Hotărârea nr. 912/2009

privind unele masuri pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Extindere Sistem Informatic Geospatial (GIS)” al Primariei Municipiului Oradea precum si elaborarii studiului de fezabilitate si contractarii serviciilor si activitatilor de cons

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)” al Primăriei Municipiului Oradea precum și elaborării studiului de fezabilitate și contractării serviciilor și activităților de consultanță și asistență pentru acest obiectiv

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 117231/23.10.2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)” al Primăriei Municipiului Oradea precum și aprobarea elaborării studiului de fezabilitate, caietului de sarcini și contractării serviciilor și activităților de consultanță si asistență pentru acest obiectiv;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programul Operațional Sectorial - Creșterea competitivității economice - Axa III „Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea si creșterea eficientei serviciilor publice electronice” Operațiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b), d), si e), art.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.19, alin.7 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea numelui obiectivului de investiții „Elaborare SF GIS” în obiectivul de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)” al Primăriei Municipiului Oradea .

Art.2. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)”.

Art.3. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)” și contractarea serviciilor și activităților de consultanță si asistență pentru acest obiectiv conform Caietului de Sarcini pentru obiectul de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)”, care constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Contractarea serviciilor și activităților pentru obiectul de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)” al Primăriei Municipiului Oradea reprezintă:

 • A. servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a dosarului pentru obținerea finanțării nerambursabile prin POS CCE Axa III DMI 3.2.2;

 • -       Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea unui sistem informatic Geospațial (GIS)

 • -       Asistenta pentru elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform Ghidului solicitantului aferent Operațiunii 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

 • -       Elaborarea si justificarea bugetului proiectului

 • -       Servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea si obținerea documentelor de conformitate si eligibilitate necesare depunerii cererii de finanțare

 • B. consultanta si asistenta pentru gestionarea proiectului de investiții prin POS CCE Axa III DMI 3.2.2, inclusiv realizarea cererilor de plata.

 • -      Servicii de consultanta si asistenta pentru elaborarea caietelor de sarcini si organizarea procedurilor de achiziție publica din cadrul proiectului

- Servicii de consultanta si asistenta pentru implementarea proiectului si managementul contractului de finanțare (inclusiv rapoarte de progres)

- Servicii de consultanta si asistenta pentru realizarea cererilor de avans si a cererilor de decontare a cheltuielilor din cadrul proiectului

Art.5. Se aprobă suportarea costurilor serviciilor și activităților de consultanță si asistență și elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)” din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Tehnică;

 • -   Direcția Economică;

 • -   Serviciul Informatică;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.912


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.912/29.10.2009

CAIET DE SARCINI

obiectiv de investiții „Extindere Sistem Informatic Geospațial (GIS)”

 • 1. Informații generale

Prezenta documentație s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Denumirea serviciilor pentru care se solicita semnarea unui contract de achiziție publica: Servicii de consultanta în vederea elaborării și gestionarii unui proiect privind „Programul Operațional Sectorial - Creșterea competitivității economice - Axa III „Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea si creșterea eficientei serviciilor publice electronice” Operațiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” - Extindere Sistem Informatic Geospatial (GIS)

Persoana juridica achizitoare: Municipiul Oradea

Forma de licitație aleasa: Cerere de oferta.

2. Descrierea cadrului existent

Accesul la internet este reflectat în dezvoltarea serviciilor publice on-line. Populația a manifestat un mare interes în utilizarea aplicațiilor de e-guvernare: în 2004 19,8% din populație a accesat internetul pentru a interacționa cu autoritățile publice si pentru a obține informații, ceea ce reprezintă 90% din totalul populației care utilizează internetul cu frecventa redusa (22%). Faptul ca numai 5,8% din populație a utilizat internetul pentru a descărca formulare, si 8,9% pentru a returna formulare completate, este datorat numărului redus de aplicații disponibile. Decalajul față de media UE-25 este major, având în vedere ca 42% din populația UE a accesat internetul pentru a interacționa cu autoritățile publice, pentru a obține informații, iar 9,8% au returnat formulare completate.

O situație similara se înregistrează și în ceea ce privește interacțiunea întreprinderilor cu autoritățile publice prin intermediul internetului. Astfel, 29% dintre întreprinderi utilizează internetul pentru a interactiona cu autoritățile publice si pentru a obține informații, iar acest procent reprezintă mai mult de jumătate dintre întreprinderile care au acces la internet (52%). Spre deosebire de populație, procentul întreprinderilor care utilizează internetul pentru a descărca formulare (22%) si pentru a returna formulare completate (12%) este mult mai mare, dar totuși sub nivelul UE-25 (41%, respectiv 29%).

Motivul diferențierii intre cele doua categorii de utilizatori (populație și întreprinderi) este acela ca majoritatea serviciilor disponibile on-line sunt pentru mediul de afaceri. Aceasta situație se reflecta și în punctajele obținute la un studiu de piața asupra e-guvernare în Europa Centrala si de Est, realizat de Economist Intelligence Unit. Daca pentru aplicațiile de e-guvernare adresate populației, România s-a clasat pe locul 9 din 10, cu 4,08 puncte, pentru aplicațiile de e-guvernare adresate mediului de afaceri s-a clasat pe locul 6, cu 6,16 puncte.

In prezent, dezvoltarea domeniului e-guvernare în România întâmpină câteva probleme: dezvoltarea insuficienta a infrastructurii, lipsa interoperabilității diverselor servicii disponibile, precum si un număr redus de aplicații disponibile.

3. Scopul prestațiilor

 • 3.1 Descrierea proiectului

Necesitatea extinderii Sistemului Informatic Geospatial pentru Institutia Arhitectului Sef

Necesitatea extinderii Sistemului Informatic Geospatial pentru Instituția Arhitectului Șef se datorează nevoii de a asigura gestionarea eficienta a documentațiilor de urbanism din punct de vedere al optimizării relației cu proiectanții, atât în etapa de elaborare a tematicii de proiectare, cât și în etapa de recepție/avizare a documentațiilor de urbanism.

Ținând cont de complexitatea activităților realizate de Instituția Arhitectului Șef este necesara implementarea unei soluții care să permită proiectanților de documentații de urbanism, de rețele și utilități accesul online la o aplicație care să permită analiza reglementarilor urbanistice specifice fiecărei zone de interes vizate si posibilitatea de transmitere/recepție conform standardelor în vigoare a datelor, fără a necesita operații manuale din partea departamentelor de specialitate din Primăria Oradea.

In prezent la Primăria Municipiului Oradea exista implementata o soluție geospatiala pentru Instituția Arhitectului Șef. Soluția geospațiala include gestiunea teritoriului si gestiunea documentelor standardizate emise de institutia Arhitectului Sef (certificate de nomenclatura stradala, certificate de urbanism, autorizații de cosntruire/demolare, de notare/radiere, autorizatii de luare în folosință, autorizații pentru firme luminoase, etc.), elaborarea unui standard de comunicare geospatiala pentru comunicarea inter-institutionala cu partenerii Consortiului GIS din Oradea (Primăria Oradea, operatorii de retele edilitare, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, ANCPI), elaborarea specificatiilor tehnice pentru intocmirea documentatiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) si elaborarea procedurii de arhivare a acestora, odata cu iesirea din vigoare.

Acest sistem va trebui sa tina cont de toate modificarile mediului legislativ si sa aiba asigurata posibilitatea actualizarilor de tip update si upgrade.

Scopul declarat al introducerii acestei soluții informatice, este acela de a eficientiza activitatile specifice desfasurate în cadrul

Institutia Arhitectului Sef, si de a reduce costurile necesare prin facilitatile oferite, cu referire directa la micsorarea timpilor necesari prelucrarii datelor.

Cerințe funcționale:

Tinand cont de complexitate activitatilor desfasurate, sistemul informatic trebuie sa permită următoarele:

 • •       Accesul Online, securizat al proiectanților de urbanism la o aplicație care permite:

o                   studierea propunerilor de elaborare documentații de urbanism ale compartimentului CMUAT

o                    studierea documentațiilor și reglementărilor de urbanism în vigoare la o adresa, pentru un imobil sau o zona

de interes

o                    studierea standardului de întocmire a documentațiilor de urbanism prin posibilitatea de descărcare a

documentației de standard și a structurii standardizate

o                    descărcarea situației existente (plan topografic de bază, reglementări de urbanism în vigoare) pentru o limită

de încadrare definită de compartimentul CMUAT (corespunzătoare unei documentații propuse pentru elaborare). Situația existentă va fi descărcată în formatul standardizat pentru a putea fi utilizată imediat

o                     posibilitatea verificării structurii standardizate. În acest scop va trimite prin aplicație o arhivă cu structura de

fișiere generată. Se verifică dacă straturile au numele și geometria corespunzătoare cu standardul și este generat un raport cu numărul de elemente exportat pe fiecare strat.

