Hotărârea nr. 919/2009

pentru aprobarea Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice in cadrul programului Asistenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului

Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice în cadrul programului Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte - Termoficare PHARE CES 2006/ 018-147.04.03/08.03 în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu-Axa 3 Termoficare

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.135.197 din 26 noiembrie 2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu-Axa 3 Termoficare.

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu;

Având în vedere dispozițiile art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliului local al municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Master Planul privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice, în cadrul programului Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte - Termoficare PHARE CES 2006/ 018-147.04.03/08.03 conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și directorul general al S.C. Electrocentrale S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea;

 • -   Instituția Prefectului Bihor;

 • -   directorul general al S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea -managerul de proiect;

 • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 919


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 2

Cuprins                Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.919 din 30.11.2009                      Pag.


0 SINTEZA LUCRĂRII

0.1 Introducere

0.1.1 Scopul și obiectivele Master Planului

0.1.2 Localizarea proiectului

0.2 Concepția Master Planului

0.3 Contextul legal, obiective naționale și ținte municipale

0.4 Situația existentă a sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul

Oradea

0.4.1 Date generale privind alimentarea cu energie termică în municipiul Oradea

0.4.2 Necesarul actual de energie termică aferent sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

0.4.3 Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică operat de SC

Electrocentrale Oradea SA

0.4.3.1 Prezentare generală

0.4.3.2 Sursa sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

0.4.3.3 Rețele de transport a energiei termice

0.4.3.4 Rețele de distribuție a energiei termice

0.4.3.5 Puncte termice

0.4.3.6 Instalații la consumatori

0.4.3.7 Eficiența energetică în clădiri

0.4.4 Impactul de mediu generat de sistemul de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea

0.4.5 Cadrul legal, instituțional și operațional al funcționării sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea

0.4.5.1 Date generale

0.4.5.2 Operatorul SC Electrocentrale Oradea SA

0.4.6 Aspecte financiare relevante

0.5 Concluziile analizei situației actuale. Problemele generate de sistemul de termoficare .................................................................................................................................................32

0.6 Proiecții privind necesarul de energie termică la consumator și a consumului


asigurat din sursă

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


0.6.1 Evoluția necesarului de energie termică la consumator

0.6.2 Evoluția consumului asigurat din sursă

0.7 Analiza scenariilor de alimentare cu energie termică ................................................... 4

0.8 Analiza opțiunilor în cadrul scenariilor propuse

Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

0.8.1 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului 1

0.8.2 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariilor II și III

0.8.3 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului III

0.8.4 Analiza comparativă a opțiunilor în cadrul scenariilor analizate

0.9 Scenariul și opțiunea propusă

0.10 Planul de investiții pe termen lung

0.11 Suportabilitatea

0.12 Programul de investiții prioritare

0.13 Planul de acțiune pentru implementarea proiectului

 • 1 INTRODUCERE .......................................................................... Error! Bookmark not defined.

  • 1.1 Cadrul în care se desfășoară proiectul ............................

   Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.


   • 1.1.1 Cadrul general..............................................................

   • 1.1.2 Încredințarea proiectului.............................................

   • 1.1.3 Entități implicate în proiect .........................................

   • 1.1.4 Obiectivele proiectului ................................................

   • 1.1.5 Scopul consultanței..................................................... Error! Bookmark not defined.

  • 1.2 Obiectivul general și metodologia de elaborare a Master PlanuluiError! Bookmark not defined.

  • 1.3 Localizarea proiectului....................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 2 CONCEPȚIA MASTER PLANULUI............................................Error! Bookmark not defined.

9

 • 3 OBIECTIVE NAȚIONALE REFLECTATE ÎN OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE

TERMOFICARE............................................................................. Error! Bookmark not defined.

 • 3.1 Rezumatul capitolului ........................................................Error! Bookmark not defined.

 • 3.2 Obiective naționale pentru sistemele de încălzire centralizate cu privire la protecția

mediului și reflectarea acestora în obiectivele strategiei locale de termoficare ........ Error!

Bookmark not defined.

 • 3.3 Complementaritatea cu strategiile și planurile naționale, regionale și alte documente

relevante.................................................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 3.4 Analiza strategiei municipale privind sistemul de termoficareError! Bookmark not defined.

3.5Concluzii .............................................................................Error! Bookmark not defined.

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


 • 4 SITUAȚIA EXISTENTĂ A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIULORADEA..................................................................Error! Bookmark not defined.

  • 4.1 Rezumatul capitolului ........................................................Error! Bookmark not defined.

4.2Date generale privind zona de amplasare a proiectului..Error! Bookmark not defined.

 • 4.2.1 Date geografice, administrative și economice.......... Error! Bookmark not defined.

Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

 • 4.2.2 Zone naturale protejate ...............................................

 • 4.2.3 Clima .............................................................................

 • 4.2.4 Date geo-fizice .............................................................

 • 4.2.5 Calitatea mediului ........................................................

 • 4.2.6 Zone sensibile .............................................................

  Pag. 4


  Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.


 • 4.3 Date generale privind alimentarea cu energie termică în municipiul Oradea....... Error!

Bookmark not defined.

 • 4.4 Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică operat de SC Electrocentrale

SA .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.1 Prezentare generală..................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.2 Necesarul actual de energie termică aferent sistemului centralizat de alimentare cu energie termică ............................................. Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.3 Sursa sistemului centralizat de alimentare cu energie termicăError! Bookmark not define

 • 4.4.3.1 Date generale ......................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.3.2 Echiparea actuală a sursei, caracteristici echipamente, mod de funcționare

............................................................................................ Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.3.3 Starea tehnică actuală a echipamentelor din sursăError!   Bookmark not

defined.

 • 4.4.3.4 Combustibilii u ti l i zaț i ............................................ Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.3.5 Asigurarea utilităților la centrală..........................Error!Bookmark not defined.

 • 4.4.3.6 Producții de energie termică și electrică și consumuri de combustibil... Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.3.7 Sistemul de mentenanță.......................................

 • 4.4.4 Depozitul de zgură și cenușă......................................

 • 4.4.5 Rețele de transport a energiei termice.......................

 • 4.4.6 Rețele de distribuție a energiei termice.....................

 • 4.4.7 Puncte termice.............................................................

  Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.


  • 4.4.8 Sistemul de monitorizare


  Error! Bookmark not defined.


Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


 • 4.4.9 Instalații la consumatori.............................................. Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.10 Eficiența energetică în clădiri................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.4.11 Bilanțul energiei termice în sistemul de termoficareError! Bookmark not defined.

4.5 Impactul de mediu generat de sistemul de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea.................................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.5.1 Prezentare generală..................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.5.2 Emisii în aer, apă, sol.................................................. Error! Bookmark not defined.

 • 4.5.3 Zgomot.......................................................................... Error! Bookmark not defined.

Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Pag. 5


 • 4.5.4 Deșeuri și gestionarea deșeurilor..............................Error! Bookmark not defined.

 • 4.5.5 Gestionarea substanțelor toxice și periculoase.......Error! Bookmark not defined.

 • 4.6 Resurse energetice ............................................................ Error! Bookmark not defined.

 • 4.6.1 Resurse de energie primară în România ................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.6.2 Potențialul resurselor regenerabile în municipiul OradeaError! Bookmark not defined.

 • 4.7 Profilul socio-economic al municipiului Oradea ............. Error! Bookmark not defined.

 • 4.7.1 Context Regional - Regiunea de Dezvoltare Nord-VestError! Bookmark not defined.

  4.7.2 Context județean - Județul Bihor


Error! Bookmark not defined.

 • 4.8 Cadrul legal, instituțional și operațional al funcționării sistemului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea .................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.8.1 Cadrul administrativ general ...................................... Error! Bookmark not defined.

 • 4.8.2 Cadrul legislativ...........................................................Error! Bookmark not defined.

 • 4.8.3 Instituții în domeniul protecției mediului...................

  Error! Bookmark not defined.

  Error! Bookmark not defined.

  Error! Bookmark not defined.


  Error! Bookmark not defined.


 • 4.8.4 Instituții în domeniul energiei.....................................

 • 4.8.5 Prezentarea operatorului local de termoficare ..........

 • 4.8.6 Aspecte financiare relevante

  4.9 Suficiența datelor

  9


Error! Bookmark not defined.

 • 5 CONCLUZIILE ANALIZEI SITUAȚIEI ACTUALE. PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICARE....................................................................... Error! Bookmark not defined.

  5.1 Rezumat


Error! Bookmark not defined.

 • 5.2 Concluzii. Probleme generate de sistemul de termoficareError! Bookmark not defined.

 • 6 PROIECȚII..........................................

  Error! Bookmark not defined

  Error! Bookmark not defined

  Error! Bookmark not defined


  Error! Bookmark not defined.

  Error! Bookmark not defined.


  • 6.1 Rezumatul capitolului ................

  • 6.2 Metodologie și ipoteze de lucru

  • 6.3 Proiecții socio-economice.................................................

9

 • 6.4 Proiecții privind necesarul de energie termică................

  • 6.4.1 Necesarul de energie termică la nivelul consumatorilorError! Bookmark not defined.

   Error! Bookmark not defined.


  • 6.4.2 Consumul de energie termică la nivelul sursei.........

   • 6.4.2.1 Evoluția pierderilor în sistemul de transport și distribuțieError! Bookmark not defined.

    Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


   • 6.4.2.2 Evoluția surselor de energie geotermale ............ Error! Bookmark not defined.

  • 6.4.3 Sinteza evoluției necesarului de energie termică în sistem centralizatError! Bookmark no

 • 6.5 Concluzii .............................................................................Error! Bookmark not defined.

 • 7 ANALIZA SCENARIILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂError! Bookmark not defined.

Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Pag. 6


 • 7.1 Rezumatul capitolului ........................................................ Error! Bookmark not defined.

 • 7.2 Definirea scenariilor ........................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 7.3 Analiza comparativă a avantajelor și dezavantajelor......Error! Bookmark not defined.

 • 7.4 Analiza comparativă multicriterială .................................. Error! Bookmarknotdefined.

 • 8 ANALIZA OPȚIUNILOR ÎN CADRUL SCENARIILOR PROPUSEError! Bookmark not

9

defined.

 • 8.1 Rezumatul capitolului ........................................................ Error! Bookmark not defined.

 • 8.2 Metodologie și ipoteze de lucru........................................Error! Bookmark not defined.

  • 8.2.1 Metodologie și ipoteze de lucru pentru analiza energeticăError! Bookmark not defined.

   • 8.2.1.1 Conformarea cu cerințele privind protecția mediuluiError! Bookmark not defined.

   • 8.2.1.2 Conformarea cu cerințele BAT-BREF pentru IMAError! Bookmark not defined.

   • 8.2.1.3 Constrângeri privind emisiile de CO2.................. Error! Bookmark not defined.

   • 8.2.1.4 Alte principii de bază............................................Error! Bookmark not defined.

8.2.2 Metodologie de lucru pentru analiza financiară și economicăError! Bookmark not define

8.2.2.1 Metodologie


8.2.2.2 Premise


 • 8.2.2.3 Prețuri.................

 • 8.2.2.4 Venituri...............

 • 8.2.2.5 Cheltuieli anuale


Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined

Error! Bookmark not defined

Error! Bookmark not defined

 • 8.3 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului I .........................

  Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.


  • 8.3.1 Prezentarea opțiunilor în Scenariul I..........................

  • 8.3.2 Descrierea opțiunilor în Scenariul I............................

   • 8.3.2.1 Scenariul I. Opțiunea 1..........................................

   • 8.3.2.2 Scenariul I. Opțiunea 2..........................................

   • 8.3.2.3 Scenariul I. Opțiunea 3..........................................

   • 8.3.2.4 Scenariul I. Opțiunea 4..........................................

   • 8.3.2.5 Scenariul I. Opțiunea 5..........................................

   • 8.3.2.6 Scenariul I. Opțiunea 6..........................................

   • 8.3.2.7 Scenariul I. Opțiunea 7..........................................

    Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


   • 8.3.2.8 Scenariul I. Opțiunea 8..........................................

  • 8.3.3 Performanțe energetice și de mediu în Scenariul I...Error! Bookmark not defined.

  • 8.3.4 Valoarea investițiilor in Scenariul I............................Error! Bookmark not defined.

  • 8.3.5 Analiza financiară în Scenariul I.................................Error! Bookmark not defined.


   Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

   Serie de modificare

   Pag. 7


   • 8.3.5.1 Evoluția prezumată a prețului energiei electrice livrateError! Bookmark not defined.

   • 8.3.5.2 Evoluția prezumată a prețului aburului tehnologicError! Bookmark not defined.

   • 8.3.5.3 Venituri anuale....................................................... Error! Bookmark not defined.

   • 8.3.5.4 Cheltuieli anuale .................................................... Error! Bookmark not defined.

   • 8.3.5.5 Rezultatele analizei financiare comparative ....... Error! Bookmark not defined.

  • 8.3.6 Analiza economică în Scenariul I ............................... Error! Bookmark not defined.

   • 8.3.6.1 Identificarea și cuantificarea externalităților......Error! Bookmark not defined.

   • 8.3.6.2 Rezultatele analizei economice............................ Error! Bookmark not defined.

  • 8.3.7 Opțiunea propusă în cadrul Scenariului I..................Error! Bookmark not defined.

 • 8.4 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului II ........................Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.1 Prezentarea opțiunilor înScenariulII.........................Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.2 Descrierea opțiunii în Scenariul II..............................Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.3 Performanțe energetice și de mediu în Scenariul II.. Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.4 Investiții în Scenariul II................................................ Error! Bookmark not defined.

9

 • 8.4.5 Analiza financiară în Scenariul II................................ Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.5.1 Evoluția prezumată a prețului energiei electrice livrateError! Bookmark not defined.

  • 8.4.5.2 Evoluția prezumată a prețului aburului tehnologicError! Bookmark not defined.

  • 8.4.5.3 Venituri anuale....................................................... Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.5.4 Cheltuieli anuale.................................................... Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.5.5 Rezultatele analizei financiare comparative ....... Error! Bookmark not defined.

 • 8.4.6 Analiza economică în Scenariul II.............................. Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.6.1 Identificarea și cuantificarea externalităților ...... Error! Bookmark not defined.

  • 8.4.6.2 Rezultatele analizei economice............................ Error! Bookmark not defined.

 • 8.5 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului III ....................... Error! Bookmark not defined.

  • 8.5.1 Prezentarea opțiunilor în Scenariul III........................ Error! Bookmark not defined.

  • 8.5.2 Descrierea opțiunii în Scenariul III.......................... Error! Bookmark not defined.

  • 8.5.3 Performanțe energetice și de mediu în Scenariul III. Error! Bookmark not defined.

  • 8.5.4 Investiții în Scenariul III............................................... Error! Bookmark not defined.

   Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


9

 • 8.5.5 Analiza financiară în Scenariul III............................... Error! Bookmark not defined.

  • 8.5.5.1 Cheltuieli anuale.................................................... Error! Bookmark not defined.

 • 8.5.5.5 Rezultatele analizei financiare comparative ....... Error! Bookmark not defined.

Cod document:    I-1282.01.005-G0-004


Pag. 8


8.6 Analiza comparativă a opțiunilor în cadrul scenariilor analizateError! Bookmark not defined.


8.7 Scenariul și opțiunea optimă propusă


Error! Bookmark not defined.


8.8 Concluzii


Error! Bookmark not defined.


9 PLANUL DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG

9

9.1 Rezumat ..................................................


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


9.2 Contextul planificării


Error! Bookmark not defined.


 • 9.3 Investiții pe termen lung .........................

 • 9.4 Parametri de bază și predimensionarea


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


9.5 Costuri unitare


Error! Bookmark not defined.


 • 9.6 Costuri de investiții ...................................................

 • 9.7 Costuri de operare, întreținere și administrative....

 • 9.8 Planul de implementare și eșalonarea investițiilor


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


 • 9.8.1 Criterii pentru eșalonare


Error! Bookmark not defined.


 • 9.8.2 Planul de implementare și planul de eșalonare


Error! Bookmark not defined.


9.9 Impactul măsurilor propuse


Error! Bookmark not defined.


 • 9.9.1 Impactul asupra mediului.


Error! Bookmark not defined.


 • 9.9.2 Impactul asupra sănătății publice

 • 9.9.3 Impactul socio-economic ..............


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


 • 9.9.4 Securitatea alimentării


Error! Bookmark not defined.


 • 9.10 Atingerea țintelor......

 • 9.11 Cerințe instituționale

 • 9.12 Concluzii ...................


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


10 SUPORTABILITATEA


Error! Bookmark not defined.


 • 10.1 Rezumatul capitolului


Error! Bookmark not defined.


9.2 Metodologie


Error! Bookmark not defined.


 • 10.2.1 Consumul mediu de căldură pe gospodărie


Error! Bookmark not defined.


 • 10.2.2 Costuri de exploatare


Error! Bookmark not defined.


 • 10.2.3 Venitul mediu disponibil al gospodăriilor din municipiul OradeaError! Bookmark not de

  10.3 Premise


Error! Bookmark not defined.

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


10.4 Analiza de suportabilitate


Error! Bookmark not defined.


10.5 Analiza de sensibilitate


Error! Bookmark not defined.


10.6 Analiza de risc


Error! Bookmark not defined.


11 PROGRAMUL DE INVESTIȚII PRIORITARE

9

11.1 Rezumatul capitolului ...........................


Error! Bookmark not defined.


Error! Bookmark not defined.


 • 11.2 Prioritizarea investițiilor propuse...................................

 • 11.2.1 Criterii .........................................................................

  Error! Bookmark not defined.

  Error! Bookmark not defined.


 • 11.2.2 Descrierea măsurilor propuse

 • 11.3 Indicatori cheie de performanțe....

 • 11.4 Lista investițiilor prioritare ............

  Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined


 • 11.5 Concluzii ......................................... 12 PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUIError! Bookmark not

9

defined.

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


ANEXE:

Anexa A - Transpunerea Directivelor UE relevante pentru Instalații Mari de Ardere

Anexa B - Structura organizațională a SC Electrocentrale Oradea SA

Anexa C - Diagrama Sankey pentru bilanțul fluxurilor de energie termică sub formă

de apă fierbinte aferent sistemului de termoficare în perioada 2004 - 2008

Anexa D - Diagrama Sankey pentru bilanțul fluxurilor de energie termică în centrala

SC Electrocentrale SA Oradea în perioada 2004 -2008 1

Anexa E - Termenele pentru conformarea Instalațiilor Mari de Ardere și Valorile

Limită de Emisii

Anexa F -  Perioade de tranziție pentru depozitul de zgură și cenușă

Anexa G -  Plafoanele anuale de emisie propuse pentru perioada 2007 - 2016

Anexa H -  Concepția în scenariile analizate

Anexa I -   Scheme termice de principiu în scenariile analizate

Anexa J -  Modul de acoperire a sarcinii termice în scenariile analizate

Anexa K -  Performanțele anuale pe durata de analiză în scenariile analizate

Anexa L -  Analiza financiară incrementală comparativă - scenariul fără proiect

Anexa M -  Analiza financiară incrementală comparativă în scenariile analizate

Anexa N -  Eșalonarea investițiilor în scenariile analizate

Anexa O -  Costuri unitare în scenariile analizate

Anexa P -  Cheltuieli anuale în scenariile analizate

Anexa R - Documentele legislative naționale și internaționale relevante din domeniul

energiei și protecției mediului

Anexa S -  Plan rețele termoficare Oradea

Anexa T -  Schema de conexiuni a magistralelor de termoficare din municipiul Oradea

Anexa U -  Analiza economică în scenariile analizate

Anexa V -  Variațiile medii orare ale concentrațiilor principalilor poluanți și evoluția

emisiilor anuale in județul Bihor

Anexa X -  Situația rețelelor de termoficare și punctelor termice aflate pe terenuri private

Anexa Y -  Valori admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate și ale

substanțelor în sol

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


Evidența modificărilor documentului:

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS ’ AL ISPE S.A.Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 11


ABREVIERI

Acc - apa caldă de consum

AJOFM - Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă

AM - Administrația Fondului pentru Mediu

ARPM - Agenția Regională de Protecția Mediului

APM - Agenția pentru Protecția Mediului

ANRE - Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC - Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilități Publice

AG - Adunarea Generala

AGA - Adunarea generala a asociaților

AFM - Administrația Fondului pentru Mediu

ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului

ANAR - Administrația Națională Apele Române

ADL - Advanced Distributed Learning

AIM - Autorizația integrata de mediu

BREF- BAT - Documentul de Referință asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile

BNR - Banca Națională Romana

CES - Coeziune Economico-Socială

CSNR - Cadrul Strategic Național de Referință

CA - Consiliul de administrație

CO - Monoxid de carbon

CET - Centrala electrică de termoficare

CE - Comisia Europeana

CFR - Căile Ferate Romane

CIA - Costul Incremental Actualizat al energiei termice

C1,C2,C3 - Cazane

CCO - Consum chimic de Oxigen

CNSR - Cadrul Național Strategic de Referință

CCE - Creșterea Competitivității Economice

CO2 - dioxid de carbon

CR - cazan recuperator

CUA - Costul Unitar Actualizat pentru energia termică.

C6H6 - Benzen

COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose (Clasificarea consumului individual după destinație - clasificare standard pe destinații a cheltuielilor de consum)

DGMIS - Direcția Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale

ECO - economizor

FC - Fondul de Coeziune

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

FSE - Fondul Social European

GES - gaze cu efect de seră

GNM - Garda Națională de Mediu

HAP - hidrocarburi aromatice policiclice

IDG - instalație desulfurare gaze de ardere

INCDECOIND - Institutul Național de Cercetare-dezvoltare pentru Ecologie Industriala

IMA - Instalație Mare de Ardere

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


IPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării mediului

ICIM - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului

INCDDD - Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare “Delta Dunării”

INCDM - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”

ICMV - Instalație de cântărire din mers a vagoanelor

INS - Institutul național de Statistica

ISD - Investițiile străine Directe

ISPE - Institutul de studii si Proiectări Energetice

ITG - instalație cu turbină cu gaze

MM - Ministerul Mediului

MMDD - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile (actualul MM)

MP-MasterPlan

MMGA - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (actualul MM)

MAPM - Ministerul Apelor si Protecției Mediului

MM -Ministerul Mediului

MDLPL - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor

NO2 - Bioxidul de azot

OPCP - Oficiul de plați si Contractare PHARE

OI POS - Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial

OUG - Ordonanță de Urgență

UE - Uniunea Europeana

UNFCCC - Cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice

PIB - Produsul intern Brut

POS - Programe Operaționale Sectoriale

PM - Pulberi in suspensie

PNA - Planul Național de Alocare

POS - CCE - Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice

POR - Programul Operațional Regional

PDR - Planul de Dezvoltare Regională

PZU - Piața pentru Ziua Următoare

PE - Piața pentru Echilibrare

PND - Planul Național de Dezvoltare

PNASC - Planul Național de Acțiune în domeniul Schimbărilor Climatice

PNRPE - Programul național de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac

RIRE - Rata de Rentabilitate Economică

SRE - Surse regenerabile de energie

SNEGICA - Sistemul Național pentru Evaluarea și Gestionare Integrată a Calității Aerului

SNSC - Strategia națională a României privind schimbările climatice

SNCFR - Societatea Națională a Căilor Ferate Române

SACET- Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică

SIC - Sistem de Încălzire Centralizat

SI - Supraîncălzitor

SEN - Sistemul Electroenergetic Național

SRM - Stație de Reglare și Măsurare

SO2 - bioxid de sulf

SO4 - Sulfați

TA - turbină cu abur

tep - tonă echivalent petrol (puterea calorifică inferioară este 10000 kcal/kg)

VLE - Valoare Limită de Emisie

VNAF/C - Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiției

VNAE/C - Valoarea Netă Actualizată Economică

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 13


0 SINTEZA LUCRĂRII

0.1 Introducere

0.1.1 Scopul și obiectivele Master Planului

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, România a acceptat și adoptat noi legi și standarde privind calitatea mediului. Implementarea acestor Directive reprezintă o schimbare radicală în politicile naționale și în modul de abordare a problematicii de mediu care va implica costuri investiționale consistente și pe termen lung.

Pentru reducerea disparităților între Statele Membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană urmărește promovarea politicii sale de coeziune economico-socială.

România, Stat Membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, va beneficia de asistența financiară din fondurile de post-aderare pentru implementarea unor proiecte care să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul din cele 7 programe operaționale elaborate în cadrul Obiectivului “Convergență” pentru perioada de programare 2007 - 2013. Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

POS Mediu sprijină finanțarea investițiilor pentru Instalații Mari de Ardere (IMA) deținute de autoritățile locale, funcționale în cadrul sistemelor municipale de încălzire, cu scopul reducerii emisiilor de gaze la nivelul instalației și a îmbunătățirii eficienței energetice la nivel de instalație și rețea de distribuție, prin retehnologizare și reducerea pierderilor de apă caldă.

Prezentul proiect “Asistență Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte - Termoficare” cu număr Phare CES 2006/ 018-147.04.03/08.03 este finanțat prin Programul PHARE Național RO 2006/018-147, Sub-programul 4 - Coeziune Economico - Socială, Prioritatea E - “Sprijin acordat Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru a funcționa ca Autoritate de Management și Organism Intermediar”, Sub-proiectul 8 - RO 2006/018-147.04.03/08.

Obiectivul prezentului document este de a elabora Master Planul (MP) pentru instalațiile mari de ardere (IMA) și sistemul de încălzire centralizată (SIC) în municipiul Oradea, acoperind întregul sistem inclusiv producția, transportul și distribuția de energie termică către consumatori pe o perioadă de 20 ani, și include etapizarea pe termen scurt (2010-1012), termen mediu (2020) și termen lung (2029).

Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


Scopul elaborării Master Planului este de a identifica și prioritiza necesitățile investiționale, astfel încât să respecte - la cel mai mic cost - conformarea cu Directivele CE din sectorul de mediu, luând în considerare suportabilitatea investițiilor de către populație și capacitatea locală de implementare a proiectului.

În cadrul Master Planului se va revizui strategia locală de alimentare cu căldură, elaborată în anul 2007, cu privire la echiparea sursei actualului sistem centralizat, rezultat ca fiind modul optim de alimentare cu căldură în municipiul Oradea.

0.1.2 Localizarea proiectului

Municipiul Oradea este reședința județului Bihor, și este localizat în partea de nord-vest a României, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Structura administrativă a regiunii cuprinde șase județe: Bihor, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Satu-Mare. Suprafața ocupată de județul Bihor reprezintă cca 22% din totalul suprafeței ocupate de Regiunea Nord-Vest.

Municipiul Oradea are o suprafață de 70.606 ha (conform PUG - 2000) și o populație de aproximativ 205.077 locuitori.


Formular cod: FIL423-002-04 Act.0


0.2 Concepția Master Planului

Master Planul se elaborează pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbană din municipiul Oradea, pentru perioada 2009-2029, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.

Schema logică a Master Planului este prezentată în figura următoare.

Contextul strategic national

Analiza situatiei actuale a SIC

Evolutia cererii de energie termica

Reducere emisii poluante

- termene conformare Tratat Adererare

Reducere emisii gaze cu efect de sera

Cresterea calitatii serviciului de alimentare cu energie termica la tarife suportabile

Necesarul ac tual de energie t erm ica

Situatia componentelor: sursa, sistem T&D, instalatii consumatori, cladiri

Impactul asupra mediului

Cadrul legal, institutional, operational

Aspecte financiare relevante: investitii, tarife, subventii

Economia de energie

Evolutie numar consumatori

Efec tele schimbarilor climatice

1

Cresterea eficientei energetice Cresterea ponderii SRE

Identificarea problemelor

Concluzii

Analiza scenariilor de alimentare cu energie termica

Analiza opțiunilor in cadrul scenariilor propuseFormular cod: FIL423-002-03 Act.0


0.3 Contextul legal, obiective naționale și ținte municipale

Se prezintă obiectivele naționale relevante pentru mediu și sistemele de încălzire centralizată și transpunerea acestora în obiectivele strategiei locale de termoficare.

Se au în vedere următoarele obiective naționale, care se aplică și la nivel local:

Obligațiile de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UE:

O mare parte din Instalațiile Mari de Ardere (IMA) din România generează emisii poluante în atmosferă (SO2, NOx, pulberi) mai mari decât limitele admise. În cadrul Tratatului de Aderare la UE, România și-a asumat angajamente prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți în aer proveniți din IMA, obținând perioade de tranziție eșalonate până în 2013, pe categorii de poluanți emiși în atmosferă, respectiv 2017 pentru reducerea suplimentară a emisiilor de oxizi de azot.

Aceste perioade de tranziție evidențiază faptul că IMA respective au un efect semnificativ asupra calității aerului, fiind necesară implementarea de măsuri de reducere a emisiilor poluante și că nivelul investițiilor necesare este dificil a fi suportat de beneficiar.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 16


Pentru municipiul Oradea, țintele municipale au în vedere protecția mediului prin respectarea termenelor de conformare pentru IMA din cadrul sistemului de alimentare centralizată din municipiul Oradea, astfel:

IMA

Termen conformare

SO2

NOx

Pulberi

IMA 1 - funcționare pe gaze naturale

Cazan de abur C2

-

31.12.2010

-

Cazan de abur C3

-

31.12.2010

-

IMA 2 - funcționare pe lignit

Cazan de abur C4

31.12.2011

31.12.2014

31.12.2011

Cazan de abur C5

31.12.2012

31.12.2015

31.12.2012

Cazan de abur C6

31.12.2013

31.12.2015

31.12.2013

Nerespectarea termenelor de conformare pentru emisiile poluante de SO2, NOx și pulberi, va avea drept consecință închiderea instalațiilor, ceea va conduce la situația ca o mare parte din populația municipiului Oradea să nu poată beneficia de acest serviciu public de încălzire, cu efecte negative asupra stării de bine și sănătății populației.

O altă obligație de mediu asumată de România în cadrul Tratatului de Aderare se referă la închiderea depozitelor de zgură și cenușă neconforme.

Sursa sistemului de termoficare din municipiul Oradea, funcționând pe lignit, necesită evacuarea zgurii și cenușii rezultate din procesul de ardere, în depozitul de zgură și cenușă. Evacuarea zgurii și cenușii se realizează în hidro-amestec (o parte zgură și cenușă și 9 părți apă), soluție care nu este acceptată de UE.

Termenele de conformare pentru municipiul Oradea, în baza HG 349/2005, care transpune Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor, și a Autorizației Integrate de Mediu în vigoare, sunt următoarele:

 • - Sistarea transportului și depozitării sub formă de hidro-amestec a zgurii și cenușii -31.12.2013

 • - Începerea lucrărilor de închidere a depozitului - 30.04.2015

Nerespectarea termenelor de conformare pentru depozit, va avea drept consecință imposibilitatea funcționării capacităților existente în sursă pe cărbune. Deoarece celelalte capacități existente în sursă, cu funcționare pe hidrocarburi, nu pot asigura necesarul de energie termică, acest fapt va conduce la situația ca o mare parte din populația municipiului Oradea, racordată la sistemul de termoficare, să nu poată beneficia de acest serviciu public de încălzire.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES):

Se au în vedere atât angajamentele asumate sub Protocolul de la Kyoto prin ratificarea căruia, prin Legea nr.3/2001, România s-a angajat să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% față de nivelul anului 1989, în timpul primei perioade de angajament, 2008-2012, cât și obiectivul UE, obligatoriu pentru Statele Membre, cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 17


cu 20% până în anul 2020 față de anul 1990. Pentru instalațiile sub incidența Directivei 2003/87/CE privind schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS), extinsă și modificată prin Directiva 2009/29/CE, emisiile trebuie să fie în anul 2020 cu 21% sub nivelul celor din anul 2005.

IMA din cadrul sistemului de alimentare centralizată din municipiul Oradea este sub incidența prevederilor Directivei 2003/87/CE și generează o cantitate importantă de emisii de gaze cu efect de seră (cca 1.000.000 tCO2/an), cu efect negativ asupra încălzirii globale.

 • •  Obiectivele naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate:

Strategia națională privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate stipulează necesitatea respectării prevederilor Directivelor Uniunii Europene privind calitatea serviciile de încălzire urbană și protecția mediului precum și producerea și distribuția competitivă a energiei termice, la prețuri accesibile utilizatorilor.

Ținta pentru municipiul Oradea este constituită astfel de creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație, corelată cu creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a acestui sistem.

Toate cele trei obiective prezentate (respectare obligații de mediu, reducerea emisiilor de GES, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație) implică, pentru realizarea acestora, alte două obiective importante, și anume:

 • - creșterea eficienței energetice

 • - creșterea ponderii surselor regenerabile

 • •  Obiectivul național privind creșterea eficienței energetice:

Creșterea eficienței energetice are o contribuție majoră la realizarea siguranței alimentării, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.

Strategia națională pentru eficiență energetică, aprobată prin HG 163/2004 și primul Plan național de acțiune pentru eficiență energetică 2007-2010 reprezintă cadrul legal pentru dispoziții de promovare a eficienței energetice în concordanță cu cerințele UE.

În Strategia națională pentru eficiență energetică se arată că sectorul alimentării cu energie termică în regim centralizat are un potențial important de economisire a energiei și prevede, între obiectivele politicii în domeniul eficienței energetice pentru acest sector, două acțiuni majore:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • - modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică

 • - promovarea cogenerării de mică și medie putere

Ținta de reducere până în anul 2015 este de 612 mii tep anual

Primul Plan Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) 2007-2010 prevede o țintă de economisire a energiei de 13,5% până în anul 2016, comparativ cu media 2001-2015.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 18


Pentru sectorul rezidențial se prevede continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor multi-etajate.

În municipiul Oradea, în prezent producerea energiei termice se realizează cu o eficiență globală scăzută (cca 56%), iar pierderile în sistemul de transport și distribuție sunt ridicate (cca 20% în sistemul de transport și cca 13,7% în sistemul de distribuție). Ca urmare, obiectivele municipale cuprind creșterea eficienței producerii, transportului și distribuției energiei termice.

Pentru sectorul rezidențial se are în vederea reabilitarea termică a unui număr de 38 blocuri pe an.

 • •  Obiectivul privind creșterea la 24% a ponderii surselor regenerabile în consumul total final de energie, până în 2020.

Obiectivul pentru municipiul Oradea este constituit de creșterea ponderii surselor geotermale.

Master Planul, respectiv strategia locală de alimentare cu energie termică este în conformitate cu prevederile altor documente strategice naționale relevante pentru sectorul termoficare, respectiv:

 • •  Strategia energetică pentru România în perioada 2007-2020 - prin care se stipulează necesitatea dezvoltării durabile prin creșterea eficienței energetice, promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile, promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale cu cogenerare de înaltă eficiență, reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător.

 • •  Strategia națională pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile

 • •  Strategia Națională pentru Protecția Atmosferei

 • •  Planul național de dezvoltare 2007-2013

 • •  Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2007-2013 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

 • •  Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 6 Nord-Vest

 • •  Strategia națională pentru eficiență energetică

 • •  Programul național de termoficare 2006-2015, căldură și confort.

Strategia de alimentare cu căldură a municipiului Oradea fost realizată în anul 2007. Elaborarea strategiei a avut drept obiective creșterea eficienței energetice, reducerea poluării mediului și obținerea unui preț al energiei termice suportabil pentru populație.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


În cadrul strategiei au fost analizate 3 soluții de alimentare cu căldură a municipiului Oradea, și anume:

 • •  Soluția 1 - alimentare centralizată.

Este bazată pe menținerea actualului sistem centralizat de alimentare cu energie termică, cu reabilitarea sursei și a sistemului de transport și distribuție. În paralel cu acest sistem,


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 19


continuă sa funcționeze producerea și distribuția energiei termice in surse geotermale, completată cu utilizarea gazului metan pentru acoperirea vârfurilor.

 • •  Soluția 2 - alimentare centralizată.

Este bazată pe existența a trei surse energetice concurente pentru producerea energiei termice.

Prima componentă este actualul sistem de producere si furnizare energie termică, cu sistemul de transport și distribuție energie termică existent, care va fi restrâns ca arie acoperită și ca număr de clienți, și va fi redimensionat și reabilitat în toate componentele majore.

A doua componentă este producerea și distribuția energiei termice având ca sursă energia geotermală, completată cu utilizarea gazului metan pentru acoperirea vârfurilor de sarcină. Ponderea energiei geotermale va crește.

A treia componentă este construirea în regim privat de capacități de producere energie termică la nivel de cvartal, imobil sau apartament funcționând pe gaze naturale.

 • •  Soluția 3 - alimentare descentralizată.

În această soluție se renunță la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica cu o singură sursă majoră. Se vor construi centrale termice de cvartal, prin transformarea unor puncte termice în centrale termice, alimentate din rețeaua de gaze naturale. Se va utiliza pe cât posibil sistemul de transport și distribuție existent, redimensionat și reabilitat. Se extinde producerea și distribuția energiei termice având ca sursă energia geotermală, completată cu utilizarea gazului metan pentru acoperirea vârfurilor. Ponderea energiei geotermale va creste. Soluția necesită și construirea de capacități de producere energie termica la nivel de imobil sau apartament, funcționând pe gaze naturale.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Dintre cele 3 soluții analizate, soluția 1 a rezultat optimă. În această soluție s-a propus, pentru sursa sistemului centralizat, în urma analizării costurilor necesare pentru conformarea la mediu a capacităților existente cu funcționare pe lignit, scoaterea din funcțiune a acestora la expirarea termenelor de conformare. Se mențineau capacitățile existente cu funcționare pe gaze naturale, cu prevederea de echipamente de mediu, pentru funcționarea în regim de semi-vârf și vârf. Regimul de bază era propus a se asigura de un ciclu combinat abur-gaze nou, dimensionat pentru sarcina de vară. La avizarea strategiei în Consiliul local, s-a aprobat o altă soluție, și anume un grup termoenergetic nou cu funcționare pe lignit, soluție care nu a fost cuprinsă în strategie și nici analizată ulterior. Noua soluție a avut ca motivație creșterea prețului gazelor naturale. Ca urmare, a devenit necesară reactualizarea strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea.

0.4 Situația existentă a sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea

0.4.1 Date generale privind alimentarea cu energie termică în municipiul Oradea

În municipiul Oradea există în prezent mai multe sisteme de asigurare a consumului de energie


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 20


termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum:

 • •  Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică operat de SC Electrocentrale SA. Acest sistem are ponderea cea mai mare, alimentând cu energie termică cca 70% din populația municipiului Oradea. Sistemul cuprinde o sursă de cogenerare cu Instalații Mari de Ardere cu funcționare pe lignit și gaze naturale și un sistem de transport și distribuție.

La acest sistem centralizat participă și două centrale termice cu funcționare pe resurse geotermale și gaze naturale, care produc energie termică doar pentru preparare apă caldă de consum. Centralele utilizează și gaze naturale pentru a ridica temperatura agentului termic la nivelul necesar, deoarece temperatura apelor geotermale este sub cca 870C. Centralele aparțin SC Transgex SA și alimentează consumatorii prin intermediul Punctelor Termice și rețelelor de distribuție aparținând SC Electrocentrale SA, care achiziționează prin contract această energie termică.

Ponderea energiei termice furnizate de SC Transgex SA în sistemul centralizat operat de SC Electrocentrale Oradea SA este sub 3%.

 • •  Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică având ca sursă Centrala termică Geoterm, cu funcționare pe resurse geotermale și gaze naturale utilizate pentru asigurarea temperaturii necesare a agentului termic. Această centrală funcționează în baza unui contract de asociere de tip parteneriat public-privat a municipalității cu SC Transgex SA. Centrala alimentează consumatorii din zona de influență, prin intermediul a 3 Puncte Termice, cu energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum. Ponderea acestui sistem este de cca 5% din totalul consumului în sistem centralizat în municipiul Oradea.

 • •  Sistemul de alimentare individuală, prin centrale de apartament individuale, pentru restul populației (cca 25% din populație).

0.4.2 Necesarul actual de energie termică aferent sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

La sfârșitul anului 2008, erau alimentate cu căldură din sistemul centralizat un număr de circa 57.132 apartamente în blocuri de locuințe, 3.603 case particulare, 319 instituții publice și 2.371 alți consumatori și agenți economici. Numărul de locuitori deserviți de sistemul centralizat este de peste 141.000 persoane.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Principalul achizitor de energie termică în Oradea este populația (peste 75% din total)ul consumului), care primește energie termică sub forma de agent termic - apa fierbinte pentru încălzire și preparare apă caldă pentru consum pe perioada întregului an. Instituțiile socioculturale și ale administrației de stat dețin o pondere mai mică, respectiv cca. 12% din total. Aceeași pondere o au și societățile comerciale.

Necesarul actual de energie termică s-a stabilit prin utilizarea următoarei abordări: (i) calculul teoretic în baza numărului de consumatori și a consumurilor specifice, (ii) analiza energiei termice facturate lunar la consumator, pentru anii 2007 și 2008, corelată cu temperaturile


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 21


exterioare și (iii) analiza consumurilor înregistrate la limita centralei, oră de oră pe perioada anilor 2005-2006-2007-2008, corelată cu temperaturile exterioare și cu nivelul pierderilor în sistemul de transport și distribuție. Din calculul teoretic a rezultat o valoare mai mare decât din analiza consumurilor realizate, deoarece calculul teoretic nu ține seama de efectele contorizării, instalării de robinete termostatice și alte măsuri de economisire (izolare ferestre, etc). În Master Plan s-au reținut valorile mai mici rezultate din situația reală.

Astfel, necesarul orar la consumator la nivelul anului 2008 este de 241,5 Gcal/h (280,9 MWt), din care 225 Gcal/h (261,7 MWt) reprezintă necesarul pentru încălzire și 16,5 Gcal/h (19,2 MWt) reprezintă necesarul mediu anual pentru apa caldă de consum.

Analiza evoluției deconectărilor și reconectărilor la sistemul centralizat ale consumatorilor rezidențiali în perioada 2004-2008 evidențiază faptul că acestea nu au avut un impact semnificativ. În perioada analizată au avut loc chiar branșări de consumatori noi la sistem.

Evoluția necesarului anual de energie termică - apă fierbinte pentru încălzire și preparare apă caldă de consum - în perioada 2004-2008 prezintă totuși o scădere a acestuia, reducerea fiind mai mare pentru componenta de încălzire, după cum este prezentat în tabelul următor:

Nr

Specificație

UM

2004

2005

2006

2007

2008

1

Total energie termică vândută

MWh/an

901.228

819.435

750.332

689.611

661.192

Reducere față de 2004

%

100,00%

90,92%

83,26%

76,52%

73,37%

2

Încălzire

MWh/an

696102

626477

558781

514702

500367

Reducere față de 2004

%

100,0%

90,0%

80,3%

73,9%

71,9%

3

Apa caldă de consum

MWh/an

205126

192958

191551

174909

160825

Reducere față de 2004

%

100,0%

94,1%

93,4%

85,3%

78,4%

Această reducere a energiei termice anuale a fost cauzată în principal de dispariția unor agenți economici consumatori de apă fierbinte, în anii 2005-2006, datorată restructurării industriale,.

Alți doi factori sunt reprezentați de procesul de contorizare individuală și de instalare de robinete termostatice, proces care a avut loc masiv în perioada 2005-2007. Prin contorizarea individuală, pierderile de energie care erau incluse în factura consumatorilor au fost evidențiate ca pierderi în sistemul de distribuție. Prin instalarea de robinete termostatice, consumatorii au avut posibilitatea de a micșora consumul în perioadele în care nu erau acasă și de a micșora consumul în încăperile nelocuite, fenomen cauzat de nivelul veniturilor per familie.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Un alt factor important care a influențat evoluția cantității anuale de energie termică este constituit de condițiile climatice. Astfel, în perioada 2004:2008, atât temperatura medie anuală cât și temperatura medie pe sezonul de iarnă a fost în continuă creștere, cu excepția anului 2005, care a fost mai rece. Evoluția temperaturii medii iarna, în perioada 2004: 2008, pentru municipiul Oradea, este următoarea:

Nr

Specificație

UM

2004

2005

2006

2007

2008

1

Temperatura medie anuală

0C

10,6

9,9

10,6

12

11,8

2

Temperatura medie sezon iarnă

0C

3,98

2,4

3,5

5,23

5,55


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 22


Conform standardului în vigoare (SR 4838/1997 “Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile”), în municipiul Oradea temperatura medie anuală este de 10,20C iar temperatura medie pe sezonul de iarnă este de 3,330C. Ca urmare, temperaturile mai ridicate au condus la scăderea consumului de energie termică.

0.4.3 Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică operat de SC Electrocentrale Oradea SA

0.4.3.1 Prezentare generală

În principiu, un sistem de alimentare centralizată cu energie termică, are următoarele componente principale:

 • •  sursa de producere a energiei termice;

 • •  rețele termice primare - asigură transportul energiei termice;

 • •  punctele termice - asigură transferul energiei termice între agentul primar și agentul secundar;

 • •  rețele termice secundare - asigură distribuția energiei termice către consumatorul final;

 • •  consumatorul final.

Energia termică sub formă de apă fierbinte produsă în sursă (agent primar), este transportată prin rețelele termice primare până la punctele termice. La nivelul punctelor termice are loc schimbul de căldură între agentul primar și cel secundar care este distribuit prin intermediul rețelelor termice secundare la consumatorii finali. Există și posibilitatea alimentării unor consumatori direct din rețelele termice primare; în acest caz, schimbul de căldură între agentul primar și instalațiile consumatorilor finali are loc în minipuncte termice, la nivel de boc, scară bloc și locuințe individuale..

Sistemul centralizat din municipiul Oradea cuprinde:

 • •  o sursă de cogenerare cu două Instalații Mari de Ardere (IMA) cu funcționare pe gaze naturale (IMA1) și lignit (IMA2)

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • •  rețele de transport în lungime de 77 km traseu

 • •  146 Puncte termice

 • •  rețele de distribuție în lungime de 426 km conducte

 • •  sistemul alimentează cu energie termică, prin racord direct din rețeaua de transport, 473 minipuncte termice.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 23


Schema sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea este prezentată în figura următoare.


Operatorul sistemului centralizat este SC Electrocentrale Oradea SA.

0.4.3.2 Sursa sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

SC Electrocentrale SA Oradea este în funcțiune din anul 1966. În prezent centrala este echipată cu următoarele cazane de abur energetic:

 • •  2 cazane de abur de 165 t/h fiecare (C1 și C2), cu funcționare pe gaze naturale și 1 cazan de abur de 350 t/h (C3) cu funcționare pe gaze naturale și/sau păcură, care formează IMA1;

 • •  2 cazane de abur de 400 t/h fiecare (C4 și C5) și 1 cazan de abur de 350 t/h (C6), cu funcționare pe lignit (combustibil de bază) și păcură (combustibil suport), care formează IMA2.

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Toate cele 6 cazane de abur debitează aburul produs la presiunea de 120 bar și temperatura de 5400C pe o bară colectoare comună, din care sunt alimentate 5 turbine cu abur (TA) și anume:

 • •  TA1, TA2: 25 MW fiecare, cu condensație

 • •  TA3: 45 MW, cu contrapresiune


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 24


 • •  TA4, TA5: 50 MW fiecare, cu condensație

Principalele lucrări de modernizare efectuate la cazanele de abur și turbinele cu abur sunt următoarele:

 • •  C1 și C2: au fost trecute în anul 2002 la funcționare pe gaze naturale (inițial au fost cazane pe cărbune);

 • •  C3: a fost trecut în anul 2002 la funcționare pe gaz și păcură (inițial a fost cazan pe cărbune);

 • •  TA1, TA5: au fost modificare pentru a funcționa și în contrapresiune.

Zgura și cenușa se colectează la stațiile pompe Bagger, de unde se transportă hidraulic, prin pompare, în conducte aeriene, la depozitul de zgură și cenușă.

Depozitul de zgură și cenușă este amplasat la 12 km de centrală și la 1 km Est de localitatea Santăul Mic, în județul Bihor.

Pe timp de iarnă energia termică este asigurată prin funcționarea a 2-3 cazane de abur energetic și a două turbine cu abur, corelat cu sarcina termică ce trebuie asigurată. Pe timp de vară necesarul de energie termică este asigurat prin funcționarea unui singur cazan de abur energetic și a unei turbine cu abur. Pentru circulația agentului termic primar se utilizează pompe de circulație termoficare, care sunt amplasate în centrală. Tot din centrală se realizează reglajul cantității de energie termică livrată, atât ca debit cât și ca temperatură a agentului termic, funcție de variația consumului de energie termică.

0.4.3.3 Rețele de transport a energiei termice

Configurația actuală a sistemului centralizat de alimentare cu căldură a municipiului Oradea este de tip arborescent, in sistem bitubular închis.

Sistemul de transport agent termic al municipiului Oradea este un sistem complex. Acest sistem cuprinde 6 magistrale dintre care doar una pleacă direct din centrală (magistrala oraș) și se ramifică în trei magistrale: M1 (9 km), M2 (6 km) și M3 (2,7 km) . În centrul de greutate al orașului, din cele trei magistrale se ramifică alte 3 magistrale (M4, M5, M6) printr-un sistem de vane de secționare și bretea de legătură. Alimentarea punctelor termice se poate realiza în mai multe configurații, prin diferite manevre ale vanelor de secționare.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Cele 6 magistrale principale și racordurile de termoficare au o lungime totală de traseu de cca.77,04 km. Ele sunt amplasate în majoritate în subteran (cca.68,1%) în canale de beton iar restul aerian (cca.31,9%).

Rețeaua de transport este compusă din țevi de oțel cu diametre cuprinse între Dn 900 și Dn 30.

Au fost efectuate doar înlocuiri de conducte pe unele tronsoane în procent de 8,89% cu conducte noi de tip preizolat, restul de 91,1% fiind izolate clasic. Din acestea doar 3% au fost înlocuite în ultimii 5 ani în soluția izolației clasice.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 25


0.4.3.4 Rețele de distribuție a energiei termice

Rețelele de distribuție au o configurație arborescentă (radială) cu consumatorii grupați pe ramuri și se compune din 3 conducte respectiv: 2 conducte pentru încălzire tur/retur și 1 conductă pentru apă caldă de consum.

Rețeaua termică secundară are o lungime de traseu de 142,456 km, reprezentând o lungime totală de cca.426 km de conducte, cu diametre cuprinse intre Dn 200 și Dn 40.

Având în vedere starea avansată de uzură, au fost executate până în prezent lucrări de reabilitare a rețelelor în proporție de 32,4% în sistem preizolat și 10% în sistem clasic, reprezentând cca. 60,613 km lungime dintr-un total de 142,456 km traseu.

S-au înlocuit de asemenea parțial elemente de manevră/secționare vane cu armături moderne și fiabile, în nodurile termice importante ale rețelei.

0.4.3.5 Puncte termice

În municipiul Oradea sunt 624 puncte termice din care 146 de puncte termice deservite de SC Electrocentrale SA, restul fiind reprezentat de minipuncte termice pentru consumatori individuali din apartamente de bloc la nivel scară, case individuale, instituții sau agenți economici și 5 puncte termice deservite de Transgex.

Schema generală de funcționare a punctelor termice clasice, aparținând SACET, este de tipul:

 • •  încălzire indirectă prin schimbător de căldură

 • •  prepararea apei calde de consum în două trepte, în paralel cu sistemul de încălzire.

În momentul de față, la toate punctele termice urbane au fost înlocuite schimbătoarele de căldură tubulare în contracurent cu schimbătoare de căldură cu plăci.

Se menționează că aceste modernizări au început în anii 1993-1995. la un număr de cca. 27 de PT, care în momentul de față prezintă deja o uzură de cca.50-75% astfel încât și acestea necesită înlocuiri ale schimbătoarelor de căldură în următorii ani.

Mai rămân de modernizat cca.81,5% din totalul de puncte termice, respectiv 119 PT-uri, care până în acest moment sunt reabilitate parțial, dotate cu schimbătoare de căldură noi de tipul schimbătoarelor cu plăci, atât pe circuitul de încălzire cât și pe cel de preparare a apei calde de consum (acc).

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Contorizarea punctelor termice urbane atât pe circuitul primar de intrare al punctelor termice, cât și pe cel secundar (încălzire, acc), a fost realizată. Au fost montate 562 contoare de energie termică pe circuitul primar, iar pe circuitul secundar 4.939 buc. pe încălzire și 42 buc. pe acc.

S-au montat de asemenea debitmetre pe circuitul apei calde de consum 4.734 buc., respectiv pe apa rece necesară preparării acc 133 buc.

Automatizarea PT este realizată parțial. S-au montat instalații de reglare a debitului pe circuitul de încălzire și acc. la un număr de 22 PT.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 26


Deoarece PT-urile sunt dispersate la nivel de oraș, informațiile furnizate de aparatura locală se transmit la nivelul celor două unități responsabile, respectiv Dispecerul din CET Oradea și la cel de la Serviciul de Distribuție din oraș, prin telefon sau stație.

0.4.3.6 Instalații la consumatori

9

In orașul Oradea gestiunea livrării agentului termic la nivel de branșament consumator/bloc, pentru consumatorii racordați la PT -urile urbane, a fost realizată în proporție de 100% prin montarea de contoare în cămine sau scări de bloc, pentru fiecare consumator în parte. S-a contorizat consumul de apă rece, consumul de apă caldă și cel aferent încălzirii.

