Hotărârea nr. 916/2009

privind unele masuri pentru aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Implementarea de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” - Oradea” de catre Municipiul Oradea precum

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” - Oradea” de către Municipiul Oradea precum și aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor și activităților de consultanță si asistență și a elaborării studiului de fezabilitate

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 118044/26.10.2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” -Oradea” de către Municipiul Oradea precum și aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor și activităților de consultanță si asistență și a elaborării studiului de fezabilitate;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul „Programului Operațional Sectorial - Creșterea competitivității economice - Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele public și privat” - Domeniul Major de Intervenție 2 „ Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” Operațiunea 3.2.4 „ Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii actualizată;

Ținând cont de prevederile O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și a H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, d, alin.(4) lit.a, alin.(6) lit.a pct.3 și ale art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea numelui obiectivului de investiții „Elaborare SF e-Sănătate” în obiectivul de investiții „Cofinanțare proiecte e-Sănătate pentru Spitalele: Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, de Neurologie si Psihiatrie, de Obstretică Ginecologie și de Pneumoftiziologie din Oradea”.

Art.2. Se aprobă suportarea cotei de cofinanțare de 2% în valoare de 80.000 lei fără TVA a proiectului „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” -Oradea” inclusiv cheltuielile neeligibile, în cazul în care se semnează contractul de finanțare europeană, din rectificarea de buget pentru anul 2009 sau din bugetul aprobat conform legii pentru anul 2010.

Art.3. (1) Se aprobă caietul de sarcini și suportarea costurilor proiectului cu serviciile și activitățile de consultanță si asistență și cu elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” - Oradea” din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea în valoare de 10.000 lei fără TVA. Caietul de sarcini constituie anexă și face parte integrantă la prezenta hotărâre.

(2) În situația în care se semnează contractul de finanțare europeană, diferența de buget rezultată din neacoperirea integrală a valorii finale a costului elaborării documentației tehnico-economice va fi asigurată din rectificarea de buget de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2009 sau din bugetul aprobat conform legii pentru anul 2010.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea;

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Biroul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • - Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu ”- Oradea, prin grija Biroului Management Spitale

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site - ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr. 916


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.916/2009

CAIET DE SARCINI

Implementarea de soluții de e-sanatate și asigurarea conexiunii la broadband _______pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" - Oradea_______

Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor, pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

 • 1. Informatii generale

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Denumirea serviciilor pentru care se solicita semnarea unui contract de achizitie publica: Servicii de consultanta in vederea accesarii si gestionarii unui proiect privind „Programul Operațional Sectorial - Creșterea competitivitatii economice - Axa III „Tehnologia Informației si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” Operatiunea 3.2.4 „Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Persoana juridica achizitoare: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Oradea

 • 2. Descrierea proiectului

Necesitatea implementarii unui sistem informatic integrat

Necesitatea implementarii unui sistem informatic integrat de gestionare a tuturor aspectelor activitatii desfasurate in cadrul unui spital se datoreaza necesitatii de a lua decizii medicale si administrative rapid si eficient, pe baza unor informatii reale pentru a raspunde optim la solicitarile complexe existente in domeniul medical.

Tinand cont de complexitatea serviciilor medicale si de evolutiile legislative din domeniul sanitar, un asemenea sistem informatic trebuie sa fie dezvoltat modular, asigurand cu succes intreaga monitorizare a activitatii si sa aiba asigurata posibilitatea actualizarilor de tip update si upgrade.

Scopul declarat al introducerii unui sistem informatic integrat, este acela de a eficientiza actul medical si de a reduce costurile necesare efectuarii acestuia prin facilitatile oferite, cu referire directa la micsorarea timpilor necesari prelucrarii datelor pacientilor, desfasurarea in timp real a monitorizarii acestora pe intreg parcursul urmat in cadrul unitatii sanitar precum si reducerea costurilor legate de investigatiile necesare si consumuri in toate etapele parcurse de pacient pe toata durata actului medical.

Cerinte functionale:

Tinand cont de numarul sectiilor si departamentelor, de complexitatea serviciilor medicale, sistemul informatic trebuie sa permita urmatoarele:

 • •   Folosirea judicioasa a resurselor umane si materiale

 • •   Cunoasterea operativa si detaliata a veniturilor si cheltuielilor cu posibilitati de reducere a costurilor

 • •   Posibilitatea de imbunatatire a serviciilor medicale prin cresterea posibilitatii de comunicatie la nivelul compartimentelor spitalului.

 • •   Definirea, urmarirea si determinarea criteriilor de performanta

 • •   Determinarea evoluției volumului de activitate

 • •   Obtinerea rapida de rapoarte sintetice in mod text si/sau grafic care sunt utile managerului spitalului și comitetului director.

 • •   Cresterea eficientei in folosirea resurselor

 • •   Imbunatatirea relatiilor: medic - pacient; management - personal spital; unitate sanitara - for tutelar; spital - surse de finantare

 • •   Asigurarea accesului la serviciile de sanatate

 • •   Acoperirea intregii populatii aferente spitalului cu servicii complete

 • •   Stimularea furnizarii de servicii eficace si eficiente

 • •  Acordarea de servicii corelate cu nevoile de sanatate

 • •  Colaborarea cu alte sectoare care influenteaza starea de sanatate

Sistemul va permite urmarirea intregului parcurs al pacientului si inregistrarea tuturor datelor ale acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse necesare efectuarii actului medical.

De asemenea, se va permite integrarea fluxurilor de date medicale cu cele economice astfel incat sa se poata obtine costul pe pacient.

