Hotărârea nr. 906/2009

privind aprobarea trecerii in proprietatea municipiului Oradea a suprafetei de 1.100 mp., teren identificat cu nr. topo 1138/14 inscris in C.F. 2315 Episcopia Bihor, reprezentand teren public situat in Oradea, zona Episcopia Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea municipiului Oradea a suprafeței de 1.100 mp., teren identificat cu

nr. topo 1138/14 înscris în C.F. 2315 Episcopia Bihor, reprezentând teren public situat în Oradea, zona Episcopia Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.069 din 27 octombrie 2009, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea municipiului Oradea a suprafeței de 1.100 mp., teren identificat cu nr. topo 1138/14 înscris în C.F. 2315 Episcopia Bihor, reprezentând teren public situat în Oradea, zona Episcopia Bihor.

Conform C.F.-ului 2315 Episcopia Bihor terenul sus identificat, este proprietatea Statului Român.

Pentru reglementarea situației juridice cu folosința faptică, prin înscrierea proprietății Municipiului Oradea, asupra nr. topo 1138/14 din teritoriul cadastral Episcopia Bihor, reprezentând teren public,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Luând în considerare art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 1.100 mp. teren identificat cu nr. topo 1138/14 înscris în C.F. 2315 Episcopia Bihor, reprezentând “teren public”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Tehnică

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.906

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”