Instalațiile existente pentru apă caldă de consum și încălzire au fost realizate cu distribuție arborescentă, orizontală în subsoluri, iar pe verticală pe mai multe coloane până la ultimul etaj. Multe asociații de proprietari au efectuat reparații și înlocuiri ale coloanelor de distribuție.

Caloriferele sunt din fontă (model vechi) sau oțel (model nou), fiind alimentate cu apă caldă din sistemul vertical de conducte (2 coloane), conectarea lor realizându-se prin conducte orizontale, pe aceeași parte.

Până in prezent, in municipiul Oradea s-au montat apometre, realizându-se astfel o repartiție corectă a consumurilor de apă rece și apă caldă pe fiecare apartament al unui condominiu.

Contorizarea individuală la încălzire, s-a realizat în proporție de 70%, prin montarea de robineți termostatați pe fiecare corp de încălzire pentru reglajul temperaturii în încăperi la valoarea dorită și a unor repartitoare de costuri care permit defalcarea consumurilor de energie termică pentru încălzire, pe fiecare apartament.

0.4.3.7 Eficiența energetică în clădiri

Intravilanul orașului Oradea, are clădiri de locuit de diverse tipuri: clădiri individuale cu regim de înălțime P, P+1, P+2 și clădiri colective/blocuri cu regim de înălțime în majoritate P+4, dar și de tip P+7, P+10 amplasate în zona centru și pe arterele principale. Majoritatea blocurilor sunt construite în perioada 1950-1990 și nu au suferit lucrări majore de îmbunătățire a eficienței energetice.

În municipiul Oradea, în parteneriat cu asociațiile de proprietari se implementează „Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate”, în conformitate cu prevederile și normele de aplicare a O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Până in momentul de față, un procent de cca.20-25% din apartamente au suferit lucrări de înlocuire a tâmplăriei clasice cu tâmplărie termopan și fonoizolantă, realizate de către proprietari. în cursul acestui an urmează a se realiza reabilitarea termică a anvelopei la nivelul a 38 de blocuri - cca.1079 apartamente aparținând asociațiilor de proprietari.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 27


0.4.4 Impactul de mediu generat de sistemul de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea

Impactul asupra mediului

Localitatea Oradea este situată în județul Bihor în partea de nord a drumului E 60 la aproximativ 9km de granița româno-ungară.

Activitatea actuală de producere, transport și distribuție a energiei termice și electrice are un impact negativ semnificativ asupra mediului prin următoarele elemente:

 • •  Generarea de emisii poluante rezultate prin arderea combustibililor fosili. La arderea lignitului sunt generate emisii de SO2, NOx și pulberi, iar la arderea gazelor naturale sunt generate emisii de NOx.

 • •  Generarea de deșeuri (evacuarea zgurii și cenușii rezultate din arderea lignitului).

 • •  Generarea, la arderea combustibililor fosili, de emisii de gaze cu efect de seră (CO2), care contribuie la creșterea încălzirii globale.

Din cauza eficienței globale scăzute a producerii energiei termice în actualele instalații, aceste efecte negative sunt amplificate. De asemenea, din cauza pierderilor crescute în sistemul de transport și distribuție a energiei termice, în sursă se consumă o cantitate suplimentară de combustibili, care conduce la creșterea emisiilor poluante, a cantității de deșeuri și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În anul 2008, emisiile anuale de substanțe poluante generate de funcționarea celor două IMA și concentrațiile de substanțe poluante din gazele de ardere evacuate au fost următoarele:

IMA

Pt (MWt)

Substanță poluantă

Emisii anuale 2008

(t)

Concentrații de substanțe poluante în gazele de ardere (mg/Nm3)

Emisii generate

Plafon emisii țintă

Valoare măsurată

VLE

IMA1 (C1,C2,C3)

461

SO2

0

0

0

35

NOx

16

850

400

200

PM

0

0

0

5

IMA 2 (C4,C5, C6)

233

SO2

22 285

16 900

6000-7800

400

NOx

1 208

1 010

400-700

200

PM

2 290

1 700

600-700

50

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Din punct de vedere al plafoanelor de emisie țintă se observă că pentru anul 2008 cantitățile de substanțe poluante anuale sunt mai mari decât cele stabilite pentru toate cele trei substanțe poluante (SO2, NOx și PM) pentru IMA2. Pentru IMA1, emisiile de NOx sunt mici deoarece centrala a funcționat în anul 2008 preponderent pe cărbune.

În ceea ce privește concentrațiile de substanțe poluante în gazele de ardere, acestea depășesc cu mult VLE stabilite de legislație atât pentru IMA1, cât și pentru IMA2.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 28


Depozitul de zgură și cenușă este amplasat la o distanță de 2 km de localitatea Santăul Mic, la 12 km de platforma industrială Vest Oradea, în partea de nord a drumului E60 și la circa 5 km de râul Crișul Repede. Depozitul are o suprafață ocupată de 141 ha.

În acest depozit sunt admise spre depozitare zgura și cenușă de la focarele cazanelor de abur C4, C5 și C6, pulberile de cenușă de la electrofiltrele aferente și nămolurile de la limpezirea apei brute din cadrul stației de tratare chimică.

În prezent, depozitarea zgurii și cenușii se realizează în hidroamestec (o parte zgură și cenușă și 9 părți apă). Acest proces este permis până la 31.12.2013, când depozitul de zgură și cenușă trebuie să se conformeze la legislația de mediu, care interzice acest mod de transport.

0.4.5 Cadrul legal, instituțional și operațional al funcționării sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea

0.4.5.1 Date generale

Sistemul de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea se află în proprietatea exclusivă a Consiliului Local al municipiului Oradea, alimentarea cu energie termică a consumatorilor fiind declarat ca serviciu public.

În concordanță cu articolul 3 al Constituției României, autoritățile publice au rolul de a aplica legile precum și rolul de a oferi servicii publice în cadrul legal.

Conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local are următoarele atribuții principal, relevante pentru proiecte:

 •  avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală și de cooperare transfrontalieră, în condițiile legii;

 • •  aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare;

 • •  aprobă, în limitele competențelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții;

 • •  acționează pentru protecția și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții.

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Conform aceleiași legi, primarul este șeful administrației publice locale și răspunde în fața Consiliului Local de buna funcționare a acesteia. Responsabilitățile relevante ale primarului sunt următoarele:

 • •  Reprezintă orașul în relațiile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

 • •  Îndeplinește funcția de ordonator principal de credite

 • •  Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către cei 2 viceprimari și de către secretar


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 29


 • •   Emite avize, acorduri și autorizații, exercitându-și atribuțiunile prin intermediul dispozițiilor

 • •  Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism și a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii

Serviciile de utilități publice locale sunt reglementate prin Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 și a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Serviciile de utilități publice sunt totalitatea activităților de utilitate și interes public general, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale. Unul dintre serviciile de utilități publice este reprezentat de producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor de utilități publice, în concordanta cu Programul de guvernare și cu obiectivele Planului național de dezvoltare economico-socială a tarii.

Serviciul public de alimentare cu energie termică este reglementat de Legea 325/2006. Conform acestei legi, în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

 • •  asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • •  elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică

 • •  înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condițiile legii;

 • •  asigurarea calității serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • •   aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;

 • •  asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;

 • •  asigurarea siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

La nivel instituțional, energia electrică și termică se află sub jurisdicția a două autorități de reglementare la nivel național:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • •  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -ANRSC, care reglementează producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica în sistem centralizat, cu excepția activității de producere a energiei termice în cogenerare;

 • •  Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, care reglementează activitatea de producere a energiei termice în cogenerare.


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 30


Autoritățile administrației publice locale au competenta exclusiva, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice

În conformitate cu prevederile Legii 325/2006, gestionarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică se poate face direct sau prin delegare.

0.4.5.2 Operatorul SC Electrocentrale Oradea SA

SC Electrocentrale Oradea SA este operatorul de termoficare al Municipiul Oradea și are ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică și producția și furnizarea de energie electrică.

SC Electrocentrale Oradea SA este constituită legal ca societate comercială pe acțiuni, de interes local, cu unic acționar Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Administrarea serviciului public de termoficare a fost delegat către SC Electrocentrale Oradea prin încredințare directă, prin HCLM Oradea nr. 977/30.11.2006 privind delegarea serviciului de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat către SC Electrocentrale SA Oradea, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 73/2002 și a prevederilor art 38 și ale art. 46 din Legea nr.215/2001.

Între Primăria Municipiului Oradea și SC Electrocentrale Oradea s-a încheiat contractul de concesiune aprobat prin HCL nr.877/2006. Scopul contractului de concesiune este distribuția și furnizarea energiei termice în conformitate cu obiectivele concedentului.

Obiectul contractului îl constituie concesionarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Oradea și la agenții economici; producerea energiei electrice și lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție;

Contractul de Concesiune este încheiat pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare (începând cu 01.12.2006).

Concesionarul are obligația de a executa lucrările necesare pentru producerea, transportul, furnizarea, adaptarea și extinderea serviciilor concesionate în mod corespunzător din proprie inițiativă și în condițiile financiare prevăzute în contract. Lucrările trebuie să facă parte dintr-una din categoriile: întreținere; înlocuire; reabilitare, extindere și modernizare.

Concesionarul deține, prin delegare de la Concedent, integralitatea atribuțiilor și competențelor prevăzute de dispozițiile legale și reglementare aplicabile, în scopul executării acestor lucrări.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Programele anuale de investiții sunt anexe la Bugetul de venituri și cheltuieli și sunt aprobate de Consiliul Local.

Referitor la condițiile financiare prevăzute în contract, acesta stipulează că finanțarea investițiilor se va asigura din următoarele surse: fonduri proprii ale operatorului; fonduri de la bugetul local; credite bancare garantate de autoritatea publică locală sau Guvern; sprijin nerambursabil; taxe speciale instituite conform legii; participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 31


parteneriat public-privat; fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern; alte surse.

SC Electrocentrale Oradea SA efectuează activitatea de producere a energiei electrice și termice și de transport a energiei termice din anul 1966. În anul 2003, SC Electrocentrale Oradea SA a preluat de la R.A. Apaterm Oradea activitatea de distribuție a energiei termice

Adunarea Generală a acționarilor, organul de conducere colectivă a societății decide toată activitatea și politica economică a companiei și definește strategiile globale pentru dezvoltarea, modernizarea și restructurarea financiar - economică a companiei.

Deoarece Consiliul Local al municipiului Oradea este unicul acționar al SC Electrocentrale SA Oradea, responsabilitățile AGA sunt delegate Consiliului de Administrație.

Deoarece SC Electrocentrale SA Oradea are ca activitate principală producerea, transportul și distribuția energiei termice, cu probleme diferite fiecare, prin structura organizațională s-a realizat o separare între activitatea de producere și transport, de activitatea de distribuție.

În prezent, S.C. Electrocentrale Oradea S.A. are un număr total de 1174 salariați (nivel februarie 2008), divizați pe categorii de muncă specializate (tesa, maiștri și muncitori). Structura personalului este în general echilibrată comparativ cu activitățile majore ale societății.

0.4.6 Aspecte financiare relevante

Investiții în curs de derulare sau planificate

Pentru sursa de producere a energiei termice nu sunt lucrări în curs de realizare, cu excepția instalației de denoxare pentru cazanul de abur C1, care a fost achiziționată și urmează a fi instalată.

Pentru rețelele de transport, este prevăzută continuarea investițiilor începute în anii anteriori prin înlocuirea actualelor conducte uzate fizic și moral cu conducte noi preizolate, reprezentând cca. 16% din lungimea totală. Pentru reabilitarea acestor magistrale sunt întocmite documentații la faza de SF, aprobate în Consiliul Local al Municipiului Oradea, dar nu există surse de finanțare.

Pentru rețelele de distribuție este prevăzută continuarea investițiilor începute în anii anteriori prin înlocuirea actualelor conducte uzate fizic și moral cu conducte noi preizolate, dar de asemenea, nu există surse de finanțare.

Pentru clădiri, în cursul acestui an urmează a se realiza reabilitarea termică a anvelopei la nivelul a 38 de blocuri (cuprinzând cca.1079 apartamente) aparținând Asociațiilor de proprietari.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Mecanismul de plată al serviciului de alimentare cu energie termică

Prețul energiei termice furnizate populației din sistemele centralizate de alimentare cu căldură este reglementat de prețurile locale de referință (PLR).

Prețurile locale de referință se stabilesc de către autoritățile de reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate, conform O.G. nr. 36/2006. Începând cu data de 15 noiembrie a fiecărui an, în termen de 15 zile, autoritatea de reglementare competentă transmite autorității


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 32


administrației publice locale prețurile locale de referință pentru energia termică furnizată populației din localitatea respectivă. Prețurile locale de referință sunt unice la nivelul fiecărei localități, indiferent de tipul și structura instalațiilor de producere, transport, distribuție a energiei termice sau de combustibilii utilizați.

Prețul local de referință pentru energia termică furnizată populației în sistem centralizat în Municipiul Oradea este de 136,27 lei/Gcal conform Deciziei ANRSC nr. 285/25.11.2008.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Consiliul Local aprobă propunerile privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintat de către operatorul serviciului, precum și prețul local de facturare pentru populație. Astfel, prețul local al energiei termice intră în sfera de aprobare a Consiliului Local, dar nivelul acestuia este stabilit de către autoritățile de reglementare competente.

Prețul local al energiei termice este format din:

 • •  prețul de producere al energiei termice - aprobat de ANRE, în baza Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, precum și al Ordinului ANRE nr. 57/2008 de aprobare a Metodologiei de stabilire a prețurilor și cantităților de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare.

 • •  tariful de transport - aprobat de autoritatea administrației publice locale cu avizul ANRSC

 • •  tariful de distribuție - aprobat de autoritatea administrației publice locale cu avizul ANRSC

Prețurile locale practicate de SC Electrocentrale Oradea SA pentru activitatea de producere și serviciile de transport și distribuție a energiei termice destinată populației au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 528/14.07.2008, au intrat în vigoare din data de 01.07.2008 și se prezintă astfel:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Specificație

Tarif local energie termică livrată populației - lei/Gcal -

Prin punctele termice ale SC Electrocentrale Oradea SA

Prin punctele termice ale agenților economici

PREȚ PRODUCERE

108,05 (exclusiv TVA)

108,05 (exclusiv TVA)

TARIF TRANSPORT

22,20 (exclusiv TVA)

22,20 (exclusiv TVA)

TARIF DISTRIBUȚIE

22,20 (exclusiv TVA)

22,20 (exclusiv TVA)

Total

182,64 (exclusiv TVA)

151,47 (exclusiv TVA)

PREȚ LOCAL AL ENERGIEI TERMICE

217,34 (inclusiv TVA)

180,25 (inclusiv TVA)

Prețul local al energiei termice, conform legislației în vigoare, poate fi acoperit din trei surse de finanțare:Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 33


 • •  de la populație - prin prețul local de facturare stabilit prin HCL de către autoritatea publică locală potrivit reglementărilor în vigoare

 • •  de la bugetul de stat - prin compensarea unitară de combustibil stabilită prin decizie ANRSC

 • •  de la bugetul local - sub formă de subvenție, ca diferență neacoperită de primele două componente

Prețurile locale în vigoare pentru energia termică livrată populației (inclusiv TVA), precum și sursele de finanțare ale acestora sunt următoarele:

Surse de finanțare

UM

Energie termică livrată populației prin punctele termice ale

SC Electrocentrale Oradea SA

Agenților economici

Preț local al energiei termice (producere, transport, distribuție), din care:

lei/Gcal

217,34 (100%)

180,25 (100%)

Preț local de facturare suportat de populație

lei/Gcal

145,00 (66,7%)

145,00 (80,4%)

Compensare unitară de combustibil de la bugetul de stat

lei/Gcal

47,88 (22,0%)

35,25 (19,6%)

Subvenție de la bugetul local

lei/Gcal

24,46 (11,3%)

0,00

Gradul de colectare a contravalorii energiei termice vândute

Evoluția ratei medii de colectare a încasărilor este prezentată în tabelul următor:

Specificație

2004

2005

2006

2007

2008

Rata medie a încasărilor (%)

58%

61%

63%

98%

98%

Se observă evoluția pozitivă a ratei de încasare, ceea ce evidențiază viabilitatea sistemului de termoficare din municipiul Oradea.

0.5 Concluziile analizei situației actuale. Problemele generate de sistemul de termoficare

Municipiul Oradea, situat în județul Bihor, regiunea Nord-Vest, are o populație de peste 200000 locuitori și este situat la cca 13 km de granița de Vest a României.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este considerată o regiune în curs de dezvoltare care poate atinge rezultate economice însemnate, totuși, încă are probleme în legătură cu discrepanțele dintre mediul urban și rural precum și probleme de coeziune socio-economică.

Câștigul salarial mediu net, din regiunea Nord - Vest se situează sub media la nivel național (848 lei).


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 34


Principalele ramuri industriale din județul Bihor sunt: industria extractivă și prelucrarea țițeiului, industria pielăriei și încălțămintei, industria mobilei, industria chimică, industria confecțiilor, industria materialelor de construcții, industria construcțiilor, industria alimentară.

Cadrul administrativ și instituțional este bine definit.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică operat de SC Electrocentrale SA are o pondere importantă, alimentând cu energie termică cca 70% din populația municipiului Oradea.

Compania locală de termoficare, SC Electrocentrale SA Oradea, deținută 100% de autoritatea locală, are peste 40 ani vechime în producerea energiei termice și electrice în cogenerare.

Sistemul centralizat din municipiul Oradea este un sistem relativ mare, care cuprinde :

 • •  o sursă de cogenerare cu două Instalații Mari de Ardere (IMA) cu funcționare pe gaze naturale (IMA1) și lignit (IMA2). Capacitatea instalată în sursă este de 523 MWt și 195MWe.

