Hotărârea nr. 888/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 10.553 mp teren identificat cu nr. cadastral 3073 inscris in C.F.NDF 9605 Oradea, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea, situat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 10.553 mp teren identificat cu nr. cadastral 3073 înscris în C.F.NDF 9605 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Bajor Andor și transmiterea în concesiune către SC Compania de Apa SA Oradea, a suprafeței de 250 mp, teren

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59800 din 22 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 10.553 mp și transmiterea în administrare a terenului în suprafață de 250 mp către SC Compania de Apă SA.

Terenul menționat este situat în Oradea, Str. Bajor Andor în zona parcelelor atribuite veteranilor de război. În această locație pe cota de 250/10.553 mp teren Compania de Apă solicită amplasa unei stații de repompare care va colecta apele uzate din zona drumului de centură între str. O. Densușeanu și Calea Aradului

Lucrarea face parte din Obiectivele de investiții „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul Bihor” a cărei finanțare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579 din 13.07.2009.

Nr. cadastral 3073 înscris în CFNDF 9605 Oradea, este proprietatea publică a Municipiului Oradea. Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), lit.d, alin.5 lit.b, alin.6 lit.a pct.14 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a

suprafeței de 1

0.553 mp, astfe

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

3073

NDF 9605

10.553

LOT1

10.303

Teren - proprietatea publică a

Municipiului Oradea

Oradea

LOT 2

250

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional pentru transmiterea în concesiune către SC Compania de Apa SA Oradea, a suprafeței de 250 mp, teren identificat conform art.1 din prezenta hotărâre, în vederea amplasării unei stații de repompare în condițiile contractului de concesiune nr.19140/21.08.2007 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Compania de Apă SA Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Serviciul Delegare Gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - SC Compania de Apă SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.888

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.