o                    posibilitatea ca proiectantul să poată vizualiza documentația propusă pe planul cu situația existentă (harta

Oradiei)

o                    posibilitatea de verificare comparativă a datelor (regim tehnic) din documentația propusă în raport cu datele

din situația existentă

 • •       Consultarea în harta a planurilor de urbanism în vigoare suprapuse peste planul de baza al teritoriului administrativ;

 • •       Instrumentarea documentatiilor de urbanism supuse avizarii prin suprapunerea cu datele existente în vederea consultarii si analizarii;

 • •       Realizarea de analize geospatiale complexe pentru fundamentarea regimului tehnic necesar certificatelor de urbanism/autorizatiilor de construire/demolare;

 • •        Trimiterea în format standardizat a documentațiilor de proiectare în domeniul utilităților, sub forma unei aplicații online securizate care permite:

o                     accesul proiectanților de utilități la standardul de publicare a proiectului

o                    studierea reglementărilor în vigoare la o adresa, pentru un imobil sau o zona de interes

o                     posibilitatea verificării structurii standardizate. În acest scop va trimite prin aplicație o arhivă cu structura de

fișiere generată. Se verifică dacă straturile au numele și geometria corespunzătoare cu standardul și este generat un raport cu numărul de elemente exportat pe fiecare strat

o                    posibilitatea ca proiectantul să poată vizualiza documentația propusă pe harta Oradiei

o                    Posibilitatea ca după avizare compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Arhitect Șef să poată prelua

automat datele proiectului în soluția geospațială

Rezultate așteptate

Rezultatele vizate prin extinderea Sistemului Informatic Geospatial pentru Urbanism sunt:

 • •        Transpunerea în mediu informatic a fluxurilor de date/informatii existente intre partenerii externi institutionali si Primarie;

 • •        Externalizarea catre partenerii externi institutionali a efortului transpunerii datelor în sistemul informatic al Primariei;

 • •       Implementarea urmatoarelor servicii electronice:

o                   Comunicarea cu proiectanții documentațiilor de urbanism pe baza standardului în vigoare (Ghidul

Proiectantului)

o                    Comunicarea cu proiectanții de rețele pe baza standardului în vigoare;

 • •        Interoperabilitatea informatiilor gestionate, preluare și validare automată a datelor în soluția geospațială;

3.2 Denumirea serviciilor

Servicii de consultanta în vederea elaborarii si gestionarii unui proiect privind „Programul Operational Sectorial - Cresterea competitivitatii economice - Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” - Domeniul Major de Interventie2„Dezvoltareasicrestereaeficienteiserviciilorpubliceelectronice”Operatiunea3.2.2„ImplementareadesistemeTIC în scopul creșterii interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar' -Extindere Sistem Informatic Geospatial (GIS).

3.3 Descrierea serviciilor / Activitati specifice

Serviciile si activitatile specifice prezentei proceduri de achizitie sunt:

A. servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a dosarului pentru obtinerea finantarii nerambursabile prin POS CCE Axa III DMI 3.2.2;

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea unui sistem informatic geospatial (GIS)

Asistenta pentru elaborarea cererii de finantare si a anexelor conform Ghidului solicitantului aferent Operatiunii 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar'

Elaborarea si justificarea bugetului proiectului

Servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea si obtinerea documentelor de conformitate si eligibilitate necesare depunerii cererii de finantare

B. consultanta si asistenta pentru gestionarea proiectului de investitii prin POS CCE Axa III DMI 3.2.2, inclusiv realizarea cererilor de plata.