 • •  rețele de transport în lungime de 77 km traseu

 • •  146 Puncte termice, în care se realizează transferul energiei termice între agentul primar și agentul secundar, precum și 473 minipuncte termice alimentate prin racord direct din rețeaua de transport;

 • •  rețele de distribuție în lungime de 426 km conducte.

La sfârșitul anului 2008, erau alimentate cu căldură din sistemul centralizat un număr de circa 57.132 apartamente în blocuri de locuințe, 3.603 case particulare, 319 instituții publice și 2.371 alți consumatori și agenți economici. Numărul de locuitori deserviți de sistemul centralizat este de peste 141.000 persoane.

Necesarul orar la consumator la nivelul anului 2008 este de 241,5 Gcal/h (280,9 MWt), din care 225 Gcal/h (261,7 MWt) reprezintă necesarul pentru încălzire și 16,5 Gcal/h (19,2 MWt) reprezintă necesarul mediu anual pentru apa caldă de consum.

Prețul actual al energiei termice vândute populației este suportat în procent de cca 66,7% de populație, restul reprezentând subvenții (22% de la bugetul de stat pentru compensare combustibil și 11,3% de la bugetul local).

Evoluția deconectărilor și reconectărilor la sistemul centralizat în perioada 2004-2008 nu a avut un impact semnificativ asupra sistemului, numărul deconectărilor fiind practic egal cu cel al reconectărilor.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Rata medie de încasare a contravalorii energiei termice vândute a fost de 98% în anul 2008, ceea ce evidențiază viabilitatea sistemului de termoficare din municipiul Oradea.

Sistemul de termoficare din municipiul Oradea se confruntă însă în prezent cu probleme de mediu și de eficiență cauzate de nivelul tehnologic, vechimea și starea tehnică a instalațiilor existente în sursă și sistemul de transport și distribuție.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 35


Probleme de mediu

La producerea energiei termice și electrice în cele două IMA sunt generate emisii poluante (SO2, NOx și pulberi) rezultate prin arderea combustibililor fosili, deșeuri (zgura și cenușa rezultată din arderea lignitului) precum și emisii de gaze cu efect de seră (CO2).

HG nr. 541/2003 cu modificările din HG nr. 322/2005 este principala reglementare care guvernează sectorul producerii energiei, privind limitarea emisiilor de poluanți (SO2, NOx și pulberi) în aer de la IMA cu puterea termică egală sau mai mare de 50 MWt, pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos).

În anul 2008 cantitățile de substanțe poluante anuale au fost mai mari decât cele stabilite prin plafoanele de emisie țintă pentru toate cele trei substanțe poluante (SO2, NOx și PM) pentru IMA2, și anume:

 • •  SO2: cucca31,8%

 • •  NOx: cucca19,6%

 • •  Pulberi: cu cca 34,7%

Plafoanele anuale aferente IMA 1 nu au fost depășite datorită faptului că în anul 2008 centrala a funcționat majoritar pe cărbune.

În ceea ce privește concentrațiile de substanțe poluante în gazele de ardere, acestea depășesc VLE stabilite de legislație atât pentru IMA1, cât și pentru IMA2, astfel:

 • •  NOx (IMA1): de cca 2 ori

 • •  SO2 (IMA2): de cca 19,5 ori

 • •  NOx (IMA2): de cca 3,5 ori

 • •  Pulberi (IMA2): de cca 14 ori

Emisiile aferente celor două IMA afectează populația municipiului Oradea care este de peste 200.000 locuitori.

În vederea respectării prevederilor legislative privind protecția calității aerului, deoarece cele două IMA din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA au termene de conformare, este necesară implementarea unor măsuri de reducere a emisiilor de substanțe poluante din gazele de ardere.

Neimplementarea acestor măsuri va conduce la închiderea instalațiilor, ceea ce va afecta cca 70% din populația municipiului Oradea care beneficiază în prezent de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Autoritățile locale nu dispun de fondurile necesare realizării investițiilor de mediu pentru respectarea termenelor de conformare angajate.

O altă problemă de mediu o constituie depozitarea zgurii și cenușii rezultate din procesul de ardere în IMA2. Astfel, în prezent, depozitarea zgurii și cenușii se realizează în hidroamestec (o parte zgură și cenușă și 9 părți apă). Acest proces este permis până la 31.12.2013, când


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 36


depozitul de zgură și cenușă trebuie să se conformeze la legislația de mediu, care interzice acest mod de transport.

Probleme de eficiență

9

Capacitățile instalate în sursă au o durată de viață mare, de peste 200.000 ore de funcționare, ajungând chiar la 262.000 ore (cazanul de abur C3) și 277.000 ore (turbina cu abut TA3), depășind, sau aflându-se la limita duratei normale de funcționare (apreciată uzual ca fiind de cca 210000 ore, respectiv 30 ani x 7000 ore/an).

Capacitățile au fost exploatate corespunzător de-a lungul timpului, dar nivelul lor tehnologic este din perioada 1960-70 și nu au beneficiat de lucrări majore de modernizare, din cauza lipsei de fonduri.

Eficiența utilizării combustibilului în centrală este de cca 53%, ceea ce reprezintă o valoare foarte mică comparativ cu valorile eficiențelor nete prevăzute de BREF-BAT, de 75% -90%.

Randamentele cazanelor de abur au de asemenea valori mici: 77%-79% pentru cazanele de abur pe lignit (valoarea de proiect fiind 86%), respectiv 85%-89% pentru cazanele de abur pe gaze naturale (valoarea de proiect fiind 92%).

Din cauza eficienței globale scăzute a producerii energiei termice în actualele instalații, se consumă mai mult combustibil de cât ar fi necesar, efectele negative privind poluarea fiind amplificate.

Rețelele de transport și distribuție au o vechime de circa 40 de ani și prezintă o stare avansată de uzură, nefiind executate până în prezent lucrări importante de reabilitare ale acestora.

Cele mai mari probleme legate de funcționarea defectuoasă au apărut în majoritate în zona conductelor amplasate subteran, precum și pe racorduri datorită:

 • •  duratei de viață depășită;

 • •  deteriorării în timp a protecției termoizolației, a izolației ca urmare a infiltrațiilor de ape;

 • •  coroziune exterioară (datorită deteriorării izolației termice) și coroziune interioară a conductelor;

 • •  uzurii în zona suporturilor fixe și mobile pe unele porțiuni de rețea.

Incidentele și avariile rețelei existente sunt extrem de greu de observat, ținând cont că supravegherea sistemului este asigurată exclusiv vizual.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Randamentul termic al rețelei de transport apă fierbinte in ansamblu este scăzut. Se înregistrează pierderi de apă fierbinte in continuare, volumul de apă de adaos fiind mare.

Pierderile actuale în rețelele de transport sunt de cca 26% iar pierderile actuale în rețelele de distribuție sunt de cca 13,7%.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 37


Pierderile mari din sistemul de transport și distribuție (comparativ cu pierderile normale de 7% în transport și 8% în distribuție) conduc la consumul unei cantități mari de combustibili utilizat doar pentru acoperirea acestor pierderi, ceea ce implică și creșterea emisiilor poluante.

Majoritatea punctelor termice urbane au o vechime de peste 40 de ani, cu utilaje și echipamente vechi rămase în funcțiune.

Au fost efectuate lucrări de modernizare (înlocuire schimbătoare de căldură) începând cu anii 1993-1995. la un număr de cca.27 de PT, care în momentul de față prezintă deja o uzură de cca.50-75% încât și acestea necesită înlocuiri ale schimbătoarelor de căldură în următorii ani.

Mai rămân de modernizat cca.81,5% din totalul de puncte termice, respectiv 119 PT-uri, care până în acest moment sunt reabilitate parțial. Multe din utilaje și echipamente au rămas în funcțiune, respectiv pompele de circulație de încălzire, pompele de apă caldă, pompele de adaos, sistemul de expansiune/adaos, etc.

Electropompele existente prezintă o durată de exploatare considerabilă, cu randamente scăzute, care conduc la consumuri mari de energie electrică și performanțe scăzute.

Punctele termice nu sunt dotate cu echipamentele și accesoriile necesare integrării lor într-un sistem de dispecer, cu scopul transmiterii informațiilor la distanță, în timp real la un Dispecer Central. Transmisia datelor se realizează prin telefon sau stație.

Nu există un sistem de preluare și transmitere date din rețeaua primară de termoficare și nici posibilitatea de a acționa de la distanță asupra elementelor de reglaj închidere pentru modificarea parametrilor de funcționare ai sistemului.

Referitor la monitorizare, în municipiul Oradea, în momentul de față nu există un sistem de monitorizare și control.

Cu privire la instalații la consumatori, având în vedere că fondul locativ racordat la sistemul centralizat de producere și distribuție a energiei termice are o vechime de peste 30 ani, instalațiile interioare de apă caldă și încălzire din clădiri sunt uzate, necesitând înlocuirea totală a acestora.

În ceea ce privește instalațiile la consumatori, instalațiile interioare de apă caldă și încălzire din clădiri sunt uzate. Aceasta are drept cauză faptul că fondul locativ racordat la sistemul centralizat de producere și distribuție a energiei termice are o vechime de peste 30 ani, necesitând înlocuirea totală. Din această cauză funcționarea este defectuoasă, respectiv:

 • -  pierderi de agent termic ca urmare a funcționării defectuoase a vanelor de închidere, a spargerilor de conducte;

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • -  capacitate scăzută de încălzire a caloriferelor ca urmare a depunerilor, sedimentelor ;

 • -  rugină și sedimentare din cauza utilizării apei de adaos netratate în instalațiile de încălzire;

 • -  uzura conductelor existente ale instalațiilor de încălzire ;


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 38


- randamente scăzute, consum de energie ridicat, zgomote și vibrații în funcționarea pompelor de circulație pe încălzire, datorită lipsei reglării pompelor în situația variației debitelor de fluid din instalație cauzate de închiderea parțială sau totală a robinetelor termostatice la corpurile de încălzire.

Cu privire la eficiența energetică în clădiri, majoritatea blocurilor sunt construite în perioada 1950-1990 și prezintă o rezistență termică scăzută a anvelopei clădirilor, cu valori dependente atât de materialele de izolație termică utilizate cât și de configurația geometrică și structurală a clădirilor existente. Zidurile exterioare și terasele realizate cu tehnologii și materiale care facilitează transferul de căldură către exterior. Tâmplăriile au performanțe foarte scăzute din punctul de vedere al transferului de căldură.

Autoritățile locale nu dispun de fondurile necesare pentru reabilitarea / modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Problema impactului asupra schimbărilor climatice

Cele două IMA din cadrul sistemului de alimentare centralizată din municipiul Oradea sunt sub incidența prevederilor Directivei 2003/87/CE privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și generează o cantitate importantă de emisii de gaze cu efect de seră (cca 1.000.000 tCO2/an), cu efect negativ asupra încălzirii globale.

Eficiența scăzută a producerii energiei precum și pierderile mari din sistemul de transport și distribuție conduc la consumul unei cantități de combustibil mai mare decât cel care ar fi necesar în condiții de funcționare conform prevederilor BREF-BAT, ceea ce amplifică cantitatea de emisii de CO2 generată. Această cantitate mărită de emisii de CO2 va avea ca implicație, începând cu anul 2013, prin prevederile cuprinse în Directiva 2009/29/CE privind extinderea și modificarea Directivei 2003/87/CE (respectiv reducerea graduală a certificatelor alocate gratuit pentru energia termică pentru populație), creșterea costului energiei termice, cu efecte negative asupra populației.

0.6 Proiecții privind necesarul de energie termică la consumator și a consumului asigurat din sursă

Proiecțiile privind evoluția necesarului de energie termică se realizează pentru perioada 20092028 și stau la baza dimensionării capacității sursei în opțiunile analizate.

Se realizează două tipuri de proiecții:

 • •  evoluția necesarului de energie termică la consumator

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • •  evoluția consumului de energie termică asigurat din sursă

0.6.1 Evoluția necesarului de energie termică la consumator

Proiecția necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor se realizează plecând de la anul de bază 2008, ca fiind cel mai recent an pentru care se dețin informații. Necesarul orar și anual aferent acestui an se corectează astfel:


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 39


 • •  Necesarul orar la consumator la nivelul anului 2008, determinat pentru temperatura exterioară de -150C, este de 280,9 MWt (241,5 Gcal/h), din care 261,7 MWt (225Gcal/h) reprezintă necesarul pentru încălzire și 19,2 MWt (16,5 Gcal/h) reprezintă necesarul mediu pentru apa caldă de consum.

Pentru evitarea supradimensionării capacității de producere, deoarece -150C este întâlnită rar și cu o durată anuală foarte mică, în general ca ore neconsecutive, este mai rezonabilă considerarea unei temperaturi minime exterioare de cca -120C, pentru care necesarul de energie termică pentru încălzire devine 239,2MWt (205,7 Gcal/h), ceea ce conduce la un necesarorartotal de 258,4MWt(222,2 Gcal/h).

 • •  Pentru cantitatea anuală energie termică vândută, componenta aferentă încălzirii este corectată ținând seama de faptul că anul 2008 a fost mai cald decât un an standard din SR 4839/1997. Coeficientul de corecție este 1,117, egal cu raportul dintre gradele-zile aferente anului 2008 și anului din SR 4839/1997.

Evoluția necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor pe perioada 2009-2028 are la bază următoarele elemente:

 • Economia de energie:

 • - Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit - în baza analizei, împreună cu Beneficiarul, se consideră reabilitarea termică a unui număr de 38 blocuri/an, ceea ce conduce la un număr de 1079 apartamente/an (992 apartamente convenționale/an). Efectul reabilitării termice a clădirilor de locuit este cuantificat prin o reducere medie cu 25 % a necesarului de energie termică pentru încălzire.

 • Evoluția numărului de consumatori:

 • - Deconectări și reconectări - în baza analizei, împreună cu Beneficiarul, a evoluției deconectărilor/reconectărilor de la/la sistemul centralizat, a rezultat că acestea vor fi nesemnificative.

 • - Consumatori noi în perioada 2009-2029 - includerea de consumatori noi, în anii 2009, 2012, 2013 și 2015, totalizând 19,5 Gcal/h (22,7 MWt), este bazată pe date realiste (ansambluri de locuințe și dotări social-culturale începute și încă nefinalizate, sau cu grad ridicat de realizare). De asemenea, la nivelul anului 2024 s-a considerat preluarea de consumatori din zonele metropolitane care vor fi create, totalizând 6,3 Gcal/h (7,3 MWt), dar numai consumatori aflați la o distanță de maxim 6 km de centrală, și în procent de 30% din consumatorii posibili.

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • •  Efectele schimbărilor climatice - în baza elementelor prezentate în Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, aprobat cu OM nr.1170/2008 și în documentul ANM „Scenarii de schimbare a regimului climatic în România în perioada 2001-2030”, se consideră în Master Plan, pentru municipiul Oradea, o creștere a temperaturii medii cu cca 0,50C, pe perioada 2009-2029. Aceasta conduce la reducerea


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 40


necesarului anual pentru încălzire cu cca 2,67%, respectiv o reducere a consumului total (mediu anual pe perioada de analiză) cu cca 2%.

0.6.2 Evoluția consumului asigurat din sursă

Evoluția consumului asigurat din sursa SC Electrocentrale SA Oradea are în vedere următoarele aspecte:

 • •  Evoluția pierderilor în rețelele de transport și distribuție;

 • •  Evoluția surselor de energie geotermale.

Evoluția pierderilor în rețelele de transport și distribuție

Lucrările de reabilitare a rețelelor de transport și distribuție, care se vor realiza în perioada 2010-2015. vor conduce la următoarele valori finale pentru pierderile de energie

 • - pierderi în rețele transport: 7% (raportat la energia termică la intrarea în RT)

 • - pierderi în rețele de distribuție: 8% (raportat la energia termică la intrarea în RD)

Evoluția surselor de energie geotermale

La nivelul anului 2008. cantitatea de energie termică din surse geotermale achiziționată de la compania TRANSGEX și introdusă în rețelele de distribuție a fost de 19187 MWh/an (16498 Gcal/an). Pe durata perioadei de analiză 2009-2029 se consideră. conform celor estimate de SC TRANSGEX SA. achiziția în continuare a aceleiași cantități anuale.

În prezent este în stadiu de execuție (cu termen de finalizare trim.III 2009) un studiu de evaluare a potențialului geotermal. beneficiar fiind Primăria municipiului Oradea. Conform analizei efectuate cu reprezentanții Primăriei Oradea. în cadrul Master Planului se ia în considerare o cantitate de energie termică de cca 61639 MWh/an (53.000 Gcal/an) - posibil a fi produsă în perspectivă. eșalonat. începând cu anul 2014 (implementarea investiției în perioada 2013-2016). Această cantitate de energie termică va fi introdusă de asemenea în rețeaua de distribuție. După atingerea capacității finale. se consideră o reducere anuală. începând cu anul 2016. de 2%.

Sinteza proiecțiilor privind necesarul de energie termică în punctele principale ale sistemului centralizat de alimentare cu energie termică - consumator. rețele de transport și distribuție. limita sursei - . considerând și cantitățile de energie termică din surse geotermale. este prezentată în tabelul următor.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Anul

Necesarul la consumator

Pierderi STD

Energie termică din surse geotermale (intrată în rețeaua de distribuție)

Producția la sursa

TRANSGEX

Surse noi

Total

Gcal/an

Gcal/an

Gcal/an

Gcal/an

Gcal/an

Gcal/an

2009

609088

324278

16498

-

16498

916868

2010

606848

323064

16498

-

16498

913414

2011

604608

275611

16498

-

16498

863721

2012

604259

233076

16498

-

16498

820837

2013

623850

200495

16498

-

16498

807847

2014

621610

160704

16498

13250

29748

752566

2015

646652

130748

16498

26500

42998

734402

2016

644412

97333

16498

39750

56248

685497

2017

644412

96335

16498

53000

69498

671250

2018

644412

96415

16498

51940

68438

672390

2019

644412

96493

16498

50901

67399

673507

2020

644412

96570

16498

49883

66381

674601

2021

644412

96645

16498

48886

65384

675674

2022

644412

96719

16498

47908

64406

676725

2023

644412

96791

16498

46950

63448

677756

2024

660393

99380

16498

46011

62509

697264

2025

660393

99449

16498

45090

61588

698254

2026

660393

99517

16498

44189

60687

699223

2027

660393

99584

16498

43305

59803

700173

2028

660393

99649

16498

42439

58937

701105

2029

660393

99713

16498

41590

58088

702017

Evoluția sarcinii termice orare necesare a fi asigurată din centrală în perioada 2009-2029 este prezentată în tabelul și figura următoare.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Anul

Iarna

(încălzire + apa caldă de consum) (Gcal/h)

Vara

(apă caldă de consum ) (Gcal/h)

2009

342.7

31.3

2029

269.4

19.3Sarcina termica iarna —■—Sarcina termica vara

Dimensionarea sursei se va realiza în baza sarcinii termice care trebuie asigurate începând cu anul finalizării investiției în sursă, corelat și cu evoluția sarcinii termice în anii următori.

