Hotărârea nr. 897/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 343 mp., reprezentand teren situat in Oradea str. Stejarului, F.N.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 343 mp., reprezentând teren situat în Oradea str. Stejarului, F.N.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60038 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren situat în Oradea str. Stejarului, F.N.

Planul de amplasament a imobilului cu suprafața de 343 mp. se constituie din teren proprietatea Statul Român, în vederea reglementării situației juridice și înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a nr. cadastral nou constituit, precum și notarea servituții de trecere auto și pietonale în favoarea numărului cadastral 4341 înscris în CFNDF 2787 Oradea proprietate a numiților Cacuci Alexandru, Cacuci Floare și Covaciu Gheorghe.

Proprietarii fondului dominant numiții Cacuci Alexandru, Cacuci Floare și Covaciu Gheorghe vor încheia o convenție de utilizare a terenului proprietate a Municipiului Oradea cu destinația de drum de acces la proprietăți urmând să achite cu titlu de despăgubire pentru exercitarea dreptului de servitute asupra numărului cadastral nou constituit, suma stabilită conform Hotărârii Consiliului Local nr.606/2008 și cu modificările completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. b),c) alin.4 lit. e), alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 343 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

72852 Oradea

5900/63

1236

343

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 343 mp. teren cu nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului aprobat la Art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea pentru încheierea Convenției de utilizare a terenului Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -              Administrația Imobiliară Oradea

 • -               Serviciul Terenuri

 • -                Serviciul Juridic

 • -               OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • -               Dl. Cacuci Alexandru și dl. Covaciu Gheorghe, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.897

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”