Hotărârea nr. 909/2009

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.116668 din 22.10.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • - Ordonanței de Guvern nr. 26/30.01.2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - Legii nr. 197/1998 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 19/1997 privind transporturile,

 • - Ordonanței de Guvern nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

 • - Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

 • - Ordonanței de Guvern nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Ținând cont de prevederile art. 6 și a art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administrația publica,

Având în vedere faptul că proiectul Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea a fost supus dezbaterii publice organizate la data de 14 octombrie 2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. b), c), d), alin.(4) lit.a) ,c), alin.(5) lit.a) si alin.(6) lit. a) pct.13, art. 45 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă formularele pentru eliberarea autorizațiilor de transport greu, conform anexelor nr.1, 2, 3 la Regulamentul de organizare a transport greu pe raza municipiului Oradea.

 • (3) Sumele percepute pentru eliberarea autorizațiilor de transport greu, constituie venituri la bugetul local al municipiului Oradea.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 874/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a traficului greu și de avizare a parcării autovehiculelor care efectuează transport de marfă și persoane în municipiul Oradea, precum și modificările ulterioare, aprobate prin: Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2007, Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 335/2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 590/2008, Hotărârea Consiliului Local nr.663/2008.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2010.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din Primăria municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - se publică pe site-ul www.oradea.ro

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 909 SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 909/2009

REGULAMENT

de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

J

Art.1 Prezentul Regulament stabilește modalitățile de organizare și desfășurare a circulației autovehiculelor din categoria transport greu care efectuează transport marfă și materiale în municipiul Oradea.

Art.2 Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, materiale precum și utilajele autopropulsate utilizate în construcții, tractoarele cu sau fără remorcă ale căror masă maximă total autorizată depășește 7,5 tone, fac parte din categoria mijloacelor de transport greu.

Art.3 Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ținând cont de următoarele cerințe:

 • a) asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului,

 • b) asigurarea condițiilor de conservare și protejare a mediului natural,

 • c) asigurarea condițiilor de conservare a zonelor protejate a orașului,

 • d) asigurarea administrării în condiții de eficiență și protejare a infrastructurii rutiere.

CAP.II ACCESUL ȘI CIRCULAȚIA ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Art.4 Pe raza municipiului Oradea este interzisă circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și materiale precum și a utilajelor autopropulsate utilizate în construcții care au masa maximă total autorizată mai mare de 7,5 tone , accesul în zona de interdicție se poate realiza doar in baza unei Autorizații de transport greu valabilă.

Art.5 Mijloacele de transport greu vor avea acces în municipiul Oradea fără a obține Autorizația de transport greu, pe următoarele sectoare de străzi:

-Intrarea-ieșirea pe relația spre - dinspre Cluj- Napoca:

 • -   pe Calea Clujului de la intrare în oraș până la intersecția cu Dragoș Vodă;

 • -   pe str.Ogorului de la intersecția cu Calea Clujului până la sensul giratoriu situat la intersecția str. Ogorului-Nufărului ;

-Intrarea-ieșirea în relația spre - dinspre Deva:

 • -   pe DN 76 de la sens giratoriu Blocuri ANL Sânmartin până la sens giratoriu situat la intesecția str. Ogorului -Nufărului;

 • -    pe str. Ogorului traseul de la sensul giratoriu situat la intersecție cu str. Nufărului până la sens giratoriu situat la intersecția cu calea Aradului și Calea Sântandrei ;

-Intrarea-ieșirea în relația spre - dinspre Arad:

 • -   pe DN 79 - Calea Aradului până la sensul giratoriu situat la intersecția cu str. Ogorului și Calea Sântandrei;

 • -   pe Calea Sântandrei de la sens giratoriu situat la intersecția cu Calea Aradului și str. Ogorului, pe str. Ovidiu Densușianu, str. Podului, str. Matei Corvin;

-Intrarea-ieșirea în relația spre - dinspre Borș:

 • -   pe Calea Borșului, str. Podului, Ovidiu Densușianu, str. Uzinelor, str. Podului,

str. Matei Corvin;

-Intrarea-ieșirea în relația spre-dinspre SatuMare:

-sens giratoriu intersecție cu B-dul Stefan cel Mare, str. Podului, str. Matei Corvin, str. Ion Bogdan, str. Bihorului până la limita de vecinătate cu Paleu.Este interzis accesu pe str. Bihorului de la intersecție cu str. Ion Bogdan spre zona centrală a municipiului;

Art. 6 Accesul de la acest traseu spre celelalte străzi ale municipiului va fi semnalizat prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare de reglementare, de interzicere sau restricție care pot fi însoțite și de panouri cu semne adiționale conținând inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificația sau unde este cazul, marcaje prin care se avertizează sau îndrumă participanții la trafic.

CAP.III REGLEMENTĂRI PRIVIND AUTORIZAREA

Art. 7 Autorizații le de transport greu se pot elibera:

1) pentru o zi;

 • 2)  pentru o lună calendaristică;

3)  pentru un an calendaristic;

Art.8 Autorizațiile de transport greu pentru o zi:

 • 1)  Se eliberează la stațiile de carburanți situate la intrările în municipiul Oradea;

2)  Documente necesare:

a) certificatul de înmatriculare, respectiv certificatul de înregistrare al autovehiculului;

 • b) dovada achitării taxei;

3) Taxa:50 lei/zi

4) Formular- Anexa 1

Art.9 Autorizațiile de transport greu pentru o lună calendaristică:

 • 1)  se eliberează la sediul Primăriei Municipiului Oradea, la camera 14 ;

2)  documente :

a) certificatul de înmatriculare, respectiv certificatul de înregistrare al autovehiculului;

 • b)  dovada achitării taxei ;

 • c)  certificatul de înregistrare, emis de oficiul Registru Comerțului;copie CI/ BI

 • 3)  Taxa:400 lei/lună

4)  Formular: Anexa 2

Art.10 Autorizații de transport greu pentru un an calendaristic

 • 1)  se eliberează la sediul Primăriei Municipiului Oradea, la camera 14;

2)  documente :

 • a) cerere scrisă;

 • b) copie de pe codul unic de înregistrare a societății comerciale;

c) certificat de înmatriculare respectiv certificat de înregistrare al autovehiculului;

 • d) dovada achitării taxei ;

3)Taxa:2000 lei/an

4) Formular: Anexa 3

Art.11 Modelul Autorizației de transport greu este prevăzut cu serie și număr, conform Anexelor nr. 1, 2 ,3.

Vor avea înscrise pe ele obligatoriu :

-număr de înmatriculare autovehicul;

- tipul acestuia;

-durata de valabilitate ;

-prevederile legale care reglementează autorizarea ( HCL );

-zona centrală restricționată;

Art.12 Autorizația de transport greu se eliberează pe loc dacă sunt întrunite toate cerințele de emitere.

CAP. IV EXCEPȚII

J

Art.13 Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de taxe, următoarele categorii :

-a) Autovehicule aparținând regiilor respectiv societăților comerciale din municipiul Oradea, subordonate Consiliului Local ( RA OTL, SC COMPANIA DE APĂ, SC ELECTROCENTRALE SA, RAPAS), precum și autovehviculele aparținând operatorului de salubritate SC RER ECOLOGIC SERVICE SA, autovehiculele aparținând operatorului serviciului de iluminat public LUXTEN SA, autovehicule cu masa maximă total autorizată mai mare de 7,5 tone și care fac deplasări în zona de interdicție a transportului greu pentru executarea lucrărilor și serviciilor cu caracter public, precum și cele care se deplasează pentru intervenții în caz de urgență și avarii;

-b) autovehicule aparținând societăților non-profit și de binefacere, numai pe perioada transportului umanitar;

-c) autovehicule aparținând unităților militare, ambulanței, poliției, S.R.I., unităților de jandarmi, penitenciarelor și unităților de pompieri, aflate în misiuni specifice;

CAP.V RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE

J                                                        J

Art.14 Societățile comerciale situate în interiorul municipiului și care au profil producție, vor solicita atribuirea, contra cost, a unei Autorizații de transport greu pentru intrarea și ieșirea mijlocului de transport greu în și din societățile comerciale, la drumul de centură.

Art.15 În zona centrală a municipiului Oradea pe toată perioada anului între orele 07-10 și 14 -17, se interzice circulația autovehiculelor destinate transportului greu.

Art.16 Zona centrală din municipiul Oradea în interiorul căreia este restricționată circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și materiale cu masa maximă total autorizată mai mare de 7,5 tone, este delimitată de străzile: Berzei, Șirul Canonicilor, Muzeului, Menumorut, B-dul Decebal, Iuliu Maniu, Traian Moșoiu, P-ta 1 Decembrie,

P-ta Independenței, B-dul Magheru, Gheorghe Doja, aliniamentul căii ferate până la str.Berzei. Restricția este valabilă inclusiv pe străzile menționate.

