Hotărârea nr. 893/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 5940 mp teren identificat cu nr. cadastral 154817 inscris in C.F.154817 Oradea, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea, situat i

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 5940 mp teren identificat cu nr. cadastral 154817 înscris în C.F.154817 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Eroul Necunoscut, nr.2, în vederea reglementării circulației în Parcul Liniștii.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.046 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 5940 mp teren în vederea reglementarii circulației în Parcul Liniștii.

Terenul luat în studiu este situat în Oradea, Str. Eroul Necunoscut,nr.2,apartine Municipiului Oradea si a fost transmis în folosința Asociației „Acțiunea Felix” pentru realizarea clinicii de „Ortopedie si Proteica FUNDATIA TERANOVA”.

Prin lucrările efectuate de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea se are în vederea reorganizarea circulației în Parcul Liniștii, convenindu-se ca Asociația „Acțiunea Felix” să renunțe la suprafața de 387 mp teren care se va alipi parcului menționat, urmând a se încheia un act adițional la contractul de comodat în acest sens.

Imobilul cu nr. cadastral 154817 înscris în C.F.154817 Oradea, se compune din teren proprietatea Municipiului Oradea și construcții proprietatea Asociației „Acțiunea Felix”.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) și lit.d), alin.5 lit.a. alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 5940 mp, astfel : .

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

154817

154817 Oradea

5940

LOT1

387

Teren proprietatea publica a Mun.Oradea

Municipiul Oradea asupra terenului si Asociația Acțiunea Felix asupra construcțiilor

LOT 2

5553

Art.2. Se aprobă înscrierea într-un „CF” distinct a suprafeței de 387 mp teren public proprietate a municipiului Oradea ce se va alipi Parcului Liniștii.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea și Asociația „Acțiunea Felix”.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primăria Municipiului Oradea - Serviciul Delegare Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   Asociația Acțiunea Felix, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 29 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.893

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.