Hotărârea nr. 898/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 112 mp., reprezentand teren situat in Oradea str. Valea Frumoasa, F.N.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 112 mp., reprezentând teren situat în Oradea str. Valea Frumoasă, F.N.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.035 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 112 mp, reprezentând teren situat în Oradea str. V. Frumoasă, F.N.

Planul de amplasament a imobilului cu suprafața de 112 mp. se constituie din teren proprietatea Statul Român, în vederea reglementării situației juridice și înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a nr. cadastral nou constituit, precum și a construcțiilor edificate de către numita Doroghazy Iuliana (pivnița si casa), procedura de înscriere în evidențele de carte funciară urmând a se face în instanța printr-o acțiune în constatare. Menționăm ca persoana sus numită achita tarif folosință teren proprietatea Statului Roman/Municipiului Oradea, în baza Convenției nr.23/25.09.2009.

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit.c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 112 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

4188 Ep. Bihor

1059/9

71925

112

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 112 mp. teren cu nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului aprobat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 112 mp. teren identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea numitei Doroghazy Iuliana în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -                Instituția Prefectului județului Bihor

  • -              Administrația Imobiliară Oradea

  • -               Serviciul Terenuri

  • -               Serviciul Financiar Contabil

  • -               OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -               Dna Doroghazy Iuliana, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.898

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”