Sistemul va indeplini urmatoarele cerinte:

 • •   inregistrarea datelor pasaportale ale pacientului si a celor referitoare la asigurarea de sanatate;

 • •   inregistrarea pacientului in spital pe parcursul tuturor etapelor: ambulator, camera de garda, sectie, anestezie si terapie intensiva, bloc operator, samd;

 • •   inregistrarea datelor clinice si pastrarea dosarului electronic al pacientului;

 • •   urmarirea costurilor pe pacient atat in ambulatoriu cat si pe durata spitalizarii;

 • •   vizualizarea direct in departamentele interesate a rezultatelor investigatiilor efectuate in laboratoarele de specialitate;

 • •   posibilitatea vizionarii pe dispozitive de tip PDA a datelor relevante referitoare la evolutia pacientilor;

 • •   procesarea tuturor activitatilor se va realiza in timp real;

 • •   va permite urmarirea activitatii din ambulatoriu de spital, atat din punct de vedere medical cat si statistic;

 • •   posibilitatea stocarii in format electronic si tiparirii intregii foi clinice de observatie;

 • •   va permite gestionarea stricta (cantitativ-valoric) a medicamentelor din cadrul farmaciei spitalului (inclusiv a celor de productie proprie)

 • •   va permite monitorizarea medicatiei prescrisa si administrata fiecarui pacient;

 • •   va permite informatizarea intregii activitati de gestiune, contabilitate si salarizare din unitatea sanitara;

 • •   va permite generarea de rapoarte specifice fiecarui modul/departament precum si rapoarte necesare statisticii interne a spitalului sau pentru raportarile catre CJAS sau ASP, SNSMPS;

 • •   accesul la datele medicale se va face pe baza de parola individuala, structurat pe niveluri distincte de utilizatori;

 • •   programul va permite actualizarea permanenta a tuturor parametrilor (nomenclatorul medicilor spitalului, al utilizatorilor programului, nomenclatorul de medicamente, de proceduri medicale, de analize de laborator, de coduri O.M.S., etc);

 • •   va permite conectarea analizoarelor de laborator

 • •   va permite conectarea modalitatilor de imagistica (CT, RMN, US, Angiograf, etc.)

 • •   va permite arhivarea digitala studiilor radiologice, prelucrarea avansata a imaginilor (reconstructii 3D), si distributia acestora pe sectiile spitalului

 • •   va fi integrat permitand centralizarea completa a proceselor specifice din spital.

 • •   aplicatia va fi modulara si nu va conditiona functionarea unui modul de functionarea celorlalte module.

 • •   actualizarea informatiilor in sistem are loc in timp real.

 • •   aplicatia va permite navigarea facila in si intre toate modulele si accesarea tuturor functiilor si comenzilor la care utilizatorul are acordate drepturi in cadrul aceleiasi sesiuni de lucru, adica fara sa trebuiasca sa se deconecteze si reconecteze ca utilizator al aplicatiei.

 • •   aplicația va respecta legislația existenta si viitoare in domeniu medical si economic permițând in acelasi timp cresterea actului medical oferit pacientilor si acoperirea in intregime a activitatilor desfasurate in cadrul unitatii noastre sanitare.

 • •   stocarea datelor se va efectua folosind un sistem de gestiune a bazelor de date iar datele vor fi stocate pe termen nedefinit.

 • •   vor fi respectate toate cerintele legale in domeniu, inclusiv reglementarile impuse de Ministerul de Finante si Ministerul Sanatatii pentru aplicatii informatice.

 • •   va avea o interfata usor de folosit si unitara pe modul, cu mesaje in limba romana.

 • •   va permite reducerea timpilor alocati fluxurilor de lucru existente in cadrul spitalului.

 • •   va oferi facilitati de introducere rapida a datelor pasaportale prin scanare.

 • •   va permite folosirea imprimantelor si cititoarelor cod bare.

 • 3. Scopul prestatiilor

3.1 Denumirea serviciilor

Servicii de consultanta in vederea accesarii si gestionarii unui proiect privind „Programul Operational Sectorial - Cresterea competitivitatii economice - Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” Operatiunea 3.2.4 „Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

3.2 Descrierea serviciilor / Activitati specifice

Serviciile si activitatile specifice prezentei proceduri de achizitie sunt:

Servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a dosarului pentru obtinerea finantarii nerambursabile prin POS CCE Axa III DMI 3.2.4;

 • -  Elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea activitatii

 • -  Asistenta pentru elaborarea cererii de finantare si a anexelor conform Ghidului solicitantului aferent Operatiunii 3.2.4 „Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

 • -   Servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea si obtinerea documentelor de conformitate si eligibilitate necesare depunerii cererii de finantare

 • -   Servicii de consultanta si asistenta pe toata perioada de evaluare a proiectului

 • 4. Informatii financiare

4.1 Sursa de finantare a contractului: fonduri proprii si fonduri nerambursabile POS CCE

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta care fac obiectul contractului de achizitie publica va putea fi decontata din finantarea nerambursabila obtinuta, in limitele si conditiile stabilite de programul de finantare si Autoritatea Contractanta.

 • 4.2 Valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 4.000.000 Lei.

 • 4.3 Valoarea estimata a prezentului contract de consultanta si asistenta este de maxim 62.000 Lei plus TVA.

4.4 Modalitati de plata

 • -  Maxim40.000RONplusTVAsevorachitaintermende15ziledelareceptiadocumentatiei aferente (studiu de fezabilitate si proiect tehnic)

 • -   Diferenta se va achita doar in conditiile aprobarii finantarii proiectului, in termen de 30 zile de la semnarea contractului de finantare

Oradea, 29.10.2009