Hotărârea nr. 92/2009

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcþia de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversita

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008

Analizând raportul de specialitate nr.100.790 din 12 ianuarie 2009 prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008,

Având în vedere adresa Grupului Școlar „Andrei Șaguna” înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 201816 din 17.12.2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Grupului Școlar ,, Andrei Șaguna”, a d-nei prof. MATEUȚĂ CARMEN și respectiv a d-lui ing. PORȚAN GAVRIL.

Văzând adresa Școlii cu clasele I-VIII ,,Ioan Slavici” Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.204022 din 18 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Școlii cu clasele I-VIII ,,Ioan Slavici” Oradea a doamnei prof. BUZULICĂ BRÂNDUȘA.

Ținând seama de prevederile art.21 alin.9, 10 și art.17 alin.4 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin Ordinul nr. 3.142 din 25 ianuarie 2006,

În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.142/2006,

Luându-se în considerare rezultatele finale obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008,

În baza art. 36 alin. (2) lit.d, alin.6 lit.a pct.1 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea numirii în funcția de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008, nominalizate în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția juridică,

  • -   Persoanele nominalizate în anexă,

  • -   Grupul Școlar ,,Andrei Șaguna”

  • -   Școala cu clasele I-VIII ,,Ioan Slavici” Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.92

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.92 din 29.01.2009

NR. crt.

NUMELE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FUNCȚIA

1.

MATEUȚĂ CARMEN

Grupul Școlar „Andrei Șaguna”

Director adjunct

2.

PORȚAN GAVRIL

Grupul Școlar „Andrei Șaguna”

Director adjunct

3.

BUZULICĂ BRÂNDUȘA

Școala cu clasele I-VIII ,,Ioan Slavici” Oradea

Director adjunct