Servicii de consultanta si asistenta pentru elaborarea caietelor de sarcini si organizarea procedurilor de achizitie publica din cadrul proiectului

Servicii de consultanta si asistenta pentru implementarea proiectului si managementul contractului de finantare (inclusiv rapoarte de progres)

Servicii de consultanta si asistenta pentru realizarea cererilor de avans si a cererilor de decontare a cheltuielilor din cadrul proiectului

4. Informatii financiare

4.1 Sursa de finantare a contractului: buget local si fonduri nerambursabile POS CCE

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta care fac obiectul contractului de achizitie publica va putea fi decontata din finantarea nerambursabila obtinuta, în limitele si conditiile stabilite de programul de finantare si Autoritatea Contractanta.

4.2 Valoarea estimata a proiectului este de aproximativ500.000 Euro.

1.4


Modalitati de plata

Maxim 30% din valoarea serviciilor de consultanta si asistenta prestate se vor achita dupa momentul predarii documentatiei;

Cel putin 70% din valoarea servciilor de consultanta si asistenta se vor achita doar în conditiile aprobarii finantarii proiectului si doar dupa semnarea contractului de finantare nermabursabila.

Orice oferta care prevede plati care depasesc 30% din valoarea ofertei inainte de aprobarea finantarii proiectului si semnarea contractului de finantare va fi declarata neconforma.

5. Perioada prestarii serviciilor de consultanta si asistenta

 • 5.1 Etapa 1 - servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de fezabilitate (inclusiv proiect tehnic) si a dosarului pentru obtinereafinantariinerambursabileprinPOSCCEAxaIIIDMI3.2.2(anexesistudiudefezabilitate)-maxim60zile

 • 5.2 Etapa 2 - servicii de servicii de consultanta pentru gestionarea proiectului de investitii prin POS CCE Axa III DMI 3.2.2, inclusiv realizarea cererilor de plata - pe toata perioada de la semnarea contractului de consultanta pana la finalizarea proiectului (2 ani)

6. Forma de contract

Forma de contract este contract de achizitie publica pentru achizitii de servicii pe 2 ani.

7. Cerinte minime

7.1 Conditii de calificare pentru candidati/ofertanti

Ofertantul este admis sa participe la licitatie, în care este declarat calificat prin respectarea criteriilor de calificare din OUG 34/2006 cu completarile ulterioare, privind achizitiile publice.

La analiza criteriilor de calificare se are în vedere:

 • a) Existenta certificatului emis de Registrul Comertului din care sa reiasa ca agentul economic are obiectul de activitate cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management si nu are inscris următoarele: falimente, contravenții, amenzi,abuzdeincredere,falssiuzdefals,concurentaneloiala,abateri

 • b)            Experienta ofertantului - certificata prin informatii privind experienta anterioara a candidatului (Formularul 5, Formularul 7, Formularul 5A). Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin 5 contracte similare finalizate sau aflate în desfasurare cu institutii publice avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta si asistenta pentru elaborarea, depunerea si managementul proiectului pentru de proiecte în domeniul IT&C finantate prin POS CCE, din care cel putin un contract pentru elaborarea studiului de fezabilitate si managementul proiectului unui proiect pentru realizarea unui sistem informatic geospatial (GIS). Se vor prezenta copii dupa eventuale contracte de consultanta si asistenta tehnica, finalizate sau în curs de derulare, pentru pregatirea si implementarea proiectelor în domeniul IT&C pentru obtinerea de finantare nerambursabila prin POS CCE. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea recomandarii din partea beneficiarilor acelor servicii considerate ca relevante, recomandare ce va imbraca forma Formularului 5A.

 • c)            Bilant contabil pentru ultimii 3 ani (2006-2008). Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba profit pe perioada prezentata

c.1) Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani - minim 400.000 RON/an c.2)Profitcontabilpeultimii3anifinanciariincheiati

 • d)           Informatii generale despre ofertant (Formularul 4)

 • e)           Informatii privind asigurarea cu personal si asigurarea tehnica (Formularul 6)

 • f)          DovadaimplementariiunuisistemdemanagementalcalitatiiconformnormelorISO9001sauechivalent

 • g)            Declaratie de eligibilitate (Formularul 1)

 • h)            Dovada platii impozitelor la bugetul de stat si la cel local

 • i)            Declaratie privind calitatea de participant (Formularul 2)

 • j)            Declaratie privind respectarea conditiilor de munca (Formularul 8)

