Hotărârea nr. 901/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 21.565 mp., situat in Oradea str. Matei Corvin FN, reprezentand teren ocupat de Halda de Deseuri a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 21.565 mp., situat în Oradea str. Matei Corvin FN, reprezentând teren ocupat de Halda de Deșeuri a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60036 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 21.565 mp., situat în Oradea str. Matei Corvin FN, reprezentând teren ocupat de Halda de Deșeuri a Municipiului Oradea,

Terenul identificat prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 21.565 este ocupat de Halda de Deșeuri a Municipiului Oradea,

Conform înscrierilor de la pozițiile nr. 5662 și 6913 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/ 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Halda de Deșeuri din Oradea, str. Matei Corvin FN aparține proprietății publice a Municipiului Oradea,

Pentru închiderea Haldei de Deșeuri, este necesară intabularea în Cartea Funciară a proprietății Municipiului Oradea pe terenul ocupat de haldă,

Nr. cadastral al imobilului teren cu suprafața de 21.565 mp. se constituie din teren proprietatea Statului Român.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 21.565 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pentru constituirea nr. cadastral

- mp -

-mp.-

21.565

4234/5

2 Episcopia Bihor

13.984

4234/6

7.581

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului teren cu suprafața de 21.565 mp. identificat conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -     Direcția Tehnică.

  • -     Administrația Imobiliară Oradea

  • -     Serviciul Terenuri

  • -     A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • -     OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 29 octombrie 2009                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.901                                                             SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”                                Ionel Vila