Hotărârea nr. 900/2009

privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 4.245 mp. teren, in vederea realizarii unui Centru de comanda – Aparare impotriva inundatiilor – in cadrul proiectului Sistem Informational pentru Managementul Integrat a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 4.245 mp. teren, în vederea realizării unui Centru de comandă - Apărare împotriva inundațiilor - în cadrul proiectului Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.037 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.245 mp. teren, în vederea realizării unui Centru de comandă - Apărare împotriva inundațiilor - în cadrul proiectului Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.

Conform Deciziei 373/1963 a Comitetului Executiv a Sfatului Popular al Regiunii Crișana, se identifică și se transmite în administrarea operativă a Întreprinderii Regionale Electrice Crișana, terenurile ocupate de instalațiile și utilajele Întreprinderii Electrice Oradea, inclusiv terenul identificat cu nr. topo 5175/4 înscris în C.F. 10643/a Oradea destinat prizei de apă de pe râul Crișul Repede.

În anul 1983, în baza scrisorii M.E.E. - D.U.A. nr. 29758/1983 și a C.N.A. D.E.L.H.I.C.A. 2269/1983 are loc transferul amenajării hidrotehnice ”Baraj C.E.T. Oradea” de la Întreprinderea Electrică Oradea, la Direcția Apelor Crișuri Oradea, reprezentând utilajele și teren aferent prizei de apă, cu menținerea servituților pentru trecere, întreținere și exploatare a instalațiilor electrice și de termoficare cu traversează incinta.

Prin H.C.L. Oradea nr. 360/29.04.2009 s-a avizat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 7.954 mp. teren ce reprezintă Priza de apă preluată de Direcția Apelor Crișuri conform Procesului verbal de predare - primire nr. 1190/1984.

Nr. cadastral identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.245 mp., s-a constituit conform art. 1 din prezenta Hotărâre, pe conturul stabilit prin împrejmuire cu gard, reprezentând incinta pe care A.N. “Apele Române” - Direcția Apelor Crișuri, intenționează să realizeze un Centru de comandă -Apărare împotriva inundațiilor - în cadrul proiectului WATMAN - Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.

Conform H.G. nr. 1171/2006 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul WATMAN menționat mai sus, în lista capacităților aprobate se află 15 Centre de Comandă - Apărare împotriva inundațiilor -printre care și municipiul Oradea.

În vederea reglementării situației juridice prin înscrierea proprietății publice a Statului Român în evidențele de publicitate imobiliară este necesară avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.245 mp.

În baza Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Luând în considerare prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 4.245 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. sau Adeverinței O.C.P.I.BIHOR în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

4.245

5175/4

10643/a Oradea

25.799

3.890

5137/7

24431 Oradea

355

355

TOTAL

4.245

Art.2. Se aprobă notarea pe terenul identificat prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.245 mp. aprobat la Art. 1 din prezenta Hotărâre, a dreptului de servitute de trecere cu pasul și mașina și a dreptului de superficie pentru întreținere și exploatarea instalațiilor electrice și de termoficare ce traversează incinta, în favoarea S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Art.3. Se aprobă notarea pe terenul identificat prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 7.954 mp. aprobat la Art. 2 din H.C.L. Oradea nr. 360/29.04.2009, a dreptului de servitute de trecere cu pasul și mașina și a dreptului de superficie întreținere și exploatarea instalațiilor electrice și de termoficare ce traversează incinta, în favoarea S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Art.4. Se aprobă trecerea in proprietatea publică a Statului Român a suprafeței de 4.245 mp. teren, identificată conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, aprobat conform Art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Administrația Naționala ”Apele Române” - Direcția Apelor Crișuri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -      Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -     Administrația Imobiliară Oradea

 • -     Serviciul Terenuri

 • -     OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • -     Administrația Naționala ”Apele Române” - Direcția Apelor Crișuri

 • -     S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.900

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”