 • k)           Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu (Formularul 9)

7.2 Cerinte minime pentru oferta tehnica

Oferta tehnica va prezenta detaliat urmatoarele aspecte:

 • -               Prezentare echipei de management a proiectului

 • -                 Metodologia si planul de lucru pentru atingerea obiectivelor contractului

 • -                 Strategia de realizare a studiului de fezabilitate

 • -                 Lista activitatilor specifice realizate pentru elaborarea cererii de finantare (inclusiv anexe) si a studiului de fezabilitate

 • -              Graficuldeimplementareaactivitatilor-etapa1-maxim60zile

 • -                 Planul de control al proiectului

 • -                 Necesarul de resurse proprii si ale beneficiarului

 • -                Avantajele metologiei si planului propus

 • -                  Asigurarea calitatii

 • -                  Lista de livrabile

 • -                Descrierea solutiei tehnice propuse

 • -                Functionalitatile propuse pentru sistemul de comunicatii propus

Nota: Neregasirea aspectelor mentionate va atrage incadrarea ofertei ca fiind neconforma.

 • 7.3 Cerinte minime pentru personal

Experti

Toti expertii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi demuniti experti cheie. Expertii cheie necesari sunt:

 • •           Expert cheie 1 - Project Manager

 • •            Expert cheie 2 - Expert Fonduri Structurale

 • •          Expertcheie3-SpecialistFonduriStructurale

 • •          Expertcheie 4-ExpertIT

 • •          Expertcheie5-ExpertSecuritateITsiComunicatii

 • •           Expertcheie6-SpecialistAchizitiiPublice

Cerintele minime si obligatorii ce se cera fi indeplinite de catre expertii cheie sunturmatoarele:

Expertul Cheie 1 - Project Manager

Calificari si abilitati

 • •            Diploma universitara în domeniul economic, administrație publica sau IT

 • •            Studii post universitare în domeniul managementului de proiect sau diploma/certificat de absolvire pentru Manager de proiect (cod COR 241919)

 • •           Cunostinte bune de limba engleza

 • •             Minim 5 ani experienta în realizarea de documentatii (studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize cost-beneficiu, studiidepiata,cereridefinantare)pentruobtinereadefondurinerambursabiledinfondurialeUniuniiEuropene

 • •            Minim 5 ani de experienta în asigurarea managementului proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila din fonduri ale Uniunii Europene

Experienta profesionala relevanta

 • •            Minim 3 proiecte, elaborate si acceptate, pentru finantare din fonduri ale Uniunii Europene, cu valoare de minim 1.000.000 Euro

 • •             Minim 5 proiecte în domeniul IT&C avand ca beneficiar autoritati/institutii publice realizate pentru obtinerea de finantare nerambursabila din fonduri ale Uniunii Europene

Expertul cheie 2 - Expert Fonduri Structurale

Calificari si abilitati

 • •            Diploma universitara în domeniul economic, administratie publica sau IT

 • •            Studii post universitare în domeniul managementului de proiect sau diploma/certificat de absolvire pentru Manager de proiect (cod COR 241919)

 • •           Cunostinte bune de limba engleza

 • •             Minim 5 ani experienta în elaborarea (studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, cereri de finantare)simanagementulproiectelordeinvestitiirealizatecufondurinerambursabiledinfondurialeUniuniiEuropene Experienta profesionala relevanta

 • •            Minim 5 proiecte, elaborate si acceptate, pentru finantare din fonduri ale Uniunii Europene (preaderare si/sau postaderare)

 • •             Minim 2 proiecte în domeniul IT&C avand ca beneficiar autoritati/institutii publice realizate pentru obtinerea de finantare nerambursabila din fonduri ale Uniunii Europene

ExpertulCheie3-SpecialistFonduriStructurale

Calificari si abilitati

 • •            Diploma universitara în domeniul economic, administratie publica

 • •            Studii post universitare în domeniul managementului de proiect sau diploma/certificat de absolvire pentru Manager de proiect (cod COR 241919)

 • •           Cunostinte bune de limba engleza

 • •             Minim 2 ani experienta în elaborarea (studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, cereri de finantare)simanagementulproiectelordeinvestitiirealizatecufondurinerambursabiledinfondurialeUniuniiEuropene

