Hotărârea nr. 89/2009

privind modificarea statului de funcþii ºi organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de funcții și organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.26/12.01.2009 prin care Clubul Sportiv Municipal Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării statului de funcții și organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea,

Având în vedere Legea nr. 154/1998, republicată, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;

În conformitate cu art. 7, alin. 2 din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin H.G. nr. 775/1998, completată cu H.G. nr. 157/1999, care prevede aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal de către Consiliul Local;

Ținând cont de prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 968/30 octombrie 2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 314/2003 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Oradea, prin care au fost înființate secțiile de atletism și scrimă ca discipline sportive în cadrul CSM Oradea,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit.a și d, alin.3 lit. b, alin.6 lit.a pct.6, art.45 alin.2 lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Oradea, prin înființarea posturilor de antrenor principal cat. a I-a cu normă întreagă , antrenor secund cat. a II-a cu normă întreagă, maseur (referent sportiv) III și instructor sportiv (referent sportiv) debutant cu normă întreagă la secția de scrimă și antrenor principal cat. a I-a cu normă întreagă și maseur (referent sportiv) III și instructor sportiv (referent sportiv) debutant cu normă întreagă la secția de atletism, începând cu data de 1 februarie 2009, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

  • •  Direcția Economica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009                                     CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.89                                                     SECRETAR

Ionel Vila

Clubul Sportiv Municipal Oradea

Anexa 1


STAT DE FUNCȚII

9

și număr de personal al Clubului Sportiv Municipal Oradea începând cu 1 februarie 2009

Nr. Crt.

Funcția

9

Studii

Grad /categorie

Total

din care de conducere

1

Contabil șef (consilier)

S

IA

1

1

2

Director sportiv (consilier)

S

IA

1

1

3

Contabil

S

I

1

4

Antrenor

S

I

4

5

Antrenor

S

II

1

6

Antrenor

S

III

2

7

Antrenor

M

I

1

8

Antrenor

M

II

1

9

Antrenor

M

V

1

10

Instructor (expert sportiv)

M

I

3

11

Instructor (expert sportiv)

M

III

1

12

Secretar - dactilograf

M

I

1

13

Maseur (referent sportiv)

M

III

5

14

Instructor (referent sportiv)

M

debutant

2

Total

25

2

Oradea, 29 ianuarie 2009

ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST 2007

Conducere

3

Execuție

16

Total

19


| CONSILIUL LOCAL |

|      PRIMAR      |

| COMITET

DIRECTORI

dirEctor | [j


r~nn


zz


r~nn


ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - ÎNCEPÂND CU 1 NOIEMBRIE 2008ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - ÎNCEPÂND CU 1 FEBR 2009

r~r^