Hotărârea nr. 917/2009

privind constatarea incetarii de drept prin demisie, a mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui Zbucea Rares Florin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui Zbucea Rareș Florin

Având în vedere demisia d-lui Zbucea Rareș Florin din funcția de consilier local al municipiului Oradea, prezentată public în ședința Consiliului Local din 28.10.2009 și înregistrată cu nr. 236/A/28.10.2009,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit. a, alin. (3), art. 208 si art. 209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 754/2008,

In baza art. 9 alin.(2) lit a), alin. (3), art. 10, din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

În temeiul art.33, art.36 alin.(9) și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea de drept prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui Zbucea Rareș Florin.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local Zbucea Rareș Florin.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -  Dl. Zbucea Rareș Florin

  • -  Partidul Național Liberal, Filiala Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 917


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila