Hotărârea nr. 907/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 18137 mp, situat in Oradea, sos. Borsului, langa Statia de Epurare, reprezentand proprietate privata a Companiei de Apa Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 18137 mp, situat în Oradea, sos. Borșului, lângă Stația de Epurare, reprezentând proprietate privată a Companiei de Apă Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60067 din 27 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 18.137 mp, proprietate a Companiei de Apă SA Oradea

Imobilul cu suprafața de 18137 mp reprezentând „Coloana Auto”, se constituie din nr. topo 4143/46, 4143/53 și 4143/51 înscrise în C.F. 3407 Oradea, cu încheierea 19182/1994, ca proprietatea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Oradea, dobândită în baza art. 5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Menționăm că sub înscrierea din C.F. 3407 Oradea se regăsește atât Coloana Auto - proprietatea privată a Companiei de Apă cât și Stația de Epurare a Municipiului Oradea, ce se află în administrarea Companiei de Apa Oradea S.A. fără a se menționa distinct aceste funcțiuni.

Stația de Epurare - fără suprafața aferentă Coloanei Auto - este înregistrată în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr. 6911 din anexa 2 la H.G. 970/2002, prin care s-a atestat inventarul domeniului public al Municipiului Oradea.

În vederea reglementării situației juridice cu folosința faptică este necesară înscrierea într-o Coală CF distinctă a Coloanei Auto ca proprietate privată a Companiei de Apă SA.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 18.137 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se desprinde și formează noul nr. cadastral

Observații

4143/46

3704 Episcopia Bihor

10.126

10.126

Terenul și construcțiile - Proprietatea Companiei de Apă SA Oradea

4143/53

7.485

7.485

4143/51

644

526

Art.2. Se aprobă înscrierea proprietății private a Companiei de Apă, într-un nou CF a imobilului - construcții și teren cu suprafața de 18.137 mp - identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, reprezentând Coloana Auto a Companiei de Apă, ca bun propriu .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

SC Compania de Apă Oradea SA

Oradea, 29 octombrie 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.907

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila