Hotărârea nr. 889/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Gligor Dorin Nicolae si sotia Gligor Leontina si a d-lui Porcar Eugen, reprezentand suprafata totala de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 158716 si 158690 inscrise in C.F. 158716 si 158690 Oradea, situat in Orade

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Gligor Dorin Nicolae și soția Gligor Leontina și a d-lui Porcar Eugen, reprezentând suprafața totală de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 158716 și 158690 înscrise în C.F.

158716 și 158690 Oradea, situat în Oradea str. Culegătorilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59799 din 22 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 158716 și 158690, înscrise în C.F. 158716 și 158690 Oradea, situat în Oradea str. Culegătorilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizele favorabile nr. 497/13.05.2009 și 498/13.05.2009 eliberate de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire case cuplate P+M, (fără elaborare documentație de urbanism), se propune lărgirea str. Culegătorilor, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2310/14.09.2009 dl. Gligor Dorin Nicolae și soția Gligor Leontina și dl. Porcar Eugen, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 80 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 158716 și 158690, înscrise in C.F. 158716 și 158690 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Gligor Dorin Nicolae și soția Gligor Leontina și a d-lui Porcar Eugen, reprezentând suprafața totală de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 158716 și 158690 in C.F. 158716 și 158690 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectul Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Bihor

Dl. Gligor Dorin Nicolae prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.889

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.