0.7 Analiza scenariilor de alimentare cu energie termică

Scenariile care vor fi analizate sunt definite pentru întregul sistem de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea: sursă (în sursă există numai IMA), sistemul de transport și distribuție, depozitul de zgură și cenușă. Se ia în considerare și evoluția surselor geotermale.

Sunt definite scenarii comparative, în sistem de alimentare centralizată, descentralizată și individuală, care sunt adaptate municipiului Oradea pornind de la particularitățile acestuia.

Scenariile analizate au fost definite luând în considerare toate prevederile directivelor UE și legislației naționale, în vigoare, precum și strategiile naționale, regionale și locale, referitoare la sectorul energetic, protecția mediului (îmbunătățirea factorilor de mediu) și de dezvoltare socio-economică.

Scenariile definite pentru sistemul de alimentare cu energie termică din municipiul Oradea, sunt:

Scenariul I - alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Definirea acestui scenariu are la bază existența infrastructurii: sursa de producere a energiei termice și sistemul de transport și distribuție.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


S-a luat în considerare faptul că sistemul de alimentare centralizată din municipiul Oradea este un sistem viu, caracterizat de stabilitate. Fenomenul debranșărilor a fost nesemnificativ în municipiul Oradea, iar debranșările efectuate au fost contrabalansate de conectarea de noi consumatori și de reconectări.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 43


Pentru sursă există posibilitatea utilizării a mai multor tipuri de combustibili: lignit, gaze naturale, păcură.

Scenariul II - alimentare cu energie termică în sistem descentralizat

Definirea scenariului privind modul de alimentare descentralizat a pornit de la existența infrastructurii dezvoltate de-a lungul timpului pentru sistemul centralizat, având în vedere necesitatea de a nu afecta populația din municipiu prin lucrările de reconfigurare a sistemului.

Sistemul descentralizat este conceput astfel încât să conducă la efecte pozitive asupra mediului și efecte minime (investiții, durată de realizare) cu impact direct asupra stării de bine a populației. Aceasta deoarece lucrările majore de reconfigurare a sistemului într-un oraș de nivelul municipiului Oradea ar însemna concentrarea unor forțe uriașe.

În cazul alimentării descentralizate cu energie termică, se consideră că SC Electrocentrale Oradea SA se închide și se prevede realizarea de centrale termice de zonă în cadrul unora dintre Punctele termice existente, aceasta fiind cea mai acceptabilă variantă privind impactul asupra populației. Combustibilul de bază pentru centralele de zonă va fi gazul natural.

Scenariul III - alimentare cu energie termică în sistem individual

În acest caz se consideră sistarea funcționării SC Electrocentrale Oradea SA, populația din municipiul Oradea urmând a-și monta centrale de apartament pe gaze naturale.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Avantajele și dezavantajele estimate pentru fiecare din cele trei scenarii sunt următoarele:

Scenariul I: Alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Avantaje

Dezavantaje

 • -  Reducerea poluării mediului prin producerea energie termice într-o singură sursă, amplasată la limita municipiului;

 • -  Posibilitatea controlului emisiilor poluante prin înălțimea adecvată a coșului de fum;

 • -  Reducerea poluării mediului prin utilizarea de echipamente moderne, cu eficiență ridicată;

 • -  Utilizarea mai multor tipuri de combustibil: cărbune, gaze naturale, păcură;

 • -  Optimizarea livrării de energie termică vara dintr-o capacitate dimensionată conform necesarului și cu eficiență ridicată;

 • -  Utilizarea unora dintre echipamentele existente;

 • -  Menținerea în funcțiune a sistemului de transport și distribuție existent.

 • -  Sunt necesare investiții pentru conformarea la normele de mediu privind emisiile de SO2, NOx și pulberi ale capacităților existente, existând termene de conformare asumate, care trebuie respectate.

 • -  Sunt necesare investiții pentru conformarea la normele de mediu privind depozitarea zgurii și cenușii rezultate din procesul de ardere a combustibililor, existând termene de conformare asumate, care trebuie respectate.

 • -  Sunt necesare investiții pentru reabilitarea / modernizarea capacităților din sursă, care au o eficiență scăzută.

 • -  Sunt necesare investiții în sistemul de transport și distribuție, unde pierderile de energie termică sunt mai mari decât cele normale.


Scenariul II: Alimentare cu energie termică în sistem descentralizat

Avantaje

Dezavantaje

- Pentru amplasarea centralelor termice de zonă se au în vedere punctele termice existente, dintre care o parte vor fi transformate în centrale termice;

- Se reduc pierderile în sistemul de transport.

 • -  Realizarea centralelor termice va implica lucrări majore în rețeaua de distribuție a gazelor naturale precum și în rețelele de alimentare cu apă, canalizare și în rețelele electrice;

 • -  Este necesară dezafectarea echipamentelor și instalațiilor existente în sursă și renaturarea terenului;

 • -  Va crește nivelului poluării în municipiu, prin aceste surse de poluare amplasate în zonele de locuit. Poluarea aferentă acestor surse se va suprapune peste celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul urban).

 • -  Este necesară reabilitarea și redimensionarea sistemului de distribuție.

Scenariul III: Alimentare cu energie termică în sistem individual

Avantaje

Dezavantaje

 • -  Nu mai sunt necesare investiții în IMA pentru conformare la mediu;

 • -  Nu mai sunt necesare investiții pentru reabilitarea / modernizarea sursei existente;

 • -  Nu mai sunt necesare investiții pentru reabilitarea sistemului de transport și distribuție.

- Trebuie realizate surse proprii pentru cca 57135 de apartamente sunt situate în blocuri de locuințe cu 4 până la 10 etaje și cca 3600 de case;

 • -  Amplasarea acestui număr extrem de mare de surse de poluare în municipiul Oradea se va suprapune peste celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul urban). și va afecta sănătatea populației (peste 200000 de locuitori);

 • -  Este necesară dezafectarea echipamentelor și instalațiilor existente în sursă și renaturarea terenului;

 • -  Impact social negativ, prin forțarea unui număr mare de locuitori să investească în centrale de apartament;

 • -  Impact estetic negativ, prin scoaterea pe peretele clădirilor a unui număr mare de coșuri;

- Sunt necesare investiții majore în rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Analiza avantajelor și dezavantajelor pentru cele trei scenarii strategice pune în evidență următoarele concluzii:

Alimentarea în sistem centralizat este mai avantajoasă din punct de vedere al poluării, deoarece permite controlul acesteia. În cazul sistemelor descentralizat și îndeosebi individual, duc la creșterea nivelului poluării într-un municipiu cu peste 200.000 locuitori, prin suprapunerea emisiilor generate la producerea energiei cu emisiile din traficul urban.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 45


 • •   Din punct de vedere al investițiilor, în cazul sistemelor centralizat și descentralizat acestea vor fi suportate de autoritatea locală / operator (deci parțial indirect de către populație). În cazul sistemului individual investiția va trebui suportată direct de către fiecare familie. De asemenea sunt necesare investiții majore în rețeaua de gaze naturale a municipiului.

Cele trei scenarii strategice de alimentare cu energie termică sunt comparate și printr-o analiză multicriterială, în baza următoarelor criterii:

 • •  Criterii de mediu:

 • - Reducerea de emisii de CO2 raportată la energia echivalentă produsă

 • - Reducerea poluării distribuite în zonele de locuințe

 • •  Criterii sociale: aspecte sociale, estimându-se procentual nivelul impactului scenariului asupra populației, și anume:

 • - Impactul lucrărilor de realizare a investiției asupra stării de bine a populației

 • - Impactului costului investiției directe asupra situației economice a populației

 • •  Criterii financiare:

 • - Nivelul investiției

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


  Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor.

  Criteriul 1.1

  Criteriul 1.2

  Criteriul 2.1

  Criteriul 2.2

  Criteriul 3.1

  Total

  Reducere emisii CO2 rap ortat la energia echivalenta produsa

  Reducere poluare distribuita

  Impactul realizarii lucrarilor de investitie asupra populatiei

  Impact costului investitiei

  Nivelul investitiei

  25%

  25%

  15%

  15%

  20%

  100.0%

  Scenariul I -Alimentare centralizata

  Punctaj acordat

  10.00

  10.00

  8.00

  10.00

  7.00

  45.00

  Importanta

  25.00%

  25.00%

  12.00%

  15.00%

  14.00%

  91.0%

  Scenariul II -

  Alimentare descentralizata

  Punctaj acordat

  7.00

  7.00

  5.00

  10.00

  5.00

  34.00

  Importanta

  17.50%

  17.50%

  7.50%

  15.00%

  10.00%

  67.5%

  Scenariul III -

  Alimentare individuala

  Punctaj acordat

  7.00

  3.00

  7.00

  3.00

  10.00

  30.00

  Importanta

  17.50%

  7.50%

  10.50%

  4.50%

  20.00%

  60.0%


Se constată că, și în urma evaluării scenariilor, cu sublinierea efectelor asupra mediului și asupra populației, scenariul de alimentare centralizată cu energie termică rezultă optim.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 46


0.8 Analiza opțiunilor în cadrul scenariilor propuse

În cadrul fiecărui scenariu se determină cele mai fezabile opțiuni. Opțiunile sunt definite pentru întregul sistem de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Oradea: sursă, sistemul de transport și distribuție, depozitul de zgură și cenușă.

Opțiunile se definesc astfel încât să îndeplinească următoarele principii de bază (detaliate în cadrul Master Planului):

 • •  Conformarea cu cerințele privind protecția mediului, prin îndeplinirea obligațiilor de conformare asumate (pentru emisiile de SO2, NOx și pulberi) și prin reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente de producere a energiei;

 • •  Conformarea cu cerințele BREF-BAT și cu prevederile legislației UE și naționale privind domeniul energetic și al protecției mediului. În principiu, acestea se referă la creșterea eficienței energetice, în special prin utilizarea cogenerării;

 • •  Nivelul emisiilor de CO2 și implicațiile schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

 • •  Alte principii de bază:

 • -  Disponibilitatea combustibililor;

 • - Caracteristicile tehnologiilor, prin analiza avantajelor și dezavantajelor diverselor tehnologii;

 • - Alegerea unor tehnologii cu costuri de investiții și costuri de operare suportabile;

 • - Valorificarea structurii existente;

 • - Posibilitățile de implementare locală;

 • -  Utilizarea surselor regenerabile;

 • - Capacitatea operatorului de a opera tehnologii complexe.

În cele 3 scenarii considerate, au fost definite câte un număr de opțiuni fezabile, astfel:

 • •  Scenariul I: 8 opțiuni

 • •  Scenariul II: 1 opțiune

 • •  Scenariul III: 1 opțiune

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Pentru cele 8 opțiuni din cadrul Scenariului I s-a realizat analiza financiară și economică, rezultând opțiunea optimă. Ca urmare, Scenariul I a fost definit prin opțiunea optimă rezultată.

Pentru cele 3 scenarii definite astfel prin câte o opțiune, a fost realizată analiza financiară și economică comparativă, în baza căreia a rezultat scenariul optim.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 47


0.8.1 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului I

În urma corelării obiectivelor naționale și municipale, a situației actuale a sistemului de termoficare și a proiecțiilor privind necesarul de energie termică în următorii 20 de ani, în cadrul Scenariului I - Alimentare centralizată cu energie termică a consumatorilor din municipiul Oradea, s-au conturat 8 opțiuni, și anume:


Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Opțiunea

Principalele caracteristici

Opțiunea 1

Investiții în sursă

Prevederea de echipamente de mediu pentru capacitățile existente:

 • -  arzătoare cu NOx redus la C3, C6

 • -  IDG la C6

 • -  modernizare electrofiltre la C6

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Extinderea depozitului de zgură și cenușă

Realizarea unei instalații de evacuare zgură și cenușă în șlam dens Reabilitarea de capacități în CET existent (C1, C2, C3, C6, TA1, TA2, TA3, TA5) (În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, C2, C3, C6, TA1, TA2, TA3, TA5) Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Investiții în rețele și puncte termice

Opțiunea 2

Investiții în sursă

Prevederea de echipamente de mediu pentru capacitățile existente:

 • -  arzătoare cu NOx redus la C3, C6

 • -  IDG la C6

 • -  modernizare electrofiltre la C6 Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent Extinderea depozitului de zgură și cenușă

Reabilitarea de capacități în CET existent (C1, C3, C6, TA1, TA3)

Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt, cu ardere suplimentară) dimensionată pentru vară

Prevederea unei turbine cu abur nouă de 50 MW, care va înlocui turbina existentă TA5 (În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, C3, C6, TA1, TA3)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Opțiunea 3

Investiții în sursă

Prevederea de echipamente de mediu pentru capacitățile existente:

 • -  arzătoare cu NOx redus la C6

 • -  IDG la C6

 • -  modernizare electrofiltre la C6

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Extinderea depozitului de zgură și cenușă

Reabilitarea de capacități în CET existent (C6)

Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt, cu ardere suplimentară) dimensionată pentru vară

Prevederea unei turbine cu abur nouă de 50 MW, care va înlocui turbina existentă TA5 Instalarea a 2 cazane de apă fierbinte noi, de 87,2 MWt fiecare, pe gaze naturale (În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, TA1, C6)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)


Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Opțiunea 4

Investiții în sursă

Prevederea de echipamente de mediu pentru capacitățile existente:

- arzătoare cu NOx redus la C3

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Extinderea depozitului de zgură și cenușă

Reabilitarea de capacități în CET existent (C1, C3, TA1, TA3)

Instalarea unui grup nou de cogenerare pe lignit, care cuprinde un cazan de abur 350t/h tip

ASF și o turbină cu abure 50 MW)

Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe +

32,6 MWt, cu ardere suplimentară) dimensionată pentru vară

(În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, TA1, C3, TA3)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Opțiunea 5

Investiții în sursă

Prevederea de echipamente de mediu pentru capacitățile existente:

- arzătoare cu NOx redus la C3

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Extinderea depozitului de zgură și cenușă

Reabilitarea de capacități în CET existent (C1, C3, TA1, TA3)

Instalarea unui grup nou de cogenerare pe lignit, care cuprinde un cazan de abur 280t/h tip

ASF și o turbină cu abure 40 MW)

(În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, TA1, C3, TA3)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Opțiunea 6

Investiții în sursă

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Reabilitarea de capacități în CET existent (C1, TA1)

Instalarea unui ciclu combinat abur-gaze de cca 133 MWe+116,3 MWt, care va funcționa iarna Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt, cu ardere suplimentară) dimensionată pentru vară

Instalarea a 2 cazane de apă fierbinte noi, de 87,2 MWt fiecare, pe gaze naturale

Instalarea unui cazan de abur de 12 t/h pentru asigurarea apei de adaos în rețeaua de termoficare pe perioada de vară

(În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, TA1)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Opțiunea 7

Investiții în sursă

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Reabilitarea de capacități în CET existent (C1, TA1)

Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (80 MWe + 116,3 MWt, cu ardere suplimentară), care va funcționa iarna

Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt, cu ardere suplimentară) dimensionată pentru vară

Instalarea a 2 cazane de apă fierbinte noi, de 87,2 MWt fiecare, pe gaze naturale

Instalarea unui cazan de abur de 12 t/h pentru asigurarea apei de adaos în rețeaua de termoficare pe perioada de vară

(În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, TA1)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 49


Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Opțiunea 8

Investiții în sursă

Conformarea depozitului de zgură și cenușă existent

Prevederea unei instalații noi cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt, cu ardere suplimentară) dimensionată pentru vară

Instalarea a 2 cazane de apă fierbinte noi, de 116,3 MWt fiecare, pe gaze naturale și păcură Instalarea unui cazan de apă fierbinte nou, de 87,2 MWt, pe gaze naturale

Instalarea a 3 cazane de abur de 14 t/h pentru asigurarea apei de adaos în rețeaua de termoficare

(În sursa existentă se mențin în funcțiune: C1, TA1, doar pentru producere sezonieră de abur industrial)

Investiții în SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție

Pentru fiecare opțiune s-a realizat o analiză tehnică și energetică și s-a estimat nivelul investițiilor necesare, după care s-a elaborat analiza financiară și economică.

Analiza financiară

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanță financiară a proiectului (profitabilitatea sa). Analiza se efectuează din punctul de vedere al beneficiarului (proprietarul) proiectului, prin metoda cost-beneficiu incrementală, cu luarea în considerare a tehnicii actualizării.

Scenariul de referință utilizat în analiza incrementală (scenariul „fără proiect”) este asimilat situației în care centrala ar funcționa la parametri existenți, fără a se implementa nici un fel de investiție, în timp ce la nivelul consumatorilor apare aceeași evoluție ca aceea considerată în opțiunile analizate.

Principalele premise avute în vedere pentru elaborarea analizei financiare sunt următoarele:

 • •  Rata de actualizare financiară luată în considerare este de 5% în termeni reali;

 • •  Cursul de schimb valutar utilizat în analiză este de 4.1835 lei/euro, valabil la data de 30.04.2009;

 • •  În cadrul analizei sunt utilizate prețuri constante, la valoare contabilă (nu conțin TVA sau alte taxe).

