Hotărârea nr. 892/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 15 mp, situat in Oradea, str. Rimler Karoly, FN si concesionarea directa a suprafetei de 15 mp teren in favoarea SC Electrica SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 15 mp, situat în Oradea, str. Rimler Karoly, FN și concesionarea directă a suprafeței de 15 mp teren în favoarea SC Electrica SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.033 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 15 mp situat în Oradea, str. Rimler Karoly FN și concesionarea directă a suprafeței de 15 mp teren, în favoarea SC Electrica SA .

Terenul în suprafață de 15 mp se constituie din nr. topo 6518/24 înscris în CF 56315 Oradea, trecut în proprietatea Municipiului Oradea ca urmarea a donației lui Polman Călin și Polman Carmen, acceptată în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.891 din 29.10.2009 .

Amplasarea postului de transformare se va realiza în conformitate cu documentația prevăzută prin Certificatul de

urbanism nr. 1713/22.05.2009 .

Ținând cont de prevederile art. 15 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construire,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) și lit.d), alin.5 lit.a. alin.6 lit.a pct.14, art. 45 alin.(3), art. 123 alin.1 și 2 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 15 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F. -mp.-

Observații

15

6518/24

56315 Oradea

120

Terenul - Proprietatea municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 15 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 15 mp. teren situat în Oradea, Str. Rimler Karoly, FN, identificat la art. 1, în favoarea SC Electrica SA, în vederea amplasării unui post de transformare .

Art.4. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data întâi a lunii următoare obținerii avizului privind legalitatea hotărârii eliberat de Instituția Prefectului Județului Bihor.

Art.5. Se aprobă redevența de 49,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.6. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Electrica SA.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •    Serviciul Terenuri

  • •    Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •    SC Electrica SA, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.892

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.