Hotărârea nr. 896/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 121 mp., reprezentand teren cu cladire (Punct termic nr.108) situat in Oradea str. Dacia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 121 mp., reprezentând teren cu clădire (Punct termic nr.108) situat în Oradea str. Dacia

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60050 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 121 mp., reprezentând teren cu clădire (Punct termic nr.108) situat în Oradea str. Dacia.

Punctul termic nr.108 situat în Oradea str. Dacia, este înscris in Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, este înscris la poziția 5109, în baza Procesului verbal de recepționare a investiției din 30.10.1971, cu valoare de inventar de 3.506.000 lei.

Nr. cadastral cu suprafața de 121 mp. identificat prin Planul de amplasament a imobilului reprezentând teren cu clădire (Punct termic nr. 108), se constituie conform pct. 1 din prezentul Raport de specialitate, din teren proprietatea Statul Român.

În vederea reglementării juridice și înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a nr. cadastral nou constituit,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr.18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Luând în considerare prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 121 mp astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

Obs.

4828

15665 Oradea

2.169

18

Teren cu construcție reprezentând Punct Termic nr.180 construit din1971 suprafață constr. 105,00 mp.

suprafață utila 93,53 mp.

4829/1

18614 Oradea

7.078

103

TOTAL

121

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 121 mp. teren cu construcție - ”Punct termic 108” - cu nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Juridic

  • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 29 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.896

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”