Hotărârea nr. 913/2009

privind unele masuri pentru aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Implementarea de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea” de catre Municipiul Oradea precum si a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea” de către Municipiul Oradea precum și aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor și activităților de consultanță si asistență și a elaborării studiului de fezabilitate

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 118507/27.10.2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea” de către Municipiul Oradea precum și aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor și activităților de consultanță si asistență și a elaborării studiului de fezabilitate;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul „Programului Operațional Sectorial -Creșterea competitivității economice - Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele public și privat” -Domeniul Major de Intervenție 2 „ Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” Operațiunea 3.2.4 „ Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii actualizată;

Ținând cont de prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și a HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit.b, d, alin.(4) lit.a, alin.(6) lit.a pct.3 și ale art.45, alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă suportarea cotei de cofinanțare de 2% în valoare de 80.000 lei fără TVA a proiectului „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea” inclusiv cheltuielile neeligibile, în cazul în care se semnează contractul de finanțare europeană, din rectificarea de buget pentru anul 2009 sau din bugetul aprobat conform legii pentru anul 2010.

Art.2. (1) Se aprobă caietul de sarcini și suportarea costurilor proiectului cu serviciile și activitățile de consultanță si asistență și cu elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea” din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea în valoare de 10.000 lei fără TVA. Caietul de sarcini constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În situația în care se semnează contractul de finanțare europeană, diferența de buget rezultată din neacoperirea integrală a valorii finale a costului elaborării documentației tehnico-economice va fi asigurată din rectificarea de buget de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2009 sau din bugetul aprobat conform legii pentru anul

2010.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Biroul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • - Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea, prin grija Biroului Management Spitale

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 913

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr. 913/2009

CAIET DE SARCINI

Implementarea de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband __________pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea__________

Caietul de sarcini face parte integrata din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

1. Informații generale

Prezenta documentație s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Denumirea serviciilor pentru care se solicita semnarea unui contract de achiziție publica: Servicii de consultanta în vederea accesării si gestionarii unui proiect privind „Programul Operațional Sectorial - Creșterea competitivității economice - Axa III „Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea si creșterea eficientei serviciilor publice electronice” Operațiunea 3.2.4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Persoana juridica achizitoare: Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea

2. Descrierea proiectului

Necesitatea implementării unui sistem informatic integrat

Necesitatea implementării unui sistem informatic integrat de gestionare a tuturor aspectelor activității desfășurate în cadrul unui spital se datorează necesității de a lua decizii medicale si administrative rapid si eficient, pe baza unor informații reale pentru a răspunde optim la solicitările complexe existente în domeniul medical.

Ținând cont de complexitatea serviciilor medicale si de evoluțiile legislative din domeniul sanitar, un asemenea sistem informatic trebuie sa fie dezvoltat modular, asigurând cu succes întreaga monitorizare a activității si sa aibă asigurata posibilitatea actualizărilor de tip update si upgrade.

Scopul declarat al introducerii unui sistem informatic integrat, este acela de a eficientiza actul medical si de a reduce costurile necesare efectuării acestuia prin facilitățile oferite, cu referire directa la micșorarea timpilor necesari prelucrării datelor pacienților, desfășurarea în timp real a monitorizării acestora pe întreg parcursul urmat în cadrul unității sanitar precum si reducerea costurilor legate de investigațiile necesare si consumuri în toate etapele parcurse de pacient pe toata durata actului medical.

Cerințe funcționale:

Ținând cont de numărul secțiilor si departamentelor, de complexitatea serviciilor medicale, sistemul informatic trebuie sa permită următoarele:

 • •   Folosirea judicioasa a resurselor umane si materiale

 • •   Cunoașterea operativa si detaliata a veniturilor si cheltuielilor cu posibilități de reducere a costurilor

 • •   Posibilitatea de îmbunătățire a serviciilor medicale prin creșterea posibilității de comunicație la nivelul compartimentelor spitalului.

 • •   Definirea, urmărirea si determinarea criteriilor de performanta

 • •   Determinarea evoluției volumului de activitate

 • •   Obținerea rapida de rapoarte sintetice în mod text si/sau grafic care sunt utile managerului spitalului și comitetului director.

 • •   Creșterea eficientei în folosirea resurselor

 • •   Îmbunătățirea relațiilor: medic - pacient; management - personal spital; unitate sanitara - for tutelar; spital - surse de finanțare

 • •   Asigurarea accesului la serviciile de sănătate

 • •   Acoperirea întregii populații aferente spitalului cu servicii complete

 • •   Stimularea furnizării de servicii eficace si eficiente

 • •  Acordarea de servicii corelate cu nevoile de sănătate

 • •   Colaborarea cu alte sectoare care influențează starea de sănătate

Sistemul va permite urmărirea întregului parcurs al pacientului si înregistrarea tuturor datelor ale acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse necesare efectuării actului medical.

De asemenea, se va permite integrarea fluxurilor de date medicale cu cele economice astfel incat sa se poată obține costul pe pacient.

