Hotărârea nr. 887/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 6.640 mp. teren cu constructii identificat cu nr. cadastral 3330 inscris in CF 150964 Oradea, situat in Oradea str. Cosminului nr. 1 si dimin

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 6.640 mp. teren cu construcții identificat cu nr. cadastral 3330 înscris în CF 150964 Oradea, situat în Oradea str. Cosminului nr. 1 și diminuarea suprafeței transmisă în folosință gratuită Fundației ”Casa Minunată”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59801/22 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 6.640 mp. teren cu construcție identificat cu nr. cadastral 3330 înscris în CF 150964 Oradea, situat în Oradea str. Cosminului nr. 1 și diminuarea suprafeței transmisă în folosință gratuită Fundației ”Casa Minunată”

Prin Adresa nr. 1109/18.09.2009 Fundația ”Casa minunată” vine în întâmpinarea nevoilor cetățenilor Municipiului Oradea cu propunerea de parcelare a suprafeței de 6.640 mp. teren cu nr. cadastral 3330 Oradea în vederea

  • -  realizării unui teren de sport (Lot 2 în suprafața de 669 mp.), care să fie utilizat atât de Fundație în programul educațional, cît și de tinerii din zonă, în perioada în care nu sunt angajate activități educațional-sportive;

  • - realizării de noi locuri de parcare de domiciliu, la aliniamentul străzii Traian Lalescu, pe terenul identificat prin Loturile 3, 4 și 5.

Conform CF 150964 Oradea, nr. cadastral 3330 cu suprafața de 6.640 mp. reprezintă teren proprietatea privată a Municipiului Oradea, cu construcții - Școala handicapați, Clinică neuromotori recuperabili, Anexe, proprietate a Fundației ”Casa minunată”.

În vederea aprobării diminuării suprafeței de teren ce constituie obiectul Contractului de comodat 167/11.08.2006 și înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a loturilor nou formate se impune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea dezmembrarea a terenului sus menționat.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.b și art. 45 alin.(3), art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 3330 înscris în CF 150964 Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața

înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit - mp -

Obs.

3330

150964 Oradea

6.640

LOT1

157

Teren

LOT 2

669

Teren

LOT 3

135

Teren

LOT 4

69

Teren

LOT 5

122

Teren

LOT 6

5.488

Teren cu construcții

TOTAL

6.640

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând Lot-urile 1+5 constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, aprobat la art. 1 din prezentul Hotărâre.

Art.3. Se dă acordul privind amenajarea de către Primăria Municipiului Oradea a unui teren de sport pe parcela (Lot 2) cu suprafața de 669 mp., care să fie utilizat atât de Fundația ”Casa Minunată” în programul educațional cît și de tinerii din zonă, în perioada în care nu sunt angajate activități educațional-sportive.

Art.4. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contactul de comodat 167/11.08.2006 pentru diminuarea suprafeței transmisă în folosință gratuită Fundației ”Casa minunată” de la 6.640 mp. la 5.488 mp. reprezentând Lot-ul 6 constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Fundația ”Casa minunată”.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Fundația ”Casa minunată”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.887

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.