 • •  Conform principiului poluatorul plătește, pentru prețurile de vânzare a energiei electrice și a aburului tehnologic, se va lua în considerare internalizarea costului aferent emisiilor de CO2, ceea ce va determina o variație a acestor prețuri pe perioada de analiză.

  Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • •  Prețurile medii pentru certificatele de emisii de CO2 luate în considerare în evaluarea costurilor și/sau veniturilor aferente opțiunilor analizate vor fi cele prognozate de Comisia Europeană în cadrul documentului „AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION PLAN: Energy Sources, Production Costs and performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport - Second Strategic Energy Review, 2008” (20


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 50


Euro/certificat în 2010, 40 Euro/certificat în 2020 și 47 Euro/certificat în 2030, cu creștere liniară în cadrul intervalelor).

 • •  Prețurile combustibililor sunt următoarele:

 • - gaze naturale: 202,87 euro/1000 mc (alimentare din rețeaua de transport)

 • -  lignit:              23,81 euro/tonă

 • - păcură:          339,47 euro/tonă

 • •  Pentru perioada 2013-2029, vor fi luate în considerare prevederile Directivei 2009/29/CE privind modificarea Directivei 2003/87/CE privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră:

 • - pentru energia electrică produsă în instalații noi sau existente, nu se va mai acorda alocare gratuită de certificate de emisii de CO2

 • - se va acorda alocare gratuită doar pentru energia termică destinată populației, produsă în instalații de cogenerare de înaltă eficiență și în alte surse cu eficiență conform BAT-BREF. Numărul de certificate alocate gratuit în 2013 pentru energia termică destinată populației și produsă în instalațiile menționate va fi egal cu 80% din cantitatea determinată și va descrește an de an, ajungând la 30% în 2020, respectiv la zero în 2027.

Se evidențiază faptul că în scenariul „fără proiect”, din cauza eficienței scăzute, începând cu anul 2013 nu se vor primi deloc certificate gratuite pentru energia termică aferentă populației.

În cadrul analizei financiare sunt determinate venituri exclusiv din energia termică și cheltuieli pe întreaga perioadă de analiză.

S-au determinat: Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiției (VNAF/C), Costul Incremental Actualizat al energiei termice (CIA) și Costul Unitar Actualizat pentru energia termică (CUA).

Opțiunea recomandată pentru reabilitarea sistemelor de încălzire urbană va fi selectată pe baza criteriului VNAF/C maxim, CIA minim.

Rezultatele analizei financiare comparative sunt prezentate în tabelul următor:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Opțiunea

Investiția (mii euro)

VNAF/C (mii euro)

CIA (euro/Gcal)

CUA (euro/Gcal)

Ierarhizare

Opțiunea 1

279.221

-130347

16,43

86,33

6

Opțiunea 2

300.441

-108678

13,70

83,60

3

Opțiunea 3

276.441

-108406

13,67

83,57

2

Opțiunea 4

356.828

-120758

15,22

85,12

4

Opțiunea 5

320.593

-150527

18,98

88,88

8

Opțiunea 6

315.745

-138271

17,43

87,33

7

Opțiunea 7

281.345

-124709

15,72

85,62

5

Opțiunea 8

192.175

-72978

9,20

79,10

1Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 51


Din analiza indicatorilor prezentați mai sus reiese faptul că Opțiunea 8 a obținut cei mai buni indicatori de performanță financiară.

Analiza economică

Pentru cele 8 opțiuni definite mai sus s-a realizat și o analiză economică în cadrul căreia se iau în considerare externalități care conduc la costuri și beneficii economice, sociale și de mediu care nu au fost considerate în cadrul analizei financiare, pentru că nu generează venituri sau cheltuieli la nivelul proiectului. Astfel au fost identificate efecte economice datorate reducerii emisiilor de SO2, NOx și pulberi în urma implementării lucrărilor de investiții propuse în cadrul fiecărei opțiuni analizate: creșterea producției agricole, reducerea costurilor de întreținere a clădirilor, reducerea costurilor cu sănătatea. Reducerea emisiilor de CO2 ca efect al implementării lucrărilor de investiții propuse conduce la reducerea efectului de încălzire globală.

În cadrul studiului „Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications” finanțat de CE, este calculată și cuantificată valoarea pagubelor atribuite diverselor emisii poluante la nivel global. Astfel, la nivelul EU - 15, pentru evacuarea în atmosferă a unei tone de CO2 echivalent, valoarea pagubelor a fost estimată la circa 19 EUR/tCO2, pentru o tonă de NOx evacuată în atmosferă, valoarea pagubelor a fost estimată la circa 2908 EUR/tNOxpentru o tonă de SO2 această pagubă a fost estimată la circa 2939 EUR/tSO2, iar pentru o tonă de pulberi valoarea pagubelor a fost estimată la 11723 EUR/t (PM10) și 19539 EUR/t (PM2,5), pentru întregul lanț de producere a energiei electrice și termice, valorile fiind la nivelul anului 2000. Aplicând aceste estimări pentru România, valoarea pagubelor produse de evacuarea în atmosferă a poluanților menționați se estimează astfel: 19,5 EUR/tCO2, 528 EUR/tSO2, 523 EUR/tNOx, 2108 EUR/tPM10 și 3514 EUR/tPM2,5.

Astfel, datorită reducerii cantităților de emisii prin implementarea proiectului comparativ cu opțiunea de bază (situația existentă), pot fi cuantificate economiile de cheltuieli care se realizează pentru fiecare opțiune în parte.

Aplicând aceste economii la calculul economic, se determină valoarea netă actualizată economică (VNAE/C) și rata de rentabilitate economică (RIRE) pentru fiecare opțiune, conform tabelului de mai jos:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0

Opțiunea

VNAE/C

(mii euro)

RIRE

(%)

Reduceri emisii COtCO2/an

Reducere emisii NOtNOx/an

Reducere emisii SOtSO2/an

Reduceri emisii pulberi (t/an)

PM10

PM2,5

Opțiunea 1

14494

6,50%

362695

950,8

10619,5

905,7

100,6

Opțiunea 2

45724

8,62%

420529

1076,3

10655,7

908,3

100,9

Opțiunea 3

43894

8,45%

420636

1141,8

10541,7

907,6

100,8

Opțiunea 4

72308

9,34%

560579

1176,5

12821,9

1021,3

113,5

Opțiunea 5

32477

7,36%

503553

1120,9

12711,9

1006,2

111,8

Opțiunea 6

102852

11,15%

794046

1273,3

13056

1053,0

117

Opțiunea 7

102705

11,39%

736179

1287

13060

1053

117

Opțiunea 8

137373

15,98%

655480

1315,4

13065,6

1053,9

117,1


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 52


Din analiza indicatorilor prezentați mai sus reiese faptul că Opțiunea 8 a obținut și cei mai buni indicatori de performanță economică.

În privința reducerilor de emisii poluante, Opțiunea 8 conduce la cele mai mari reduceri de SO2, NOx și pulberi. Reducerile de CO2 sunt de asemenea semnificative, chiar dacă din acest punct de vedere opțiunea este ierarhizată pe locul trei.

Definirea scenariului I

Ca urmare a acestei analize financiare și economice Scenariul I - Alimentare cu energie termică în sistem centralizat va fi definit astfel: SC Electrocentrale Oradea SA va fi sursa de producere a energiei termice pentru consumatorii din municipiul Oradea și va fi echipată astfel:

 • •  o instalație cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt), cu ardere suplimentară, dimensionată pentru vară, care va funcționa pe tot parcursul anului;

 • •  două cazane de apă fierbinte de 116,3 MWt fiecare, cu funcționare pe gaze naturale, care vor funcționa iarna, pentru acoperirea sarcinii de semivârf și vârf. Cazanele vor putea funcționa și pe păcură pe o perioadă de maxim 10 zile pe an, pentru acoperirea situațiilor de indisponibilitate a gazelor naturale;

 • •  un cazan de apă fierbinte de 87,2 MWt, cu funcționare pe gaze naturale, care va funcționa iarna, pentru acoperirea sarcinii de semivârf și vârf;

 • •  3 cazane de abur de 12 t/h pentru asigurarea apei de adaos în rețeaua de termoficare. Sistemul de transport și distribuție va fi reabilitat. Se prevede și extinderea producției de energie termică din surse geotermale.

0.8.2 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariilor II și III

În cazul Scenariului II - Alimentare descentralizată s-a identificat o singură opțiune fezabilă, caracterizată prin faptul că sursa existentă se închide, urmând a se realiza cca 20 centrale termice de zonă, amplasate în unele din punctele termice existente.

Pentru acest scenariu s-a realizat analiza financiară și economică în același mod ca pentru Scenariul I.

0.8.3 Analiza opțiunilor în cadrul Scenariului III

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


În cazul Scenariului III - Alimentare individuală, s-a identificat de asemenea o singură opțiune fezabilă, caracterizată prin faptul că sursa existentă se închide și se vor realiza cca 60.000 centrale termice de apartament.

Și pentru acest scenariu s-a realizat analiza financiară în același mod ca pentru Scenariul I.

0.8.4 Analiza comparativă a opțiunilor în cadrul scenariilor analizate

Cele 3 scenarii care se compară printr-o analiză financiară sunt următoarele:

Scenariul I. Opțiunea 8 Sistem centralizat

Scenariul II

Sistem descentralizat

Scenariul III

Sistem individual

Sursa sistemului de termoficare va fi echipată cu o instalație cu turbină cu gaze și cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt), cu ardere suplimentară, care va funcționa pe tot parcursul anului, 2 cazane de apă fierbinte de 116,3 MWt fiecare, cu funcționare pe gaze naturale, care vor funcționa iarna (cu posibilitatea de a funcționa și 10 zile pe păcură) și un cazan de apă fierbinte de 87,2 MWt, cu funcționare pe gaze naturale, care va funcționa iarna. Se prevăd și 3 cazane de abur de 14 t/h pentru apa de adaos în rețeaua de termoficare.

Se va extinde producerea de energie termică din surse geotermale (cu cca 6,4 MWt).

Se va reabilita sistemul de transport și distribuție.

Se va conforma la mediu depozitul existent.

Sursa existentă se închide.

Se vor realiza cca 20 centrale termice de zonă, amplasate în unele din punctele termice existente.

Se va extinde producerea de energie termică din surse geotermale (cu cca 6,4 MWt).

Se va reabilita sistemul de distribuție.

Se vor extinde rețelele de gaze naturale în municipiu.

Se va conforma la mediu depozitul existent de zgură și cenușă.

Sursa existentă se închide.

Se vor realiza cca 60.000 centrale termice de apartament.

Se vor realiza lucrări majore de extindere și redimensionare a rețelei de distribuție a gazelor naturale în municipiu.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 53


Pentru a determina scenariul cel mai bun din punct de vedere al costului energiei termice livrate și a suportabilității s-a efectuat analiza financiară comparativă a scenariilor. Analiza reflectă impactul financiar al lucrărilor efectuate în cele trei scenarii.

Rezultatele analizei financiare comparative sunt prezentate în tabelul următor:

Scenariul

Investiția (mii euro)

VNAF/C

(mii euro)

CIA

(euro/Gcal)

CUA

(euro/Gcal)

Ierarhizare

Scenariul I

Opțiunea 8

192.175

-72978

9,20

79,10

1

Scenariul II

254.215

-154202

19,44

89,34

2

Scenariul III

394.226

93,92

3

Rezultatele analizei economice comparative sunt prezentate în tabelul următor:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Scenariul

VNAE/C

(mii euro)

RIRE

(%)

Reduceri emisii COtCO2/an

Reducere emisii NOtNOx/an

Reducere emisii SOtSO2/an

Reduceri emisii pulberi (t/an)

PM10

PM2,5

Scenariul I

Opțiunea

8

137373

15,98%

655480

1315,4

13065,6

1053,9

117,1

Scenariul II

63040

9,04%

666028

1208,3

13081,9

1055,7

117,3


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 54


Din analiza indicatorilor prezentați mai sus reiese faptul că Scenariul 1 - Opțiunea 8 a obținut cei mai buni indicatori de performanță financiară și economică. Acest scenariu conduce la reduceri de emisii cu cea mai mică investiție. Trebuie menționat că în Scenariul I-Opțiunea 8 a fost considerată și funcționarea unui cazan existent, nereabilitat, pentru acoperirea consumului sezonier de abur, în timp ce în Scenariul II s-a considerat închiderea totală a centralei. Ca urmare, emisiile poluante reale în Scenariul II sunt de fapt mai mari decât cele prezentate.

S-a considerat pentru analiză și Scenariul III, în care se presupune că serviciul de alimentare cu energie termică nu se mai asigură de către municipalitate, fiecare apartament fiind dotat cu centrală termică individuală, costurile aferente fiind acoperite integral de consumatorul final.

În urma analizei elaborate, pentru Scenariul III, rezultă un CUA pentru energia termică livrată dintr-o centrală individuală de circa 93,92 euro/Gcal. Comparativ cu Scenariul I, se observă un CUA mai mare pentru energia termică livrată din centrale individuale. Prin urmare, în Scenariul III - asigurarea necesarului de energie termică din centrale individuale, consumatorul ar trebui să suporte un cost mai mare decât în Scenariul I.

Astfel, Scenariul I-Opțiunea 8 este mai avantajos și decât Scenariul III.

0.9 Scenariul și opțiunea propusă

Se constată că, în urma evaluării scenariilor cu sublinierea efectelor asupra mediului și asupra populației, rezultă optim Scenariul I - Opțiunea 8, care rezultă cel mai bun și din punct de vedere al analizei financiare și economice. Acest scenariu este propus a se detalia în Studiul de fezabilitate.

Scenariul I - Opțiunea 8 presupune alimentarea cu energie termică în continuare în sistem centralizat.

Se prevăd următoarele echipamente noi în incinta SC Electrocentrale SA Oradea:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


 • •  o instalație nouă cu turbină cu gaze și cazan recuperator, cca 18 MW + 32,6 MWt , cu ardere suplimentară, dimensionată pentru vară, care va funcționa pe tot parcursul anului;

 • •  două cazane de apă fierbinte de 116,3 MWt fiecare, cu funcționare pe gaze naturale, care vor funcționa iarna (cu posibilitatea de a funcționa și 10 zile pe păcură);

 • •  un cazan de apă fierbinte de 87,2 MWt, cu funcționare pe gaze naturale, care va funcționa iarna;


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 55


 • •  3 cazane de abur de 14 t/h pentru asigurarea apei de adaos în rețeaua de termoficare.

Se va extinde producerea de energie termică din surse geotermale (cca 6,4 MWt). Se vor realiza 3 foraje noi pentru extragerea apei geotermale, se prevăd capacități de extracție, injecție și repompare apa geotermală, sonde și unități de pompare și se vor realiza și echipa puncte termice cu schimbătoare de căldură pentru preluarea căldurii din apa geotermală. Apa fierbinte rezultată va fi introdusă în sistemul de distribuție

Se va reabilita sistemul de transport și distribuție.

Se va conforma la mediu depozitul existent de zgură și cenușă.

Avantajele opțiunii alese sunt următoarele:

 • •  Se asigură respectarea obligațiilor de mediu asumate în Tratatul de Aderare, prin înlocuirea capacităților vechi , poluatoare și ineficiente, cu capacități noi, cu respectarea prevederilor BREF-BAT;

 • •  Se produce energie termică în cogenerare de înaltă eficiență, în instalația nouă cu turbină cu gaze și cazan recuperator, atât pe perioada de vară cât și pe perioada de iarnă, ceea ce va contribui la creșterea eficienței globale a centralei, deci la creșterea eficienței energetice și astfel la reducerea emisiilor de CO2.

 • •  Se valorifică infrastructura existentă, prin menținerea în funcțiune, cu reabilitare, a sistemului existent de transport și distribuție. Reabilitarea acestui sistem va conduce la reducerea pierderilor de energie termică, și, implicit, la reducerea emisiilor poluante de NOx și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 • •  Utilizarea resurselor regenerabile prin sursele geotermale noi, va contribui la reducerea consumului de combustibili fosili, cu reducerea corespunzătoare a emisiilor poluante, în special a emisiilor de CO2.

Referitor la alimentarea cu energie termică a localităților Sânmartin și Felix, pentru evitarea realizării unei investiții de reabilitare a magistralei 6 care alimentează aceste două localități, de cca 1500 mii Euro (reprezentând cca 3,6% din investiția totală necesară în rețelele primare, de 41.200 mii Euro), s-ar putea avea în vedere sistarea alimentării cu energie termică a celor două localități din sistemul centralizat al municipiului Oradea. Această modificare nu va afecta analiza comparativă și rezultatele prezentului Master Plan.

0.10 Planul de investiții pe termen lung

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Îmbunătățirea pe termen lung a performanțelor alimentării centralizate cu energie termică în municipiul Oradea, din punct de vedere al impactului asupra mediului, creșterii eficienței energetice și asigurării suportabilității prețului energiei termice pentru populație se realizează luând în considerare respectarea angajamentelor asumate de România în domeniul protecției mediului prin Tratatul de Aderare, transpuse în termenele de conformare și nivelul emisiilor aferente SC Electrocentrale SA Oradea.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 56


Investițiile care urmează a fi realizate în Scenariul I - alimentare în sistem centralizat -Opțiunea 8 - SC Electrocentrale Oradea SA echipată cu ITG+CR 18 MWe+32,6 MWt, 3 CAF (2 x 116,3 MWt și 1 x 87,2 MWt) și 3 x 14 t/h - sunt conforme cu obiectivele POS Mediu. Se respectă obiectivul global al acestui program, de protecție și îmbunătățire a calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, prin servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului “poluatorul plătește”.

Investițiile propuse vor asigura respectarea tuturor cerințelor legislației UE și naționale în domeniul protecției mediului, sectorului energetic și în special al sectorului alimentării centralizate cu energie termică.

Planul cuprinde măsuri de îmbunătățire a întregului sistem: sursă, sistem de transport și distribuție, depozit de zgură și cenușă, consumatori. Planul include creșterea contribuției surselor regenerabile de energie, respectiv surse geotermale.

Măsurile propuse în Scenariul I - alimentare în sistem centralizat - Opțiunea 8 - SC Electrocentrale Oradea SA echipată cu ITG+CR 18 MWe+32,6 MWt , 3 CAF (2 x 116,3 MWt și 1 x 87,2 MWt) și 3x14 t/h și investițiile aferente sunt prezentate sintetic în tabelul următor.

Nr

Specificație

Investiția (mii Euro)

1

Investiții în sursă

60775

1.1

Sursa CET Oradea

40150

ITG+CR 18 MW+32,6 Gcal/h

21000

2 CAF X 100 Gcal/h pe gaze/pacura + 1 CAF 75 Gcal/h pe gaze

15500

CA 3 x 14 t/h pentru apa adaos termoficare

1000

Demolări

150

Conformare depozit zgură și cenușă

2500

1.2

Surse regenerabile (geotermale)

20625

Investiții în sonde (3 foraje)

18000

Investiții în schimbătoare

2625

2

Sistem transport și distribuție

131400

Rețele primare

41200

Rețele secundare

59000

Puncte termice

31200

Total Scenariul I - Optiunea 8

192.175

Investiția totală este de 192.175 mii Euro, exclusiv TVA.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Criteriile pentru eșalonarea investițiilor sunt următoarele:

 • •  Criteriile principale sunt termenele de conformare pentru Instalațiile Mari de Ardere și pentru depozitul de zgură și cenușă, care impun realizarea capacităților noi corelat cu aceste termene, pentru anu periclita alimentareaconsumatorilor.

 • •  Alte criterii generale considerate sunt următoarele:


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 57


 • - Termenele prevăzute pentru obiectivele naționale și țintele municipale;

 • - Capacitatea beneficiarului de a implementa investițiile;

 • - Capacitatea beneficiarului de a opera facilitățile;

 • - Capacitatea de cofinanțare a beneficiarului;

 • - Capacitatea consumatorilor de a plăti pentru serviciile îmbunătățite și voința acestora de a plăti.

 • •   Eșalonarea investițiilor în sistemul de transport și distribuție este agreată cu autoritatea locală și operatorul, și ține seama de mărimea sistemului de transport și distribuție și de volumul de lucrări practic posibil a fi realizat într-un oraș de mărimea municipiului Oradea, fără a afecta major traficul și starea de bine a populației;

 • •  Eșalonarea investițiilor pentru dezvoltarea surselor regenerabile este agreată cu autoritatea locală și ține seama de stadiul actual al cercetărilor privind potențialul de dezvoltare în zonă.

Master Planul trebuie să prevadă măsuri pe termen scurt, mediu și lung.

Deoarece nevoia de investiții este stringentă pentru întregul sistem, dar îndeosebi pentru sursă, opțiunile care se analizează includ următoarele categorii de măsuri:

 • •  măsuri pe termen scurt, care țin seama de termenele de conformare la cerințele de mediu (anul 2013) ;

 • •  măsuri pe termen mediu (anul 2016), cum ar fi reabilitarea infrastructurii de transport și distribuție, pentru reducerea pierderilor, și dezvoltarea surselor geotermale.

Ca urmare, pentru municipiul Oradea realizarea investițiilor este prevăzută pe termen scurt și mediu. Eșalonarea investiției în Scenariul I - Opțiunea 8 este următoarea:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Nr

Specificație

UM

Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2028

1

Investiții in sursă

mii euro

60775

5350

16150

16150

5156

5156

6156

6656

0

1.1

Sursa CET Oradea

40150

5350

16150

16150

0

0

1000

1500

0

ITG+CR 18MW+28 Gcal/h

mii euro

21000

2100

10500

8400

0

0

0

0

0

2 CAF X 100 Gcal/h pe gaze/păcură + 1 CAF 75 Gcal/h pe gaze

mii euro

15500

3100

4650

7750

0

0

0

0

0

CA 3 x 14 t/h pt apa adaos

mii euro

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

Conformare depozit zgură și cenușă

mii euro

2500

0

0

0

0

0

1000

1500

0

Demolări

mii euro

150

150

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Investitii în SRE

mii euro

20625

0

0

0

5156

5156

5156

5156

0

2

Sistem transport și distribuție

mii euro

131400

26280

26280

26280

26280

26280

0

0

0

Rețele primare

mii euro

41200

8240

8240

8240

8240

8240

0

0

0

Rețele secundare

mii euro

59000

11800

11800

11800

11800

11800

0

0

0

Puncte termice

mii euro

31200

6240

6240

6240

6240

6240

0

0

0

Total Scenariul I Opțiunea 8

mii euro

192175

68610

101010

101010

62873

62873

13313

14813

0

Total în prețuri curente

mii euro

215,506

32,608

45,466

47,306

36,368

37,856

7,562

8,339

0


Efectele fiecărei lucrări de investiții propuse în Scenariul I - Opțiunea 8 sunt prezentate în tabelul următor.

Nr

Lucrări de investiții

Efecte

1

Investiții în sursă

1.1

Sursa CET Oradea

ITG+CR 18 MW+32,6 MWt

Reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi Creșterea eficienței energetice.

Reducerea emisiilor de CO2

2 CAF X 116,3 MWt pe gaze/pacura + 1 CAF

87,2 MWt pe gaze

Reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi Creșterea eficienței energetice.

Reducerea emisiilor de CO2

CA 3 x 14 t/h pt apa adaos

Este necesară pentru funcționarea capacităților de producere

Demolări

Conformarea cu cerințele legislației de mediu

Conformare depozit zgură și cenușă

Respectarea termenului din Tratatul de Aderare și conformarea cu cerințele legislației de mediu

1.2

Surse regenerabile (geotermale)

Utilizarea surselor regenerabile.

Reducerea emisiilor de CO2

Reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi

2

Sistem transport si distribuție

Rețele primare

Creșterea eficienței energetice. Reducerea emisiilor de CO2

Retele secundare

Creșterea eficienței energetice. Reducerea emisiilor de CO2

Puncte termice

Creșterea eficienței energetice. Reducerea emisiilor de CO2

Rezultatele pe etape ale investițiilor propuse sunt următoarele:

Nr

Rezultate

UM

Etapa 2013

Etapa 2016

1

Conformarea cu Directiva LCP

Da

- reducerea emisiilor de SO2

tone

13065

13065

- reducerea emisiilor de NOx

tone

1315

1315

- reducerea emisiilor de pulberi

tone

1171

1171

2

Reducerea emisiilor de CO2

tone/an

410632

666028

3

Creșterea ponderii surselor regenerabile în consumul final

%

-

3,6%

4

Nivelul pierderilor în sistemul de transport și distribuție (actual: 39,7%)

%

27,4%

15%

Riscuri privind implementarea

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Operatorul, SC Electrocentrale SA Oradea, are o experiență de peste 40 de ani în operarea unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică într-un oraș cu o populație de peste 200000 locuitori. Operatorul are experiență în producerea energiei termice în cogenerare.

Nu se estimează riscuri privind implementarea investiției. Municipalitatea derulează deja proiecte cu finanțare europeană.

Operatorul derulează proiecte de reabilitare a sistemului de distribuție.


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 59


În sursă, operatorul nu a derulat proiecte majore de modernizare a echipamentelor principale, din lipsa fondurilor, dar a derulat lucrări importante de reparații capitale. De asemenea, are în derulare implementarea de arzătoare cu NOx redus.

Riscuri privind operarea și mentenanța

Nu se estimează riscuri privind operarea și mentenanța. Operatorul are experiență în operarea de capacități mari (nivel 50 MW).

Riscuri privind sustenabilitatea

Sistemul centralizat din municipiul Oradea este un sistem viabil, care nu a fost marcat de deconectări substanțiale.

0.11 Suportabilitatea

Analiza de suportabilitate are drept scop stabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populația beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât costul de producere cât și valoarea investițiilor propuse a se realiza în modernizarea CET și a sistemului de termoficare aferent.

Venitul mediu disponibil la nivelul anului 2008 pentru gospodăriile din municipiul Oradea este de 1890 lei/lună.

Aceste venituri reprezintă baza de calcul a indicatorilor de suportabilitate pentru anul 2008. Pentru următorii ani, venitul mediu disponibil al gospodăriilor la nivel local a fost calculat prin ajustarea venitului aferent anului 2008 cu următorii factori:

 • •  inflația aferentă fiecărui an

 • •  creșterea Produsului Intern Brut (PIB) în termeni reali.

Evoluția venitului mediu net disponibil pentru gospodăriile din municipiul Oradea este următoarea:

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Venit mediu pe gospodărie (lei/lună)

1890,4

2034,5

2204,8

2400,5

2615,7

2842,0

Se compară costul unitar actualizat rezultat în fiecare opțiune considerată, cu venitul mediu pe gospodărie în vederea stabilirii capabilității acestora de a plăti serviciul de termoficare.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Un posibil scenariu pentru gândirea unei politici de suportabilitate ar putea fi următorul:

 • •  Stabilirea unui nivel pentru prețul local de referință (PLR) până la un nivel al indicelui de suportabilitate de 8%

 • •  Menținerea nivelului subvenției suportată de la bugetul de stat la nivelul anului 2008


  Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

  Serie de modificare

  Pag. 60


Menținerea nivelului subvenției unitare pentru diferențele de preț, asigurată de Autoritatea Publică Locală la nivelul din anul 2008.

În baza premiselor prezentate anterior, componența prețului (exclusiv TVA) pentru energia termică livrată populației municipiului Oradea ce va putea fi încasată de operator este prezentată în tabelul următor:

Specificație

Preț energie termică (lei/Gcal)

Preț energie termică (euro/Gcal)

PLR

152,07

36,35

Subvenție bugetul de stat

40,24

9,62

Subvenție bugetul local

20,55

4,91

TOTAL

212,86

50,88

Costul unitar actualizat (CUA) pentru energia termică livrată în cazul scenariilor analizate sunt prezentate în tabelul următor:

Specificație

U.M

Preț energie termică (exclusiv TVA)

Scenariul I - Opțiunea 8

euro/Gcal

79,10

Scenariul II

euro/Gcal

89,34

Scenariul III

euro/Gcal

93,92

Având în vedere cele prezentate anterior, se poate spune că prețul maxim ce poate fi încasat de către operator pe unitatea de energie termică livrată populației este mai mic decât CUA în oricare dintre scenariile analizate. Prin urmare, pentru ca SC Electrocentrale Oradea SA să nu înregistreze pierderi, este nevoie ca diferența de preț să fie subvenționată.

Acest lucru se poate realiza prin subvenții acordate din fonduri structurale pentru executarea lucrărilor de modernizare a centralei.

Diferența între prețul maxim ce poate fi încasat și costul real pentru fiecare dintre scenariile analizate (exclusiv TVA) necesar a fi acoperită, este prezentată în tabelul următor:

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Specificație

U.M.

Scenariul I Opțiunea 8

Scenariul II

PLR

euro/Gcal

36,35

36,35

Subvenție bugetul de stat

euro/Gcal

9,62

9,62

Subvenție bugetul local

euro/Gcal

4,91

4,91

Preț maxim ce poate fi încasat

euro/Gcal

50,88

50,88

CUA după modernizare

euro/Gcal

79,10

89,34

Diferența de cost ce trebuie acoperită

euro/Gcal

28,22

38,46Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 61


Din rezultatele prezentate rezultă ca în Scenariul I, diferența între prețul maxim ce poate fi încasat și costul real (exclusiv TVA) necesar a fi acoperită este cea mai mică, fiind de 28,22euro/Gcal.

Un alt element de care trebuie să se țină seama este reprezentat de limitarea comercială privind costul încălzirii cu centrale individuale de apartament, în cazul cărora au rezultat următorii indici de suportabilitate, în sensul procentului din venitul mediu pe gospodărie ce trebuie alocat acoperirii costurilor cu asigurarea energiei termice:

 • •  18% dacă ținem seama de amortizarea investiției în centrala termică de apartament

 • •  15,5% dacă nu ținem seama de amortizarea investiției în centrala termică de apartament.

0.12 Programul de investiții prioritare

Deoarece investițiile cuprinse în planul pe termen lung au efecte diferite, se prezintă prioritizarea acestora, astfel încât într-o primă etapă să fie realizate investițiile cu cel mai mare impact pozitiv asupra mediului și eficienței energetice.

Programul de investiții are în vedere:

 • •  Termenele de conformare la cerințele Directivelor relevante de mediu;

 • •  Suportabilitatea măsurilor propuse;

 • •  Capacitatea locală de implementare.

Sunt definite 3 nivele de prioritate:

 • •  Nivelul 1 de prioritate: investițiile obligatorii pentru conformare la cerințele privind protecția mediului, pe termen scurt, incluzând toate investițiile care concură la realizarea acestui obiectiv;

 • •  Nivelul 2 de prioritate: investițiile care aduc cel mai mare efect la economisirea energiei primare.

 • •  Nivelul 3 de prioritate: investiții care conduc la respectarea obiectivelor strategiilor naționale și investiții necesare pentru conformare la cerințele de mediu pe termen mediu.

Investițiile propuse, nivelul de prioritate, costul investiției și perioada de implementare sunt prezentate în tabelul următor.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Prioritizarea investițiilor

Nr

Măsura

Nivel prioritate

Investiția (mii Euro)

Perioada de implementare

1

Investiții în sursă

61775

1.1

Sursa CET Oradea

41150

Instalație cogenerare cu ITG+CR (18 MW+32,6 MWt)

1

21000

2010-2012

2 cazane de apă fierbinte de 116,3 MWt fiecare, pe gaze/pacura + 1 cazan de apă fierbinte de 87,2 MWt pe gaze

1

15500

2010-2012

3 cazane de abur de 14 t/h fiecare, pentru apa adaos termoficare

1

1000

2011

Demolari, pentru amplasarea noilor echipamente

1

150

2010

Conformare depozit zgura si cenusa

3

2500

2015-2016

1.2

Surse regenerabile (geotermale)

2

20625

2013-2016

2

Sistem transport si distribuție

131400

Reabilitare retele primare

1

41200

2010-2014

Reabilitare retele secundare

3

59000

2010-2014

Reabilitare puncte termice

3

31200

2010-2014

5

Total Scenariul I Optiunea 8

192.175

Investițiile prioritare propuse pentru cofinanțare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritară 3, în perioada 2010-2013, sunt următoarele:

Investițiile prioritare propuse pentru cofinanțare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritară 3

Nr. crt

Măsura

Nivel prioritate

Investiția (1000 Euro)

Perioada de implementare

1

Instalație cogenerare cu ITG+CR (18 MW+32,6 MWt)

1

21000

2010-2012

2

2 cazane de apă fierbinte de 116,3 MWt fiecare, pe gaze/pacura + 1 cazan de apă fierbinte de 87,2 MWt pe gaze

1

15500

2010-2012

3

3 cazane de abur de 14 t/h fiecare, pentru apa adaos termoficare

1

1000

2011

4

Demolari, pentru amplasarea noilor echipamente

1

150

2010

5

Reabilitare retele primare (magistrala 1, magistrala 3 și magistrala 2 parțial)

1

25100

2010-2013

Total

62750

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Se menționează că din totalul investițiilor necesare pentru reabilitarea rețelelor primare au fost prioritizate componentele cele mai uzate, cu cele mai mari pierderi, respectiv: magistrala 1, magistrala 3 și magistrala 2 (parțial).

Eșalonarea investițiilor prioritare pe perioada 2010-2013 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt

Măsura

Total (1000 Euro)

2010

2011

2012

2013

I

Sursa

37650

5350

16150

16150

-

1

Instalație cogenerare cu ITG+CR (18 MW+32,6 MW)

21000

2100

10500

8400

-

2

2 cazane de apă fierbinte de 116,3

MWT fiecare, pe gaze/păcură + 1 cazan de apă fierbinte de 87,2 MWt pe gaze

15500

3100

4650

7750

-

3

3 cazane de abur de 14 t/h fiecare, pentru apa adaos termoficare

1000

-

1000

-

-

4

Demolări, pentru amplasarea noilor echipamente

150

150

-

-

-

II

Rețele primare

25100

6275

6275

6275

6275

5

Reabilitare retele primare

25100

6275

6275

6275

6275

Total investiții prioritare

62750

11625

22425

22425

6275

Total investiții prioritare in preturi curente

68276

11,985

24,030

25,002

7,259


Cod document:    I-1282.01.005-G0-004

Serie de modificare

Pag. 63


0.13 Planul de acțiune pentru implementarea proiectului

Planul de acțiune pentru implementarea proiectului cuprinde toate aspectele referitoare la pregătirea Aplicației și implementarea proiectului.

Formular cod: FIL423-002-03 Act.0


Nr.

Activitate

Perioada de

Termen de

Entitate

crt

derulare

finalizare

responsabilă

1

Elaborare Studiu de fezabilitate

August - Octombrie

2009

30 Octombrie

2009

Consultantul

2

Derularea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Septembrie -Octombrie 2009

30 Octombrie 2009

Consultantul

3

Elaborare Analiza instituțională

August - Octombrie

2009

30 Octombrie 2009

Consultantul

4

Elaborare Analiza Cost

Septembrie -

30 Octombrie

Consultantul

Beneficiu

Octombrie 2009

2009

5

Pregătirea Aplicației

Octombrie -Noiembrie 2009

23 Noiembrie

2009

Consultantul

6

Evaluarea aplicației

Decembrie 2009 -

Martie 2010

31 Martie 2010

Uniunea Europeana

7

Documentatii de atribuire și

Octombrie -

30 Noiembrie

Consultant

documente contractuale

Noiembrie 2009

2009

8

Contractare realizare investitii

Ianuarie - Mai 2010

31 Mai 2010

Municipalitatea

9

Implementare investitii

2010-2013

31 Decembrie

2013

Municipalitatea