Experienta profesionala relevanta

 • •             Minim 3 proiecte IT&C avand ca beneficiari institutii publice realizate sau coordonate cu finantare din fonduri ale Uniunii Europene

Expertul Cheie 4-ExpertIT

Calificari si abilitati

 • •            Diploma universitara

 • •           Cunostinte bune de limba engleza

 • •            Cunostinte de arhitect, designer solutii software

 • •            Cunostinte de evaluare a infrastructurilor software

 • •            Abilitati de lucru cu baze de date

 • •          Certificari/examenepromovatepentruprodusesoftware/bazededate

Experienta profesionala relevanta

 • •            5 ani de experienta în realizarea de arhitecturi de solutii software si/sau gestionarea de sisteme informatice integrate

 • •           Participarealaminim1proiectdeanalizasidesignsolutiisoftwareîndomeniuladministratiei/institutiilorpublice

Expertul Cheie 5- Expertsecuritate ITsi Comunicatii

Calificari si abilitati

 • •            Certificări relevante: minim 2 certificări din următoarele domenii:

 • -                     certificare profesionala pentru sisteme infrastructura (sisteme operare, mesagerie: MCSEsau echivalent)

 • -                     certificăre profesionălă pentru retelistică (CCNA său echivălent)

 • -                      certificăre privind securităteă IT&C

 • -                      certificătul privind ăuditul sistemelor informătice (CISA său similăr)

 • •   Diplomă universitără

 • •       Cunostinte bune de limbă engleză

Să fie membru în minim o orgănizătie internătionălă de profil (optionăl)

Experienta profesionala relevanta

 • •          Minim5ăniexperientăînIT

 • •            Implicăre în minim 5 proiecte de consultăntă IT

 • •            Experientă în proiecte de consultăntă în domeniul securitătii informătiilor

Expertul Cheie 6 - Specialist Achiziții Pulblice

Calificari si abilitati

 • •            Diplomă universitără

 • •           Cunostinte bune de limbă engleză

 • •            Călificăre în domeniul ăchizitiilor publice (diplomă său certificăt)

Experienta profesionala relevanta

 • •            Minim 3 ăni experientă în domeniul ăchizitiilor publice pentru proiecte cu finăntăre nerămbursăbilă din fonduri ăle Uniunii Europene

8. Evaluarea si compararea ofertelor

Toti ofertăntii căre ău fost călificăti vor fi ăpreciăti de către comisiă de evăluăre ăsupră evăluării ofertelor în băză criteriului “ceă măi ăvăntăjoăsă ofertă economică”.

Propunereă finănciără vă fi exprimătă în sumă fixă în RON său echivălent Euro.

Ofertăntul trebuie să prezinte formulărul de ofertă (formulărul B) căre reprezintă elementul principăl ăl propunerii finănciăre.

Văloăreă sumelor plătite inăinte de ăprobăreă finăntării proiectului si semnăreă contrăctului de finăntăre nu pot depăsi 30% din văloăreă contrăctului de consultăntă si ăsistentă ăferent proiectului de investitii.

Minim 70% din văloăreă contrăctului de consultăntă si ăsistentă se vă ăchită doăr în conditiile ăprobării finăntării

proiectului de investitii si semnării contrăctului de finăntăre.

Orice oferta financiara care nu respecta pragurile prevăzute mai sus va fi declarata neconforma.

Factor de evaluare

Pondere

1 Pretul ofertat

30%

2 Termenul de executie

30%

3 Oferta tehnica

40%

Prinofertaadmisibilaseintelegeofertacorespunzatoaredinpunctdevedereadocumentatieideatribuire.

Factori de evaluare:

 • 1. Pretul ofertat (punctajul financiar) - 30 puncte

 • 2. Termenul de executie - 30 puncte

 • 3. Oferta tehnica - 40 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: metoda cost / termen de prestare a serviciilor/ experienta similara si oferta tehnica pentru criteriul “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, termen de prestare a serviciilor si financiar, respectiv, crescatoare pentru oferta tehnica, avand în vedere ponderile indicate pentru fiecare din punctajele respective.

Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

Ptotal = Pfinanciar + Ptermen de executie + + Poferta tehnica

1.            Punctajul financiar, P financiar, se acorda astfel :

 • a.                    Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertei se acorda 30 de puncte;

 • b.                     Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctaj astfel:

  P financiar = (Pmin / Pev) x 30


unde Pmin si Pev reprezinta:

Pmin = cel mai mic pret din ofertele prezentate;

Pev = pretul ofertei pentru care se face evaluarea

Preturile care se compara în scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala a serviciilor, exclusiv TVA. Se va lua în calcul echivalentul în lei a ofertelor, la cursul BNR indicat în Fisa de date a achizitiei.

2. Punctajul tehnic pentru „Termen de prestare” se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de catre membrii acesteia, apreciere care se raporteaza în totalitate la termenul de prestare a serviciilor de consultanta si asistenta pentru elaborarea si depunerea documentatiei de proiect, astfel:

T termen de prestare = (Tmin / Tev) x 30

unde Tmin si Tev reprezinta:

Tmin = cel mai mic termen de prestare din ofertele prezentate;

Tev = termenul de prestare a serviciilor din oferta pentru care se face evaluarea si care nu depaseste 60 zile. Se va lua în calcul termenul de prestare a serviciilor de consultanta si asistenta pentru elaborarea si depunerea documentatiei de proiect.

3.          Punctajul tehnic pentru oferta tehnica se acordadecatrecomisiadeevaluare pe baza aprecierii obiective efectuate

de catre membrii acesteia referitor la urmatoarele aspecte ale ofertei tehnice:

Factorul de evaluare - Oferta tehnica

Punctaj

P31 - Metodologia de lucru propusa

Se vor avea în vedere urmatoarele aspecte:

Asigurarea managementului de proiect

Planificarea activitatilor propuse pentru atingerea obiectivelor contractului

Descriere serviciilor de consultanta si asistenta oferite

Intelegerea premiselor si analiza riscurilor

Asigurarea calitatii

15

P32 - Solutia tehnica propusa

Se vor avea în vedere urmatoarele aspecte: Functionalitatile solutiei tehnice propuse

Integrarea solutiei tehnice propuse cu aplicatii si sisteme existente

15

P33 - Servicii de consultanta si asistenta pe perioada de implementare

Se vor avea în vedere urmatoarele aspecte:

Descrierea serviciilor de consultanta si asistena pe perioada de implementare Servicii suplimentare oferite de consultant fata de cerintele Caietului de sarcini

10

Poferta tehnica = P31 + P32 + P33

Organizatorul are dreptul de a respinge una sau toate ofertele depuse, în situația în care condițiile tehnice sau valorice prevăzute de către candidați sunt inacceptabile pentru investitor.

Oferta declarata corespunzătoare si completa se supune votului membrilor comisiei de evaluare pentru a putea fi declarata castigatoare.

Termenul de valabilitate aofertelor: 60de zile de ladatadeschiderii acestora

9. Condiții finale

J

Nu se admit negocieri privind valoarea ofertei adjudecate si a duratei de execuție.

Anexe: FORMULARE

Oradea, 29 oct. 2009.

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ............., reprezentant imputernicit al .........................., cu sediul

social in..........................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din

procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

Data completarii ......................

Operator economic,

(semnatura autorizata)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

 • 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se

mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului

sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de .......................

(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;

[ ] ca subcontractant al .........................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 • 2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 • 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

 • 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

 • 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................

(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

DECLARAȚIE

privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului

economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se mentioneaza procedura]    pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza data],

organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii

contractante],

declar pe proprie raspundere ca:

 • a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

 • b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

 • c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data solicitata.................

c1) in ultimii doi ani nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale;

 • d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

INFORMATII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon: Fax: E-mail:

 • 5. Certificatulde inmatriculare/inregistrare _________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

 • 8. Principala piata a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

Anul la 31 decembrie                     la 31 decembrie

(mii lei)                               (echivalent euro)

1.

2.

3.

Media anuala:

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ....................................................................... cu privire la orice aspect tehnic si financiar in (denumirea si adresa autoritatii contractante) legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Codul

CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa

Calitatea prestatorului1)

Pretul total al contractului

Procent indeplinit de prestator %

Cantitatea

(U.M.)

Perioada de derulare2)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Operator economic, (semnatura autorizata)

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Nume societate beneficiara..........

Adresa...................