Art.17 Pe perioada anului în afara orelor de interdicție, în zona centrală a municipiului Oradea, circulația autovehiculelor destinate transportului greu se va realiza numai în baza Autorizației de transport greu valabilă -exemplarul original.

Art.18 Se exceptează de la prevederile Art.17 categoriile de autovehicule prevăzute la Art. 13 al prezentului regulament.

CAP.VI INTERDICȚII SI RESTRICȚII CU PRIVIRE LA STAȚIONARE ȘI PARCARE

Art.19 Autovehiculele destinate transportului de mărfuri și materiale, microbuzele și autobuzele pentru transport călători precum și utilajele și tractoarele cu sau fără remorcă , nu au dreptul de a staționa sau parca pe domeniul public, pe trotuare, în parcuri, pe aleile dintre blocuri.

Art.20 Autovehiculele de transport greu pot circula pe raza municipiului Oradea în baza Autorizațiilor de transport greu eliberate și distribuite de Primăria Municipiului Oradea respectiv de stațiile de carburanți situate la intrările în municipiul Oradea.

Art.21 Proprietarii sau deținătorii legali de autovehicule de transport greu care au locul de parcare în Oradea și care sunt situate în zona de interdicție a transportului greu, trebuie să solicite Autorizația de transport greu în vederea intrării /ieșirii în și din garaj la șoseaua de centură a orașului.

CAP. VII INTERDICȚII ȘI OBLIGAȚII

Art. 22 Este interzisă circulația autovehiculelor destinate transportului greu cu masa maximă total autorizată mai mare de 7,5 tone pe perimetrul municipiului Oradea, delimitat de indicatoare de interdicție corespunzătoare, fără a deține la bord Autorizația de transport greu valabilă - exemplarul original.

Art.23 Autorizația de transport greu nu acționează pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare rutiere cu limitare de gabarit și greutate, expresă.

Art.24 Camioanele tip basculante trebuie să aibă obligatoriu bena perfect etanșată acoperită cu prelată și prevăzută cu oblon de închidere la spate.

Art.25 Se interzice transportul pe raza municipiului Oradea a materialelor agabaritice, sau periculoase fără deținerea unei autorizații speciale vizată de Poliția Municipiului Oradea.

Art.26 Este interzis accesul pe raza municipiului Oradea a autovehiculelor care produc distrugerea carosabilului.

Art. 27 Este interzisă poluarea mediului (gaze de eșapament care sunt peste limita legală admisă, pierderi și scurgeri de carburanți-lubrifianți etc.)

Art.28 La ieșirea din șantiere, curți, garaje etc. roțile autovehiculelor trebuie să fie perfect curățate și încărcătura bine asigurată pentru a nu se realiza depuneri de noroi sau părți din încărcătura pe partea carosabilă a drumurilor. Deținătorii autovehiculelor au obligația de a verifica și curăța, dacă este cazul, suparafața exterioară a autovehiculelor respectiv a prelatei pentru a nu periclita siguranța circulației.

Art.29 Este interzisă circulația utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe raza municipiului Oradea, fără a deține la bord Autorizația de transport greu valabilă - exemplarul original, cu excepția celor aparținând regiilor respectiv societăților comerciale din municipiul Oradea, subordonate Consiliului Local (RA OTL, SC COMPANIA DE APĂ, SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, RAPAS) și celor aparținând SC RER ECOLOGIC SERVICE SA, autovehiculele aparținând operatorului serviciului de iluminat public LUXTEN SA, ale căror lucrări și servicii au caracter public;

CAP. VIII CONTRAVENȚII, SANCȚIUNI

Art.30 Constituie contravenție, în măsura în care potrivit Legii Penale nu sunt considerate infracțiuni și se sancționează ca atare, următoarele fapte:

 • a)  nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către proprietarii sau deținătorii legali de autovehicule cu masa maximă total autorizată mai mare de 7,5 tone privind condițiile de autorizare și circulație pe raza municipiului Oradea;

 • b)   circulația mijloacelor de transport greu pe raza municipiului Oradea fără a deține la bord Autorizația de transport greu, exemplarul original, valabil;

 • c)  circulația, staționarea și parcarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi, aleile dintre blocurile de locuințe și în alte locuri semnalizate prin indicatoare de interdicție corespunzătoare.

d)  Accesul autovehiculelor respectiv a utilajelor care produc distrugerea carosabilului, degradarea trotuarelor, zonelor verzi, aleilor, etc.

