Hotărârea nr. 882/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie aflat in structura Administratiei Sociale Comunitare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire și Educație Timpurie aflat în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea

J

Analizând Raportul de specialitate nr. 225832/07.08.09 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie aflat în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Avand în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor si ținând seama de prevederile art. 8 din Hotărârea nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (actualizată), instituțiile de asistență socială au obligația de a elabora regulamentul de organizare și funcționare in conformitate cu standardele de calitate pentru servicii sociale acordate,

Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului nr.24 /2004 privind aprobarea standardele minime obligatorii de calitate pentru centrele de zi prevede la standardul 10 cerința de implementare 10.3, că fiecare centru trebuie să stabilească un regulament sau norme interne de funcționare care sa promoveze și să respecte drepturile copilului.

În baza art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 879/2008 prin care, Administrația Socială Comunitară Oradea, va înainta spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie

În temeiul art. 34 alin 1, art. 47 alin 1, art. 106 alin 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (actualizată),

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin. (6) lit.a pct.1 și 2 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie aflat în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 508/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Creșei Oradea.

Oradea


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea

 • - Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.882


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.882 din 29 octombrie 2009

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Centrului de Îngrijire si Educație Timpurie

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1 (1) Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie este o structură publică specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani.

 • (2) Misiunea Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creșa și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.

 • (3) Creșele din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie funcționează ca centre cu program de lucru zilnic.

 • (4) Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie sunt copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Oradea, cu vârste cuprinse între 3 luni -4 ani

Art.2 (1) Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie denumit în continuare CIET funcționează în municipiul Oradea, având sediul în Oradea, la Administrația Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei, nr.42, și are în structura sa 11 centre:

Creșa I: P-ța 1 Decembrie, parter - „Dumbrava Minunată”, cu o capacitate de 40 de locuri

Creșa II: str. Grădinarilor, nr.8 - „Piciorușe Vesele” cu o capacitate de 39 de locuri

Creșa III: str. Ion Alexi, nr.23 - „Tărâmul Fermecat” cu o capacitate de 40 de locuri

Creșa IV: str. Onisifor Ghibu, nr. 16 - „Scufița Roșie” cu o capacitate de 35 de locuri

Creșa V: str. Hațegului, nr.32 - „Voinicel” cu o capacitate de 35 de locuri

Creșa VI: str. Aluminei, nr.100 - „Căsuța Veseliei” cu o capacitate de 20 de locuri

Creșa VII: str. Călugăreni, nr.4/a - „Albă ca Zăpada” cu o capacitate de 40 de locuri

Creșa VIII: str. Mihai Viteazul , nr.6 - „Căsuța Piticilor” cu o capacitate de 20 de locuri

Creșa IX: str. Poieniței, nr. 2/a - ”Căsuța din Poieniță” cu o capacitate de 36 de locuri

Creșa X str. Grădinarilor, nr. 16 - „Rază de Soare” cu o capacitate de 32 de locuri

Creșa XI str. Mareșal Averescu, nr. 7 - „Licuricii” cu o capacitate de 16 locuri

 • (2) Creșa III, str. Ion Alexi nr.23, - „Tărâmul Fermecat” a fost înființată în baza parteneriatului încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Creșa Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, VZW Oradea și Asociația Solid și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 176 din februarie 2008. Scopul acestui parteneriat îl constituie dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Comunitare « Plopii fără soț », aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin înființarea în cadrul acestuia a unui serviciu specializat tip creșă.

 • (3) Spațiul în care funcționează Creșa III este proprietatea Asociației Solid și este pus la dispoziția Administrației Sociale Comunitare Oradea, pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna martie 2008.

Art.3 CIET își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Spațiile în care funcționează CIET, cu excepția creșei nr.3 și creșei nr.10 sunt proprietatea Municipiului Oradea.

Art.5 CIET este un serviciu de zi fără personalitate juridică, aflat în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea -Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art. 6 Obiectivele Creței Oradea sunt:

J

 • a)  să acorde servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani;

 • b)  să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani;

 • c)  să supravegheze, să mențină starea de sănătate și de igienă a copiilor și să acorde primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

 • d)  să asigure nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • e)  să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creșa și să realizeze o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali, în vederea respectării interesului copilului;

 • f)   să ofere consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor;

 • g)  să contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • h)  să asigure baza tehnico-materială necesară activităților de dezvoltare a deprinderilor și abilităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani.

Art. 7 Principiile care stau la baza activității Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie sunt:

 • a)  Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b)  Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • c)  Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • d)  Asigurare unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • e)  Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • f)  Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • g)  Primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

Art. 8 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere și au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

 • -       Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

 • -       Legea nr. 272/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

 • -       Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -       Ordinul nr. 1.563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

 • -       Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • -      Ordin nr. 24/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

 • -       Ordinul Ministerului Sănătății nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor si studenților;

 • -       Ordonanța de Guvern nr.148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului (actualizata pana la data de 1 ianuarie 2009*);

 • -      Hotărârea nr. 1.025 / 2006 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului, cu modificările si completarile ulterioare (actualizata pana la data de 23 decembrie 2008*). Art.9Termenii utilizați in prezentul regulament au următoarele înțelesuri:

 • - creșa - structura care oferă servicii sociale specializate pentru creșterea, îngrijirea si educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani;

 • - capacitatea creșei - număr maxim de copii care pot fi deserviți si pentru care se asigura servicii;

 • - beneficiar - copilul și familia acestuia;

 • - contract furnizare servicii - înțelegere scrisă între părți cu privire la serviciile oferite , care va cuprinde:

 • -   părțile contractante;

 • -   obiectul contractului;

 • -   durata contractului;

 • -   drepturi și obligații ale părților,

 • -   alte clauze convenite între părți.

CAPITOLUL II BENEFICIARI SI SERVICII PRESTATE

Art. 10. De serviciile acordate de Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie Oradea beneficiaza urmatoarele categorii de persoane:

 • a) Copii in varsta cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani care au domiciliul sau resedinta in municipiul Oradea si care sunt apti din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;

 • b) Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza cresa si care nu au contractul de munca suspendat (exceptie fac parintii care in maxim 3 luni urmeaza sa se reincadreze in munca);

 • c) parintii care nu au un loc de munca , dar care se afla in cautarea unui loc de munca (fapt care poate fi dovedit cu adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala );

 • d) mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinta de la unitatea de invatamant frecventata).

Art.11 Serviciile acordate in Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie trebuie sa indeplineasca standardele minime de calitate conform legislatiei in vigoare. Acestea constau în:

 • a) îngrijirea și supravegherea a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • b) programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • c) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • d) asigurarea nutriției copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • e) colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizarea unei relații de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în vederea respectarii interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • f) servicii de consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • g) contribuirea la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizarea instituțiilor abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate."

CAPITOLUL III

ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE

Art.12. Resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.13 Finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionarii centrului se realizeaza din urmatoarele surse:

 • a) bugetul local;

 • b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

 • c) contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali;

 • d) donatii;

 • e) sponsorizari;

 • f) alte surse legal constituite.

Art.14 (1) Proporția și, după caz, cuantumul sumelor necesare finanțării creșelor din sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 • (2) Sumele încasate din contribuțiile părinților/reprezentanților legali reprezintă venit la dispoziția Consiliului local al Municipiului Oradea.

 • (3) Parintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligatia sa plateasca o contributie lunara de intretinere pentru fiecare copil inscris la cresa si care beneficiaza de serviciile acesteia.

 • (4) Prin exceptie, Consiliul Local va suporta contributiile parintilor/reprezentantilor legali ai copilului inscris la cresa si expus riscului abandonului.

 • (5) Contribuția lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreținere în creșă.

 • (6) Costul mediu lunar de întreținere se calculează în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și altele asemenea, iar în cazul creșelor private, inclusiv cheltuielile aferente plății salariilor pentru personalul angajat în creșă.

 • (7) Valoarea contribuției lunare de întreținere datorate de părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la creșa organizată în sistem public se stabilește în funcție de veniturile familiei și de numărul de copii aflați în întreținerea acesteia.

 • (8) Contribuția lunară de întreținere datorată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de creșă pentru un copil se determină în funcție de numărul de zile în care copilul frecventează creșa.

 • (9) Contribuția lunară de întreținere este compusă din:

 • a) contribuția pentru hrană, aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

 • b) contribuția pentru creșă, aprobată anual prin hotărârea consiliului local al municipiului Oradea

 • (10) . Cuantumul contribuției pentru creșă se calculează în funcție de venitul mediu net pe membru de familie, astfel:

 • a. familiile al căror venit mediu net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie sunt scutite de plata contribuției pentru creșă;

 • b. familiile al căror venit mediu net pe membru de familie se situează între salariul minim și salariul mediu pe economie, vor achita 50% din valoarea totală a contribuției pentru creșă;

 • c. familiile al căror venit mediu net pe membru de familie depășește salariul mediu pe economie, vor achita integral contribuția pentru creșă.

 • (11) . Excepție de la plata contribuției pentru creșă fac următoarele categorii de beneficiari:

 • a) familiile care au în întreținere un minor cu handicap;

 • b) familiile care aleg să participe cu donații sau sponsorizări în bani sau bunuri, caz în care se va scădea din cuantumul contribuției, valoarea donației/sponsorizării.

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Art.15 In cadrul Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie functioneaza 11 crese cu program de zi. Fiecare cresa are un coordonator de cresa.

Art.16(1) Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie este organizat din punct de vedere educational pe grupe de varsta, astfel:

 • a) grupa mica, pana la implinirea varstei de 2 ani;

 • b) grupa mare, intre 2 ani si 4 ani.

 • (2) Cresele de zi din cadrul Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie functioneza dupa urmatorul program de lucru: de luni pana vineri, in intervalul orar: 6.00 —18.00

 • (3) Primirea copiilor in cresa se face in intervalul orar 6.00 - 8.30, iar iesirea se face in intervalul orar 15.30 -18.00

 • (4) Hrana copiilor care frecventeaza cresa este asigurata de bucatariile existente in cresa nr.2 si cresa nr.3, iar meniul copiilor este intocmit de catre medicul centrului impreuna cu o asistenta medicala dieteticiana, respectand prevederile Ordinuluinr.1.563/2008siprincipiileuneialimentatiisanatoasenecesaredezvoltariiarmonioaseacopiilor.

 • (5) Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie functioneaza pe tot parcursul anului, dar isi poate intrerupe activitatea pe o perioada de 30 de zile de vacanta pe timpul verii, precum si in perioada sarbatorilor legale. Perioada de vacanta se stabileste in urma consultarii parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de parinti, dupa caz.

 • (6) Perioadele de vacanta se afiseaza de catre conducerea cresei la loc vizibil parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii acestora.

 • (7) Activitatile de igienizare si, dupa caz, lucrarile de reparatii si de intretinere ale cladirii se realizeaza, de regula, in perioadele de vacanta.

 • (8) Inscrierea copiilor la cresa se face pe tot parcursul anului, la sediul ASCO, in Oradea, str. Primariei, nr.42, camera 17 - Centrul de Informare pentru Cetateni, in functie de numarul de locuri, pe grupe de varsta, conform alin1. , lit. a, b.

 • (9) Admiterea copiilor la cresa se face cu respectarea art. 10, in ordinea datei de depunere a cererii de inscriere si in functie de numarul locurilor disponibile.

 • (10)  Admiterea se realizeaza in temeiul unui contract de furnizare de servicii, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copiilor si Administratia Sociala Comunitara Oradea - Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie, reprezentata de directorul executiv. Prin contract se stabilesc drepturile si obligatiile partilor. Contractul are la baza modelul de contract standard stabilit de legislatia in vigoare.

 • (11) Pentru reprezentarea intereselor copiilor in relatia cu cresa, parintii/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa se pot constitui intr-un comitet de parinti. Reprezentantii comitetului de parinti sunt consultati obligatoriu de catre conducerea cresei cu privire la activitatile si serviciile destinate copiilor, precum si la cresterea eficientei managementului cresei.

Art.17 (1) Admiterea în cresa se face pe baza unui dosar care va contine următoarele acte:

 • a. cerere catre Administratia Sociala Comunitara Oradea;

 • b.  copii după actele de identitate: - copil / părinți / reprezentanți legali;

 • c.  acte medicale care sa ateste faptul ca poate frecventa colectivitatea (aviz epidemiologic);

 • d. in cazul in care copilul are antecedente medicale patologice , la intrarea in colectivitate se impune si opinia medicului cu privire la posibilitatea mentinerii starii de sanatate a copilului respectiv (ex. tulburări de metabolism ca si fenilcetonuria,sau boli ca si epilepsia, etc);

 • e. examenul coproparazitologic al copilului;

 • f.   adeverința cu vaccinările copilului;

 • g.  adeverință de la locul de munca mama/tata;

 • h.  sentință de divorț/ copie certificat de decces ( unde este cazul);

 • i.   decizie de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului (daca este cazul);

 • j.   adeverință de la unitatea de învațămant frecventată la forma de zi (daca este cazul);

 • (2) Dosarul va fi analizat de catre Serviciul Coordonare - Monitorizare Servicii de Zi din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea si in functie de locurile disponibile existente la cresa la care se solicita inscrierea va fi admis sau inregistrat pe lista de asteptare.

 • (3) Este interzisa admiterea in cresa a copiilor purtatori de boli infecto contagioase.

 • (4) Dupa admiterea copilului in cresa se va completa dosarul cu urmatoarele acte, intocmite de personalul de specialitate al Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie:

 • a)  fisa de evaluare individuala;

 • b) chestionar medical;

 • c)  ancheta sociala (daca este cazul);

 • d)  contractul de furnizare servicii;

 • e) fisa psihopedagogica;

 • f)  fisa de evaluare psihologica;

 • g)  plan personalizat de interventie.

 • (5) In situatia in care copilul nu frecventeaza cresa pe o perioada mai mare de 30 de zile, din alte cauze decat cele medicale, se reziliaza contractul de furnizare de servicii incheiat intre reprezentantul legal al cresei si parintii/reprezentantii legali ai copilului. Revenirea în cresa depinde de situația copilului și de disponibilitățile existente la momentul respectiv, necesitand incheierea unui nou contract de furnizare servicii.

 • (6) In situatia in care copilul lipseste mai mult de 3 zile din motive medicale, la reintoarcerea in cresa parintii sunt obligati sa prezinte avizul epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie care sa confirme, ca acesta este apt sa frecventeze colectivitatea. In cazul neprezentarii acestui aviz epidemiologic favorabil, este interzisa intrarea copilului in colectivitatea cresei.

 • (7) Predarea si preluarea copilului la si de la cresa se va face de catre si catre parinti/reprezentantii legali sau imputerniciti ai acestora.

CAPITOLUL V

MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA

Art.18 Structura organizatorica a CIET face parte integranta din structura si organigrama Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.19CIETesteorganizatpecompartimentesicrese.

Art. 20 Schematic structura organizatorica a CIET se prezinta astfel:

Director

executiv ASCO

Director

Executiv Adj.

Serviciul Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi

l

Compartiment socio-

Comitetul de

-----------►

Coordonatori

parinti

educational

cresa

Art.21 Conducerea CIET este asigurata de catre Directorul Executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea - Director Executiv Adjunct.

Art.22 Coordonarea si Monitorizarea CIET este asigurata de catre Serviciul Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi care are ca atributii principale:

 • a.  evaluarea serviciilor existente si dezvoltarea de noi servicii destinate copiilor cu varste intre 3 luni si 4 ani;

 • b.  implementarea sistemului de educatie timpurie;

 • c.  coordonareapersonalului in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite copilului;

 • d.  coordonarea si monitorizarea creselor in vederea respectarii procedurilor legale care se impun in acordarea serviciilor (incheierea contractelor de servicii, elaborarea planurilor de interventie asupra copilului, a planurilor de servicii in situatiile in care se impun, intocmirea fiselor de evaluare, relationarea si implicarea parintilor in serviciile acordate de catre cresa);

 • e.  dezvoltarea serviciilor de tip cresa in vederea indeplinirii standardelor minime de calitate pentru centrele de zi;

 • f.  intocmirea dosarului cu documentele necesare in vederea obtinerii acreditarii pentru Cresa Oradea ca furnizorde servicii sociale pentru copii cu varste intre 3luni -4 ani;

 • g.  intocmirea rapoartelor, informarilor privind activitatea cresei si dezvoltarea serviciilor;

 • h.  informarea si relationareacu parintii care beneficiaza sau vorsa beneficieze de serviciile cresei.

