Hotărârea nr. 920/2009

pentru modificarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr. 128/26.02.2009 privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta, aflate in administrarea Administratiei Imobiliare Oradea de

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 128/26.02.2009 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea

Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, înregistrat sub nr. 61384 din 19.11.2009, prin care propune pentru modificarea Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 128/26.02.2009 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri

Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 128/26.02.2009 prin care s-a stabilit componența comisiei de analiză a activității O.N.G -urilor care dețin un contract de închiriere/de comodat spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere faptul că dl. Zbucea Rareș Florin nu mai deține funcția de consilier local al municipiului Oradea, Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), lit.b), art.45 alin. (3) și art.124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Articolul 1 lit.b) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea 128/2009 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri se modifică după cum urmează:

„b) Se numește Comisia de analiză a activității O.N.G.- urilor, artiștilor, artiștilor plastici, care dețin cu contract de închiriere/de comodat spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate in administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, în următoarea componență:

 • 1. Biro Rozalia

  • - președinte comisie

  • - membru comisie

  - membru comisie

  • - membru comisie

  • - membru comisie

  - membru comisie

  - membru comisie

  - membru comisie

  - membru comisie”


 • 2. Jarca Horia Augustin

 • 3. Benyovszki Tunde

 • 4. Roșan Mărioara

 • 5. Beltechi Cristian

 • 6. Szabo Joszef

 • 7. Vulcu Daniel

 • 8. Hossu Bogdan

9. Cherecheș Florica

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliara Oradea

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:


 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

 • •  Membrii comisiei

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 920

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.