 • e)  circulația utilajelor și a tractoarelor cu sau fără remorcă pe raza municipiului Oradea fara a deține Autorizația de transport greu, cu excepția celor aparținând regiilor respectiv societăților comerciale din municipiul Oradea, subordonate Consiliului Local ( RA OTL, SC COMPANIA DE APĂ, SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, RAPAS), ale căror lucrări și servicii au caracter public și cele aparținând SC RER ECOLOGIC SERVICE SA, autovehiculele aparținând operatorului serviciului de iluminat public LUXTEN SA care efectuează serviciul de salubritate în municipiul Oradea.

 • f)   îmbarcarea și debarcarea călătorilor în alte locuri decăt cele prevazute de reglementările legale în vigoare;

 • g)  circulația autovehiculelor cu încărcătura agabaritică sau periculoasă fără a deține autorizația specială vizată de Poliția Municipiului Oradea;

 • h)  poluarea mediului de orice natură :prin emisii de gaze de eșapament peste limita legală admisă, pierderi sau scurgeri de carburanți-lubrefianți etc.;

 • i)   pierderi de materiale din benă/caroseria autovehicolului, circulația autoveviculelor cu suprafața exterioară a autovehiculelor respectiv a prelatei necurățată, fapt ce periclitează siguranța circulației (zăpadă, diverse obiecte etc), precum și depunerea de noroi de pe roți pe partea carosabilă a drumurilor;

 • j)   circulația în zona centrală, delimitată de străzile prevăzute la Art. 15, a municipiului Oradea a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și materiale cu masa maximă total autorizată mai mare de 7,5 tone între orele 07-10 si 14-17, precum și în afara orelor de interdicție fără autorizație de transport greu.

 • k)  staționarea sau parcarea autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și materiale, a microbuzelor, autobuzelor și autocarelor pe domeniul public precum și pe trotuare, în parcuri, pe spații verzi pe aleile cartierelor de locuit sau în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate corespunzător în acest sens;

 • l)   circulația autovehiculelor pe străzile unde sunt instalate indicatoare rutiere cu limitare de gabarit și greutate expresă, chiar dacă dețin Autorizații de transport greu;

 • m)  circulația camioanelor tip basculantă încărcate cu materiale sau produse care se pot împrăștia în timpul mersului, fără a fi acoperite cu prelată și fără a avea oblon de închidere la spate;

Art.31 Contravențiile prevăzute în prezentul regulament, menționate la art.30 literele: a); d):se sancționează cu amenda de 500 - 1000 lei .

Art.32 Contravențiile prevăzute în prezentul regulament, menționate la Art.30 literele: b); c);e) f); g); h); l), m); se sancționează cu amenda de 500 - 1000 lei .

Art. 33 Contravențiile prevăzute în prezentul regulament, menționate la Art.30 litera i); j);k); se sancționează cu amenda de 1000 - 2500 lei;

Art.34 Contravențiilor prevăzute la articolele 30,31,32,33, li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.35 Contravențiile stabilite se constată prin proces verbal de constatare a contravenției încheiat de persoanele abilitate, denumite agenți constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001 cu modificările și completările ulterioare, numite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Oradea.

Art.36 Sancțiunea contravențională a amenzii se va aplica contravenientului sau în situația în care acesta nu este prezent, proprietarului sau deținătorului în baza unui titlu legal al autovehiculului, persoană fizică sau juridică.

Art.37 Sancțiunile contravenționale se vor constata prin proces-verbal de constatare a contravenției încheiat de persoanele abilitate, denumite agenți constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor, numite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Oradea pentru contravențiile de la art.31 lit.d) și k), respectiv în colaborare cu Poliția Rutieră pentru contravențiile prevăzute la art.30 lit.a),b),c),e),f),g),h),i),j),l),m), contravenții sancționate prin art. 31,32,33.

Art.38 Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minim, în termen de 48 de ore de la comunicarea Procesului-verbal de constatare a contravenției.

Art.39 Împotriva Procesului-verbal de contravenție se poate depune plângere la Judecătoria pe răza căreia a fost comisă contravenția-Judecătoria Oradea, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.40 În cazul în care contravenientul achită, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință a sancțiunii, la Direcția Finanțe a Primăriei Municipiului Oradea jumătate din minimul amenzii, iar prin contravenție nu s-au cauzat pagube și nu există obiecte supuse confiscării, orice urmărire încetează.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

J

Art.41 Constatarea și sancționarea contravențiilor la prezenta hotărâre se face de către:Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, salariații primăriei împuterniciți prin dispoziții ale Primarului, agenți ai Poliției Rutiere, Poliția Comunitară .

