Hotărârea nr. 885/2009

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 94 mp din nr. cadastral 10636 inscris in CF NDF 10177 Oradea, situat in Oradea, str. Aleea Strandului in favoarea SC Calipso SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 94 mp din nr. cadastral 10636 înscris în CF NDF 10177 Oradea, situat în Oradea, str. Aleea Ștrandului în favoarea SC Calipso SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59803 din 22 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea concesionării suprafeței de 94 mp, teren situat în Oradea, str. Aleea Ștrandului, în vederea amplasării unui rezervor subteran de apă pentru stingerea incendiilor.

Pentru asigurarea funcționării instalației de pază și stingere a incendiilor conform normativelor PSI este necesară mărirea rezervei de apă prin amplasarea unui rezervor subteran în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 2228/13.07.2009, motiv pentru care SC Calipso solicită concesionarea directă a cotei de 94/880 teren identificat cu nr. cadastral 10636 înscris în CF NDF 10177 Oradea.

Terenul luat în studiu având nr. cadastral 10636 înscris în CF NDF 10177 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, în suprafață de 880 mp, a fost dat în folosință către SC Calipso prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 202/30.03.2006, în vederea realizării unei parcări publice și predarea acesteia, după finalizare, în domeniul public al Municipiului Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.b și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a cotei de 94/880 mp din nr. cadastral 10636 înscris în CF 10177 Oradea, în vederea amplasării unui rezervor subteran de apă pentru stingerea incendiilor, cu condiția respectării documentației de urbanism .

Art.2. Durata concesionării este pe 25 de ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a hotărârii din partea Instituției Prefectului Județului Bihor.

Art.3. Se aprobă redevența de 41,3015 lei/mp/an.

Art.4. La finalizarea investiției ce constituie obiectul contractului de parteneriat nr. 103937/12.06.2006 -parcarea publică ce se va realiza și pe terenul concesionat în baza prezentei hotărâri se va preda gratuit și liber de sarcini, în domeniul public al Municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. -Serviciul Financiar- Contabil

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   SC Calipso SA, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.885

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.