Hotărârea nr. 905/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1249 mp., reprezentand teren cu constructii situat in Oradea str. Alexandru Cazaban / str. Ovid Densusianu, F.N.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1249 mp., reprezentând teren cu construcții situat în Oradea str. Alexandru Cazaban / str. Ovid Densușianu, F.N.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60047 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1249 mp, reprezentând teren cu construcții situat în Oradea str.Alexandru Cazaban / str. Ovid Densușianu, F.N.

Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1249 mp. se constituie din teren proprietate a Statului Român.

În vederea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară a nr. cadastral nou constituit proprietatea Municipiului Oradea, reprezentând ”Hala pentru sacrificat miei” de la Piața Ioșia, este necesară aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1249 mp.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr.18/l991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1249 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cad.

- mp

2298 Sîntandrei

1631/83

58134

1249

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 1249 mp. teren cu construcții cu nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului aprobat la Art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Serviciul Juridic

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 29 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.905

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”