Hotărârea nr. 894/2009

privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oradea in comisia de efectuarea cercetarilor prealabile privind declararea de catre Consiliul Judetean a cauzei de utilitate publica pentru realizarea de investitii de interes lo

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în comisia de efectuarea cercetărilor prealabile privind declararea de către Consiliul Județean a cauzei de utilitate publică pentru realizarea de investiții de interes local

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.049 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea demarării procedurii de expropriere pentru terenuri sau construcții situate în municipiul Oradea, proprietatea unor persoane fizice sau juridice, în vederea realizării unor investiții de interes local, respectiv pentru reglementarea regimului juridic a unor terenuri aflate în proprietatea unor persoane private dar care sunt de utilitate publică,

În situațiile în care municipiul Oradea nu deține suficiente terenuri pentru realizarea unor investiții de interes public sau în situațiile în care suprafețe din străzi, drumuri sau trotuare publice se află în proprietatea unor persoane private, este necesară exproprierea terenurilor sau construcțiilor afectate de utilitate publică, proprietatea unor persoane fizice sau juridice.

Ținând cont de prevederile art. 7, 8, 9, și 10 din Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. b),c) alin.4 lit. e), alin.5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se numesc următorii reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Oradea, în vederea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetărilor prealabile privind declararea de către Consiliul Județean a cauzei de utilitate publică, astfel :

- Dl. Gheorghe Carp - Viceprimar;

  • - D-na lacob Lucia - Director Executiv, Instituția Arhitectului Șef

  • - Dl. Porsztner Bela Csaba- Director executiv adj. Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Dl. Pasztor Sandor - consilier local;

- Dl. Cupșa Ioan - consilier local.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Consiliul Județean Bihor

Membrii comisiei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.894

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”