Art.42 Procedura constatării contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se completează cu prevederile Ordonanței nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art.43 Direcția Tehnică respectiv Direcția Economică va lua măsurile care se impun în vederea realizării următoarelor aspecte legate de aplicarea Regulamentului de organizare a transportului greu :

- efectuarea de controale în trafic ;

- asigurarea posibilității achiziționării de Autorizații de transport greu de către persoanele fizice și juridice interesate, de la intrările în oraș;

Art.44 Amenda contravențională se va achita la Administrația Financiară - Primăria Oradea în contul deschis la Trezoreria operativă Municipiul Oradea.

Art.45 Autorizațiile anuale obținute în cursul anului 2010 sunt valabile doar pentru anul 2010.

CUPRINS

CAP.I Dispoziții generale

CAP.II Accesul și circulația în municipiul Oradea

CAP.III Reglementări privind autorizarea

CAP.IV Excepții

CAP.V Restricții de circulație

CAP.VI Interdicții si restricții cu privire la staționare și parcare

CAP.VII Interdicții și obligații

CAP.VIII Contravenții, sancțiuni

CAP.IX Dispoziții finale

Seria:TGZZ nr.001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ORADEA

AUTORIZAȚIE DE

TRANSPORT GREU

Data.........................

Auto..........................

Bon fiscal..................

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA                     Seria:TGZZ nr.001

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT GREU

Data...............................

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr................ din............................. se

autorizează autovehiculul ................................................ să circule în data de ..............................conform

comenzilor zilnice, foii de parcurs, în municipiul Oradea

Este interzisă circulația în zona centrală delimitată de străzile :Berzei, Șirul Canonicilor, Muzeului, Menumorut, B-dul Decebal, Iuliu Maniu, Traian Moșoiu, P-ța 1 Decembrie, P-ța Independenței, B-dul Magheru, Ghe. Doja, aliniamentul căii ferate până la str. Berzei între orele 07-10 și 14-17 pe toată perioada anului. Restricția este valabilă inclusiv pe străzile menționate.

Autorizația este valabilă doar însoțită de bon fiscal

Eliberat ,

Semnătură, Ștampilă

A SE AFIȘA ÎN PARTEA DREAPTĂ A PARBRIZULUI

Seria:TGLL nr.001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ORADEA

AUTORIZAȚIE DE

TRANSPORT GREU

Data.........................

Auto..........................

Beneficiar.................

Chitanța....................

Primit.............

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA                     Seria:TGLL nr.001

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT GREU

Data...............................

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr................ din............................. se

autorizează autovehiculul ................................................ să circule conform comenzilor zilnice, foii de

parcurs, în municipiul Oradea , în luna ..................................................

Este interzisă circulația în zona centrală delimitată de străzile :Berzei, Șirul Canonicilor, Muzeului, Menumorut, B-dul Decebal, Iuliu Maniu, Traian Moșoiu, P-ța 1 Decembrie, P-ța Independenței, B-dul Magheru, Ghe. Doja, aliniamentul căii ferate până la str. Berzei între orele 07-10 și 14-17 pe toată perioada anului. Restricția este valabilă inclusiv pe străzile menționate.

Autorizația este valabilă doar însoțită de bon fiscal

Eliberat

Semnătură, Ștampilă

A SE AFIȘA ÎN PARTEA DREAPTĂ A PARBRIZULUI

Seria:TGAA nr.001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ORADEA

AUTORIZAȚIE DE

TRANSPORT GREU

Data.........................

Auto..........................

Beneficiar.................

Chitanța....................

Primit.............

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA                     Seria:TGAA nr.001

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT GREU

Data...............................

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr................ din............................. se

autorizează autovehiculul ................................................ să circule conform comenzilor zilnice, foii de

parcurs, în municipiulOradea , în perioada .................................................., :

Este interzisă circulația în zona centrală delimitată de străzile :Berzei, Șirul Canonicilor, Muzeului, Menumorut, B-dul Decebal, Iuliu Maniu, Traian Moșoiu, P-ța 1 Decembrie, P-ța Independenței, B-dul Magheru, Ghe. Doja, aliniamentul căii ferate până la str. Berzei între orele 07-10 și 14-17 pe toată perioada anului. Restricția este valabilă inclusiv pe străzile menționate.

Autorizația este valabilă doar însoțită de bon fiscal.

Eliberat

Semnătură, Ștampilă

A SE AFIȘA ÎN PARTEA DREAPTĂ A PARBRIZULUI