Hotărârea nr. 884/2009

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 30 OCTOMBRIE 2009

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE

COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 30 OCTOMBRIE 2009

Analizând raportul de specialitate nr. 233531/23.10.2009 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale instituției, valabile începând cu data de 30.10.2009;

Ținând cont de următoarele prevederi legale: -Codul muncii, aprobat prin Legeanr. 53 /2003;

 • - H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

 • - Ordonanța nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In baza art.36 alin.(2) lit. a), alin (3) lit. b) si art. 45 alin. 1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabila începând cu data de 30 OCTOMBRIE 2009, conform anexei nr. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții și numărul de personal ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 30 OCTOMBRIE 2009, conform anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • •  Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea,

 • •  Biroul Resurse Umane,

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.884


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Anexa nr. 1 la HCL 884/2009
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA valabila incepand cu data de 30 octombrie 2009
CONSILIUL LOCALPRIMAR
VICEPRIMAR
Director General
Director General Adjunct
Seviciul Prestatii si Servicii SocialeComp. Alocatii si IndemnizatiiServiciul Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi Serv. Oper. Financiare si Control Financiar Preventiv
12-3-5-513-412-3
Comp. Ajutor SocialComp. Protectia Familiei si CopiluluiComp. Program ACCES-ORComp. Contabilitate Publica
-4-4-3-3-145-3-3
Comp. Asistenta Sociala si Persoane cu HandicapCentrul de Ingrijire de ZiCentrul de Ingrijire si Educatie Timpurie Compartiment Salarizare Aparat Propriu si Asistenti Personali
-6-62851510226395-3-3
Comp. Ajutoare pt Incalzirea Locuintei"Centrul Temporar pentru Copii ""Cuore"""Serv. Administrativ - AprovizionareComp. Buget
-5-5-2-2111012-2-2
Biroul Prevenirea Marginalizarii Sociale si Integrare SocialaComp. Resurse Umane - Asistenti Personali si Indemnizatii"Comp. Evid. Patrimoniu,Obiecte Inv., Prot.m-cii,PSI,Arhiva"Comp. Achizitii Publice
14-5-8-8-4-4-1-1
Centrul Social de Urgenta pentru P.F.A."Comp. Gestionare Servicii,Prestatii Sociale "
Asistenti Personali 1300
2-2-5-5
Centrul Social-Adapost de NoapteComp. Juridic"Comp. Programe, Parteneriate Sociale"
0347-1-1-2-2
Serv. Cabinete Med. Scolare si UniversitareCentrul de Informare pentru CetateniComp. Centre Multifunctionale
183084-4-4-5-5
Serv. Cab. Stomatologice ScolareConducereExecutieDeserviretotal
2120287310
19010din care:din care:
f.p.=6f.p.=62fp=68
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAANEXA nr. 2 la HCL nr.884/2009
ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA
COMPARTIMENT RESURSE UMANE-ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII
STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL
VALABILE INCEPAND CU DATA DE 30 OCTOMBRIE 2009
FUNCTII PUBLICE
Nr.CrtFunctiaNumar Posturi
TotalConducereExecutie
OcupateVacante OcupateVacante
FUNCTII DE CONDUCERE:
1.Director Executiv11---
2.Director Executiv Adjunct110--
3Sef Serviciu321--
4Sef Birou11---
FUNCTII DE EXECUTIE:
1.Consilier Juridic I Superior4--4-
2.Consilier I Superior4--4-
3.Referent III Superior9--9-
4.Consilier I Principal17--170
5.Referent III Principal2--2-
6.Consilier I Asistent24--231
7.Referent III Asistent2--2-
TOTAL6851611
POSTURI CONTRACTUALE
"SERVICIUL ADMINISTR.-APROVIZ.; COMP. EVIDENTA PATRIMONIULUI,OB.INV.,PROT. MUNCII-PSI,ARHIVA"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Serv. - Insp. Specialit.SI11-----
2Inspector de specialitateSIA11
3Inspector SpecialitateSI1-1----
4Inspector SpecialitateSII2-2----
5Magazioner MI1--1--0
6ReferentMII1-1----
7Muncitor CalificatI2--2--0
8Sofer4--3--1
9Muncitor CalificatIII1--1---
10IngrijitoareI2--2---
TOTAL16159--1
COMPARTIMENT PROGRAME PARTENERIATE SOCIALE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.ReferentMI A1-1----#VALUE!
TOTAL1-1----
COMPARTIMENT COORDONARE CENTRE MULTIFUNCTIONALE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector SpecialitateSII2-2----
2.Inspector SpecialitateSIII3-3----
TOTAL5-5--0-
COMPARTIMENT PROGRAM ACCES-OR
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector specialitateSIII1-1----
2Sofer10010
3Muncitor CalificatI3--3---
TOTAL5-14--0
CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector SpecialitateSIII2-2----
TOTAL2-2----
CENTRUL SOCIAL - ADAPOST DE NOAPTE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Inspector specialit.SIII11
2Ingrijitoare GI4-04---
TOTAL5-14--0
"COMPARTIMENT GESTIUNE SERVICII, PRESTATII SOCIALE"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Inspector de specialitateSIII2-2----#VALUE!
TOTAL2-2----
"CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI ( inclusiv Centrul Temporar pt. Copii ""Cuore"")"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Director - Insp. Spec.SIA11-----
2.Cont.Sef - Insp. SpecSIA11-----
3Inspector SpecialitateSIII3-3----
4 Inspector specialitateSII2-2--0-
5Inspector specialitateSI1-1---0
6ReferentMIA3-3----
7ReferentMI1-1----
8AdministratorMI1--1---
9Muncitor CalificatI1--1---
10Muncitor CalificatII1--1---
11IngrijitoareI2--2---
TOTAL172105-0-
CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE"TOTAL, 98 POSTURI CONTRACTUALE"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1MedicS11
2Asistent Social S11
TOTAL202000
CRESA NR. 1
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Gen.PL11
2Educ. spec. (psiholog)S11
3Insp spec.SII11
4InfirmieraG/M66
5IngrijitoareGI22
TOTAL11128000
CRESA NR.2
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa - Asist.Pr.Gen.SSD11
2.Asistent Pr.PediatriePL11
3Educator SpecializatS/PL/M211
4InfirmieraG/M44
5SpalatoreasaG11
6IngrijitoareGI110
7
7Muncitor (bucatar)II22
8Muncitor (bucatar)I11
TOTAL13129010
CRESA NR.3
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Posturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Sef Cresa-Insp. Spec.S IA11
2.Asistent Med.Pr.PL11
3Insp. Spec. SIII11
4Educ spec. S11
5InfirmieraG/M440
6IngrijitoareGI22
7Muncitor calif. (infirmiera)I11
TOTAL11113006
8Muncitor calif (bucatar)III11
TOTAL12128010
CRESA NR.4
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Ped.PL11
2Inspector de specialitateSI11
3Ed. Spec.S/P/M11
4InfirmieraG/M66
5IngrijitoareGI11
TOTAL10117010
CRESA NR.5
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Ped.PL11
2Educator specializatS/PL/MS110
3Munc. calif.(bucatar)II22
4IngrijitoareG/M11
5InfirmieraG/M33
TOTAL8116000
CRESA NR.6
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Educator Spec.SSD110
2Asistent MedicalPL/M110
3InfirmieraG/M330
TOTAL5113000
CRESA NR.7
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asistent Med.Pr.PL11
2.Educator Spec.S/PL/M1100
Insp. Spec.SI11
3.InfirmieraG/M66
4IngrijitoareG/M11
TOTAL10127000
CRESA NR.8
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Educator Spec.S/PL/M110
2Asistent medicalPL11
3InfirmieraG/M330
TOTAL5113000
CRESA NR.9
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Gen.PL11
2Educator specializatS/PL/M211
3InfirmieraG/M66
4IngrijitoareG/MI11
TOTAL10117010
CRESA NR.10
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa-Educator Spec.S/PL/M11
2Educator specializatS11
3Asistent MedicalPL110
4InfirmieraG/M541
5IngrijitoareGI110
TOTAL9025101
SERV. CABINETE MEDICALE SCOLARE SI UNIVERSITARE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Serviciu100-1--
2.Medic21-19--2-
3Sora medicala211
4Asist. medical comunitar11
5Mediator sanitar11
4Asistent medical58535
TOTAL84-74019-
SERV. CABINETE STOMATOLOGICE SCOLARE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Serviciu100-1--
2Medic99
TOTAL10-9010-
CONDUCEREEXECUTIEDESERVIRETOTAL
FP6FP62FP68
PC15PC140PC87PC242
2120287310
"Oradea, 29 oct.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------