

 • c)  sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, pavimente, scari exterioare, curti si gradini) precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, sunbsoluri);

 • d)  sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie, etc.),

 • e)  efectuarea unor controale periodice la adresa imobilului.

ART. 16. Obligatiile chiriasului:

 • a)  sa foloseasca locuinta potrivit destinatiei si de buna- credinta;

 • b)  sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatiile sau inlocuirea elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;

 • c)  sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;

 • d)  sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;

 • e)  sa predea la mutarea din locuinta administratorului, locuinta in stare de folosinta si curatenie cu obiectele de inventar trecute in procesul verbal de predare- primire intocmit la preluarea locuintei;

 • f)  sa achite chiria la termenele prevazute in prezentul contract;

 • g)  sa achite lunar cheltuielile comune, astfel cum acestea sunt delimitate de catre Biroul Administrare Imobile, in conditiile legii;

 • h)  sa achite lunar obligatiile ce-i revin, conform contractelor incheiate cu prestatorii de servicii publice: S.C. Electrocentrale S.A. , S.C. RDS-RCS S.A., alte cheltuieli in conditiile legii;

 • i)  sa incheie contractele mentionate la lit. h) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract, si sa faca dovada administratorului in acest sens in termen de 3 luni;

*) Locuintele sociale, provizorii si de seriviciu NU POT FI CUMPARATE de catre chirias.

 • j) sa faca trimestrial administratorului dovada achitarii obligatiilor asumate in baza contractelor mentionate la lit. h);

 • k)  sa comunice administratorului, sub sancțiunea rezilierii contractului, orice modificare intervenita ulterior încheierii contractului in ceea ce privește schimbarea locului de munca, venitul net al familiei, numarul membrilor de familie inscrisi in fisa locativa, in termen de 30 zile de la data producerii modificarii,

 • l)  sa comunice administratorului, în termen de 30 de zile, orice modificare privind starea civilă, datele de identificare, ale titularului și membrilor familiei înscriși în contract,

 • m) să permita accesul reprezentanților administratorului in încinta spațiului locativ pentru efectuarea controalelor periodice.

CAPITOLUL V GARANTII

ART. 17. Constituirea unui depozit de garantie, in cont bancar la unitatea bancara agreeata de chirias. Cuantumul garantiei se stabileste la nivelul chiriei calculate pentru o perioada de 3 luni, conform prevederilor legale in vigoare la data incheierii contractului.

Conturile de garantii sunt conturi inchise pentru chirias si deschise pentru administrator pe perioada exercitarii de catre chirias a dreptului de folosinta asupra spatiului locativ care face obiectul prezentului contract. ART. 18. Depozitul de garantie se restituie intr-un interval de 3 luni, incepand cu data restituirii cheilor de catre chirias. Din acest depozit se pot retine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificarii acestora. In cazul nerestituirii in termenul prevazut, soldul depozitului de garantie produce dobanzile la vedere in favoarea chiriasului.

ART. 19. Sumele ce pot fi retinute de administrator din depozitul de garantie sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

- reparatia sau inlocuirea obiectelor sanitare, precum si pentru lucrarile de constructii care sunt in sarcina chiriasului;

- intretinerea curenta si reparatiile lunare la elementele de folosinta comuna care sunt in sarcina chiriasului;

- alte servicii realizate in folosul chiriasului, de care acesta a beneficiat pe perioada existentei contractului de inchiriere si pe care nu le-a achitat.

ART. 20. La data ridicarii contractului de inchiriere, chiriasul va prezenta administratorului, dovada constituirii garantiei. Dovada constituirii garantiei se face prin extrasul de cont eliberat de unitatea bancara la care s-a constituit depozitul.

CAPITOLUL VI

NULITATEA SI INCETAREA CONTRACTULUI

ART. 21. Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:

 • a)  obligă chiriasul să recupereze sau să plătească in avans administratorului orice sumă cu titlu de reparatie in sarcina administratorului;

 • b)  prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la CAP IV art. 16, asa cum sunt acestea formulate;

 • c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;

 • d) exonereaza administratorul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere;

 • e) autorizeaza administratorul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.

ART. 22. Contractul de inchiriere inceteaza prin denuntarea unilaterala a acestuia de catre chirias, inainte de termenul stabilit cu conditia notificarii prealabile a administratorului in termen de 60 de zile.

ART. 23. Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligatiilor de catre chirias, poate fi dispusa inainte de termen in urmatoarele situatii:

1) la cererea administratorului, atunci cand:
 • a) chiriasul nu a achitat chiria si majorarile de întârziere aferente pe o perioada de cel putin 3 luni consecutiv;

 • b) chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror altor bunuri aferente lor sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;

 • c) chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;

 • d) chiriasul nu a efectuat lucrarile de intretinere, reparatii si igienizare, care cad in sarcina acestuia potrivit CAP IV din prezentul contract;

 • e) chiriasul a subinchiriat locuinta fara acordul administratorului;

 • f) chiriasul a modificat destinatia locuintei ce face obiectul prezentului contract;

