Hotărârea nr. 891/2009

privind acceptarea donatiei d-lui, Polman Calin si sotia Polman Carmen reprezentand suprafata de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6518/24 inscris in C.F. 56315 Oradea, situat in Oradea str., Graurilor colt cu str.Rimley Karoly cu destinatia de

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui, Polman Călin și soția Polman Carmen reprezentând suprafața de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6518/24 înscris în C.F. 56315 Oradea, situat în Oradea str., Graurilor colț cu str.Rimley Karoly cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.044 din 26 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6518/24, înscris în C.F. 56315 Oradea, situat în Oradea str. Graurilor colț cu str.Rimley Karoly, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 57999/24.09.2009 dl Polman Călin și soția Polman Carmen, donează Municipiului Oradea suprafața de 120 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6518/24, înscris în C.F. 56315 Oradea.

Având în vedere necesitatea realizării de lucrări de utilitate publica de interes local, amplasarea unui post de transformare care să alimenteze zona străzilor Graurilor și Rimley Karoly și corelarea situației juridice cu situația faptică se impune acceptarea donației pentru suprafața de de120 mp., teren identificat cu nr. cadastral 5618/24, înscris în C.F. 56315 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Polman Călin și soția Polman Carmen în suprafață de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6518/24, înscris în C.F. 56315 Oradea,

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Suportarea cheltuielilor ocazionate de perfectarea contractului de donație se va face de la bugetul local.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Polman Călin și soția Polman Carmen prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.891

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.