Telefon............

Fax..............

e-mail................

In atentia Primariei comunei ...........................

In calitate de beneficiar al serviciilor de proiectare ale ............................................... (denumire proiectant) as dori, prin prezenta, sa exprim ........................ (calitativ) societatii ................... (beneficiarul)

pentru eforturilor depuse de echipa de proiect............... (ofertantului).

In baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fara rezerve, oricarei organizatii, serviciile..................... (ofertantului).

Comentarii: (se lasa la latitudinea celui care recomanda).

Data

Beneficiar,

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................., declar pe propria raspundere, sub


sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic

(denumirea si adresa autoritatii contractante)        si financiar in legatura cu activitatea

noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expira perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

(In cazul solicitării)

Anexez la declarație CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ......................

Operator economic, (semnatura autorizata)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

 • 1. Denumirea si obiectul contractului: ____________________________

Numarul si data contractului:

 • 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

 • 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

 • 4. Valoarea contractului:

  exprimata in

  exprimata

  moneda in care

  in echivalent

  s-a incheiat

  euro*2)

  contractul

a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________

 • 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

 • 6. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari     prevazute in contract:

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei

de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................., declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obigatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii acestei obligatii fiind incluse in tarifele zilnice ale expertilor, astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare.

Data completarii ......................

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................., declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obigatorii referitoare la conditiile de protectie a mediului conform legislatiei in vigoare.

Data completarii ......................

CURRICULUM

VITAE

FORMAT EUROPEAN

INFORMATII PERSONALE

Nume

Adresa Telefon Fax E-mail

Nationalitate

Data nasterii

EXPERIENTA PROFESIONALA

Perioada

Nume si adresa angajator

Tip/sector activitate

Functie / Post ocupat

Principalele activitati si responsabilitati

Perioada

Nume si adresa angajator

Tip/sector activitate

Functie / Post ocupat

Principalele activitati si responsabilitati

Perioada

Nume si adresa angajator

Tip/sector activitate

Functie / Post ocupat

Principalele activitati si responsabilitati

EDUCATIE SI FORMARE

• Perioada

• Numele si tipul institutiei de invatamant / organizatiei profesionale • Domeniul studiat / aptitudini ocupationale • Tip calificare / Diploma obtinuta • Nivel clasificare

• Perioada

• Numele si tipul institutiei de invatamant / organizatiei profesionale

• Domeniul studiat / aptitudini ocupationale • Tip calificare / Diploma obtinuta • Nivel clasificare

• Perioada

• Numele si tipul institutiei de invatamant / organizatiei profesionale

• Domeniul studiat / aptitudini ocupationale • Tip calificare / Diploma obtinuta • Nivel clasificare

APTITUDINI SI COMPETENTE

PERSONALE

LIMBA MATERNA

LIMBI STRAINE

Citit

Scris

Vorbit

APTITUDINI SI COMPETENTE

SOCIALE

APTITUDINI SI COMPETENTE

ORGANIZATORICE

APTITUDINI SI COMPETENTE

TEHNICE

APTITUDINI SI COMPETENTE

ARTISTICE

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE

PERMIS DE CONDUCERE

INFORMATII SUPLIMENTARE

ANEXE

Formular A

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______________________________,

(denumirea contractului de achizitie publica) noi _______________________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                    (adresa bancii)

ne obligam fata de ______________________________ sa platim suma de __________________

(denumirea autoritatii contractante)                                                 (in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

 • a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

(denumirea/numele);

 • b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________________________

(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

 • c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de __________________________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

Formular B

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autoritaății contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la

un tarif mediu de

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, și

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_| nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat

să semnez

(semnatura)

oferta pentru și în numele_______________________________________________.

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL


Formular C

Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. ........../..........

(denumirea/numele

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre...........................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunțului de participare aparut in SEAP nr............din..................

.......................,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(ziua/luna/anul) (denumirea contractului)

noi.............................................................va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

 • 1. Documentul..............................................................privind garantia pentru

(tipul, seria/numarul, emitentul)

participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

 • 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:

 • a) oferta;

 • b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ...............

Cu stima, Ofertant,

(semnatura autorizata)

1

Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat, subcontractant.

2

Se va preciza perioada de incepere si de finalizare a prestarii.