 • g) chiriasul nu comunica administratorului modificarile prevazute la art. 16 lit l) in termenul stabilit;

h) chiriasul nu a incheiat contractele prevazute la art. 16 lit. h) in termen de 30 de zile si nu a facut dovadata incheierii acestora administratorului in termen de 3 luni; de la data semnării Procesului Verbal de Primire a spațiului locativ.

i) chiriasul nu face trimestrial administratorului dovada indeplinirii obligatiilor asumate asa cum rezulta din art. 16 lit. h);

j)  chiriasul nu achită chiria în cuantumul stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;
k)  chiriașul nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute la Art. 16.
 • l)  chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune si majorarile aferente acestora pe o perioada de 3 luni consecutiv;

ART. 24 Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari irevocabile, iar chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract pana la data de întâi a lunii următoare celei în care se pune în executare hotarârea de evacuare.

ART. 25 Contractul incetează de plin drept in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data de întâi a lunii următoare celei inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta in acest termen.

CAPITOLUL VII ALTE CLAUZE INTRE PARTI ART. 26 Lucrarile de reparatii si intretinere care cad in sarcina administratorului se efectueaza numai la solicitarea scrisa a chiriasului si in limitele fondurilor disponibile existente in acest sens.

Prezentul contract s-a incheiat astazi ........................................in 2 exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

Prezentul contract are doua anexe parte integranta -Anexa nr. I -Procesul Verbal de Predare-Primire a spațiului locativ(cu anexele A/B) și Anexa nr. II - Fisa de calcul a chiriei datorate.


TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE

AMINISTRAȚIA IMOBLILIARĂ ORADEA

9

reprezentata prin:

DIRECTOR EXECUTIV

Horia Augustin Jarca


CHIRIAS


(nume/prenume)


SEF BIROU JURIDIC Marioara Rosan


(semnatura)


CONTROL

FINANCIAR PREVENTIV

Laura Bortis


SEF SERVICIU

Cristian Beltechi


INTOCMIT


CONSILIUL LOCAL ORADEA

-ANEXA NR.


2-

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Nr. _____________ / ________________

Vizat Control financiar preventiv

ZONA FISCALĂ -

FIȘA DE CALCUL A CHIRIEI LUNARE

pentru locuința detinuta de chiriașul ......................

STR. ATELIERELOR, NR. 13, AP. 51

Nr. crt.

Elemente componente pentru calculul chiriei

Supraf. (mP)

Tarif de bază (lei/m2)

Chirie (lei)

0

1

2

3 **

4 = 2x3

1.

Suprafata locuibila platita cu tariful de baza

2.

Dependinte platite cu tarif pentru antreu, tinda, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC

3.

Dependințe platite cu tarif pentru terasa, pivnița, boxa, logii, spalatorii, uscatorii

4.

Suprafața garajelor, dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă și altele asemenea

5.

Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural

6.

Curti si gradini

7.

Total I (rd.1 - rd 6)

X

INTOCMIT,

Notă:

* Contract de închiriere nou încheiat în baza HCLMO 512/2009

** Chiria se calculează în baza HCLMO 780/2003, HCLMO 939/2005 și HCLMO 710/2009

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

9

Nr. _____________ / ________________

Anexa A/B parte integranta din procesul-verbal de predare-primire

FISA

SUPRAFETEI LOCATIVE INCHIRIATE IN:

municipiul (orasul, comuna) ORADEA strada ATELIERELOR, NR. 13, blocul scara corpul ........... situata la nivelul (etajul) ...... a) apartamentul ......, incalzirea b) CENTRALĂ apa curenta

 • c) DA canalizare d) DA instalatia electrica e) DA construite din materiale inferioare f) NU

A

Date privind locuinta inchiriata

Nr. crt.

Denumirea incaperii g)

Suprafata (mP)

In folosinta

exclusiva

comuna

0

1

2

3

4

1.

CAMERĂ

DA

2.

CHICINETĂ

DA

3.

OFICIU

DA

4.

WC + DUȘ

-

DA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Suprafata curtii si gradinii

h)Titularul contractului de închiriere si membrii de familie

care locuiesc împreuna cu aceasta

Nr.

Crt

Numele si prenumele

Calitatea pe care o are membrul de familie in raport cu titularul contractului de inchiriere i)

Anul nasterii

Locul de munca

Veniturile nete realizate lunar (din salarii, pensii, alocații de stat pentru copii, ajutoare sociale, profesii libere precum și alte surse reglementate legal)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE, CHIRIAS,

 • a) Subsol, etaj, mansarda, alte niveluri;

 • b) Centrala, sobe de gaze, alte mijloace de incalzire;

 • c) In locuinta, in cladire, in curte, in strada;

 • d) Idem;

 • e) Da sau nu;

 • f) Da sau nu;

 • g) Camera, hol, oficiu, baie, bucatarie, vestibul, camara, WC, debara, antreu, tinda, culoar, boxa, magazie, sura, sopron, etc.;

 • h) Se completeaza cu membrii de familie considerati ca atare potrivit art. 13 din Hotararea Consiliului Local nr. 15/1998;

 • i) Sot, sotie, fiica, precum si parintii sotilor, intretinuti de acestia (tata, mama, soacra, socru).