Hotărârea nr. 91/2009

privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunãrilor publice,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Analizând raportul de specialitate nr.102.856 din 27 ianuarie 2009, prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Având în vedere art.8 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul tuturor consiliilor locale, se înființează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul unității administrative teritoriale, reprezentanți ai poliției și ai jandarmeriei.

Luând in considerare adresele nr.325147/20.01.2009; nr.111/22.01.2009; nr.102202/22.01.2009 prin care ni se comunică persoanele desemnate de către Poliția Municipiului Oradea, Poliția Comunitară Oradea și Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor pentru a face parte din Cadrul Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, ,,organizatorii adunărilor publice vor depune declarația scrisă la primăriile municipale, orășenești sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfășoare, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora, în care trebuie să menționeze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire și defluire, numărul aproximativ al participanților, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliției locale și jandarmeriei,

Ținând seama de prevederile art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7, art. 45 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice cu următoarea componență:

 • -   dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 • -   dl. Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

 • -   dl. comisar Bucur Călin Adrian - adjunct al șefului Poliției Municipiului Oradea,

 • -   dl. Știop Constantin - Șef Serviciu Siguranță Publică Poliția Comunitară Oradea

 • -    dl. Mr. Jarca Doru - din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor

Art.2. La primirea formularului de ,,declarare prealabilă privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, Comisia se va întruni de îndată, pentru a se pronunța cu privire la organizarea și desfășurarea adunărilor publice, la convocarea Compartimentului Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local.

Art.3. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către Compartimentul Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, desemnați la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția juridică,

 • - membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, desemnați la art.1 din prezenta hotărâre

 • - Compartimentul Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr.91


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila