Hotărârea nr. 895/2009

privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei totale de 5.766 mp. teren situat in Oradea, str. Ialomitei - str. C-tin Noica, in vederea amenajarii de parcari auto

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 5.766 mp. teren situat în Oradea, str. Ialomiței - str. C-tin Noica, în vederea amenajării de parcări auto

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.048 din 26 octombrie 2009, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 5.766 mp. teren identificat cu nr. topo 244 înscris în C.F. 15 Seleuș, nr. topo 637/74 înscris în C.F. 11913, nr. topo 637/12, 637/14, 637/15, 637/17, 637/26, 637/36, 637/37, 637/38, 637/50, 637/51, 637/52, 637/53 si 637/75 înscrise în C.F. 377 Seleuș, nr. topo 637/18 identificat prin Adeverința O.C.P.I.Bihor nr. 44698 / 10.08.2009 și nr. topo 637/19 înscris în C.F. 122 Seleuș, situat în Oradea, str. Ialomiței - str. C-tin Noica.

Conform C.F.-urilor 15, 11913, 377, 122 Seleuș terenul sus identificat, este proprietatea Statului Român.

În vedere derulării obiectivului de investiții reprezentând ”Amenajare parcării și alei în zona str. Ialomiței - str. C-tin Noica”, cuprins în Bugetul anului 2009, conform adresei cu nr. 74996/21.07.2009 a direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, este necesar trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 5.766 mp., teren situat în Oradea, str. Ialomiței - str. C-tin Noica.

Având în vedere art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. b),c) alin.4 lit. e), alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în Circuitul Civil prin deschiderea unei coli de Carte funciară a suprafeței de 338 mp. teren identificat cu nr. topo 637/18 din teritoriul cadastral Seleuș, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 44698/10.08.2009, reprezentând proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință "teren public”.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 363 mp. teren identificat cu nr. topo 637/19 înscris în CF 122 Seleuș, și schimbarea categoriei de folosință în “teren public”.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 107 mp. teren identificat cu nr. topo 637/74 înscris în CF 11913 Seleuș, și schimbarea categoriei de folosință în “teren public”.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 4.397 mp. teren identificat cu nr. topo 637/12, 637/14, 637/15, 637/17, 637/26, 637/36, 637/37, 637/38, 637/50, 637/51, 637/52, 637/53 si 637/75 înscrise în CF 377 Seleuș și schimbarea categoriei de folosință în “teren public” pentru nr. topq.637/12, 637/14, 637/75, 637/17, 637/26, 637/36, 637/37, 637/38, 637/50, 637/51, 637/53 si 637/75 și categoria de folosință “drum” pentru nr. topo 637/52.

Art.5. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 561 mp. teren identificat cu nr. topo 244 și nr. topo 249/1 înscrise în CF 15 Seleuș și schimbarea categoriei de folosință în “teren public”.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Tehnică

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil -A.I.O.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.895

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”