Sistemul va îndeplini următoarele cerințe:

 • •   înregistrarea datelor pasaportale ale pacientului si a celor referitoare la asigurarea de sănătate;

 • •  înregistrarea pacientului în spital pe parcursul tuturor etapelor: ambulator, camera de garda, secție, anestezie si terapie intensiva, bloc operator, samd;

 • •   înregistrarea datelor clinice si păstrarea dosarului electronic al pacientului;

 • •   urmărirea costurilor pe pacient atât în ambulatoriu cat si pe durata spitalizării;

 • •   vizualizarea direct în departamentele interesate a rezultatelor investigațiilor efectuate în laboratoarele de specialitate;

 • •   posibilitatea vizionarii pe dispozitive de tip PDA a datelor relevante referitoare la evoluția pacienților;

 • •   procesarea tuturor activităților se va realiza în timp real;

 • •   va permite urmărirea activității din ambulatoriu de spital, atât din punct de vedere medical cat si statistic;

 • •   posibilitatea stocării în format electronic si tipăririi întregii foi clinice de observație;

 • •   va permite gestionarea stricta (cantitativ-valoric) a medicamentelor din cadrul farmaciei spitalului (inclusiv a celor de producție proprie)

 • •   va permite monitorizarea medicației prescrisa si administrata fiecărui pacient;

 • •   va permite informatizarea întregii activități de gestiune, contabilitate si salarizare din unitatea sanitara;

 • •   va permite generarea de rapoarte specifice fiecărui modul/departament precum si rapoarte necesare statisticii interne a spitalului sau pentru raportările către CJAS sau ASP, SNSMPS;

 • •  accesul la datele medicale se va face pe baza de parola individuala, structurat pe niveluri distincte de utilizatori;

programul va permite actualizarea permanenta a tuturor parametrilor (nomenclatorul medicilor spitalului, al utilizatorilor programului, nomenclatorul de medicamente, de proceduri medicale, de analize de laborator, de coduri O.M.S., etc);

va permite conectarea analizoarelor de laborator

 • •   va permite conectarea modalităților de imagistica (CT, RMN, US, Angiograf, etc.)

 • •   va permite arhivarea digitala studiilor radiologice, prelucrarea avansata a imaginilor (reconstrucții 3D), si distribuția acestora pe secțiile spitalului

 • •   va fi integrat permițând centralizarea completa a proceselor specifice din spital.

 • •   aplicația va fi modulara si nu va condiționa funcționarea unui modul de funcționarea celorlalte module.

 • •   actualizarea informațiilor în sistem are loc în timp real.

 • •   aplicația va permite navigarea facila în si intre toate modulele si accesarea tuturor funcțiilor si comenzilor la care utilizatorul are acordate drepturi în cadrul aceleiași sesiuni de lucru, adică fără sa trebuiască sa se deconecteze si reconecteze ca utilizator al aplicației.

 • •   aplicația va respecta legislația existenta si viitoare în domeniu medical si economic permițând în același timp creșterea actului medical oferit pacienților si acoperirea în întregime a activităților desfășurate în cadrul unități noastre sanitare.

 • •  stocarea datelor se va efectua folosind un sistem de gestiune a bazelor de date iar datele vor fi stocate pe termen nedefinit.

 • •   vor fi respectate toate cerințele legale în domeniu, inclusiv reglementările impuse de Ministerul de Finanțe si Ministerul Sănătății pentru aplicații informatice.

 • •   va avea o interfața ușor de folosit si unitara pe modul, cu mesaje în limba romana.

 • •   va permite reducerea timpilor alocați fluxurilor de lucru existente în cadrul spitalului.

 • •   va oferi facilitați de introducere rapida a datelor pașaportale prin scanare.

 • •   va permite folosirea imprimantelor si cititoarelor cod bare.

3. Scopul prestațiilor

 • 3.1 Denumirea serviciilor

Servicii de consultanta în vederea accesării si gestionarii unui proiect privind „Programul Operațional Sectorial - Creșterea competitivității economice - Axa III „Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea si creșterea eficientei serviciilor publice electronice” Operațiunea 3.2.4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

 • 3.2 Descrierea serviciilor / Activități specifice

Serviciile si activitățile specifice prezentei proceduri de achiziție sunt:

Servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a dosarului pentru obținerea finanțării nerambursabile prin POS CCE Axa III DMI 3.2.4;

- Elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea activității

 • -   Asistenta pentru elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform Ghidului solicitantului aferent Operațiunii 3.2.4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

 • -   Servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea si obținerea documentelor de conformitate si eligibilitate necesare depunerii cererii de finanțare

 • -  Servicii de consultanta si asistenta pe toata perioada de evaluare a proiectului

4. Informații financiare

 • 4.1 Sursa de finanțare a contractului: fonduri proprii si fonduri nerambursabile POS CCE

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta care fac obiectul contractului de achiziție publica va putea fi decontata din finanțarea nerambursabilă obținuta, în limitele si condițiile stabilite de programul de finanțare si Autoritatea Contractanta.

 • 4.2 Valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 4.000.000 Lei.

 • 4.3 Valoarea estimata a prezentului contract de consultanta si asistenta este de maxim 62.000 Lei plus TVA.

 • 4.4 Modalități de plata

 • -  Maxim 40.000 RON plus TVA se vor achita în termen de 15 zile de la recepția documentației aferente (studiu de fezabilitate si proiect tehnic)

 • -   Diferența se va achita doar în condițiile aprobării finanțării proiectului, în termen de 30 zile de la semnarea contractului de finanțare

Oradea, 29 octombrie 2009