Hotărârea nr. 899/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 471 mp., reprezentand teren cu casa colectiva compusa din trei apartamente si teren aferent, situat in Oradea, str. Crinului nr. 9

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 471 mp., reprezentând teren cu casă colectivă compusă din trei apartamente și teren aferent, situat în Oradea, str. Crinului nr. 9

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.032 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 471 mp., reprezentând teren cu casă colectivă compusă din trei apartamente și teren aferent, situat în Oradea, str. Crinului nr. 9.

Imobilul situat în Oradea str. Crinului nr. 9 se compune din suprafața de 471 mp. teren și casă colectivă cu suprafața construită de 240 mp.

Din punct de vedere juridic, imobilul este înscris în Cartea funciară 8774 Oradea (convertit în C.F. nr. 151538) și C.F.-ul individual 88087 Oradea (convertit în C.F. nr. 151538-C1-U1).

Apartamentul 1 identificat cu nr. topo 3149/3/1 sunt notat în C.F.colectiv 8774 Oradea (convertit în C.F. nr. 151538) și C.F.-ul individual 88087 Oradea (convertit în C.F. nr. 151538-C1-U1), în favoarea persoanei care a cumpărat apartamentul de la Statul Român.

Apartamentele nr. 2 și 3, se regăsesc notate numai în C.F. colectiv 8774 Oradea (convertit în C.F. nr. 151538) cu situația neschimbată de la momentul naționalizării în favoarea Statului Român.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit.c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se însușește procesul verbal de vecinătate din 20.07.2009 și aprobarea modificării suprafeței nr. topo 3149/3 din 428 mp. la 471 mp. și a cotei aferente ap. 1 notat în C.F. individual 151538-C1-U1 de la 190 mp. la 204 mp.

Art.2. Se aprobă Pl

anul de amplasament si delimitare a imobilului cu supra

fața de 471 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo.

Proprietari

Nr. topo al apartamentelor

Nr. C.F.-ului în care este înscrisă proprietatea

Suprafața din acte -mp.-

8774 Oradea

Grosu Georgeta și - ap.1

3149/3/1

- 88087 Oradea (convertit

204

471

3149/3

Grosu Paraschiva

în C.F. nr. 151538-C1-U1)

(convertit în

C.F. nr. 151538)

Staul Român       - ap.2

Staul Român       - ap.3

3149/3/2

3149/3/3

- 8774 Oradea (convertit în C.F. 151538)

165

102

TOTAL

471

Art.3. Se aprobă deschiderea unei coli de C.F. individuale pentru nr. topo 3149/3/2 reprezentând teren cu casă colectivă apartamentul nr. 2 cu suprafața construită de 84 mp. și teren aferent de 165 mp. proprietate privată a Statului Român.

Art.4. Se aprobă deschiderea unei coli de C.F. individuale pentru nr. topo 3149/3/3 reprezentând teren cu casă colectivă apartamentul nr.3 cu suprafața construită de 52 mp. și teren aferent de 102 mp. proprietate privată a Statului Român.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Locuințe și Spații cu altă destinație

A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Dl. Lazău Ionut Madalin, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.899

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”