Art. 23 Coordonarea fiecarei crese din cadrul CIET este asigurata de catre un coordonator de cresa care are urmatoarele atributii principale:

 • a.  organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a cresei, asigura repartizarea justa si corecta a sarcinilor de serviciu;

 • b. asigura monitorizarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate in cresa, cu privire la exercitareaatributiilorprevazute de lege,precumsi asarcinilorincredintate;

 • c.  incaseaza contributia lunara pentru hrana si pastreaza evidenta acesteia;

 • d. asiguraun mod de abordare a activitatilor, centrat pe nevoile copilului si ale familiei;

 • e.  intocmeste statistici si informari pe baza situatiilor zilnice si lunare cu privire la activitatea cresei;

 • f.  cultiva munca in echipa ca modalitate de baza pentru indeplinirea obiectivelor cresei;

 • g.  intocmeste zilnic listele cu alimentele necesare prepararii hranei copiilor;

 • h.  intocmeste lunar referatul cuprinzand listade materiale necesare bunei desfasurari a activitatii cresei;

 • i.  se implica responsabil in animarea, formarea continua si valorizarea personalului; are rol de model si de suport pentru angajati si stimuleaza participarea acestorala indeplinirea sarcinilorechipei;

 • j. initiaza, conduce si participa direct la activitatile educative zilnice;

 • k. verifica si/sau intocmeste documentele care asigura desfasurarea in conditii optime a activitatilor din cresa;

 • l. se asigura ca fiecare angajat poseda cunostintele necesare si si-a insusit practicile recomandate pentru a putea face fata situatiilor de urgenta;

 • m. asigura instruirea personalului pentru protectia muncii, evitarea accidentelor si a imbolnavirilor;

 • n. asigura respectarea drepturilor copiilor si a regulilor deontologice in relatia personalului cresei cu copiii, parintii, cu ceilalti membri ai echipei si comunitatea;

 • o. organizeaza si participa la actiuni ce au drept scop cunoasterea activitatii cresei de catre parinti si de catre comunitatea locala ;

 • p. promoveaza si sustine relatii de parteneriat cu parintii si comunitatea.

Art.24 In exercitarea atributiilor ce le revin, coordonatorii de cresa se subordoneaza Serviciului Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi.

Art.25 Coordonatorul de cresa asigură conducerea activitatii cresei si raspunde de buna functionare a acesteia si de indeplinirea atributiilor de catre personalul angajat.

Art.26 Statul de functii si numarul de personal se aproba prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea, odata cu organigrama, statul de functii si numarul de personal al ASCO.

Art. 27 Atributiile, sarcinile de serviciu, responsabilitatile personalului din cadrul CIET se stabilesc prin fisa postului conform legislatiei in vigoare si se aproba de catre directorul executiv ASCO.

Art. 28 Statul de functii, evidenta personalului, a cartilor de munca si a altor date in legatura cu evidenta personalului se tin prin grija Compartimentului Resurse Umane din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

CAPITOLUL VI

OBLIGATIILE SI DREPTURILE BENEFICIARILOR

Art.29. Beneficiarii serviciilor - Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa - au următoarele obligații:

a) sa respecte regulamentul de organizare si functionare al cresei;

 • b)  sa respecte regulamentul de ordine interioară din instituție;

 • c)  sa achite lunar contributia pentru hrana pana la data de 15 a lunii in curs;

 • d)  sa respecte prevederile stabilite in contractul de furnizare servicii incheiat cu reprezentantul legal al cresei;

 • e)  sa participe activ la activitățile organizate de instituție, la solicitarea personalului cresei;

 • f)  sa respecte orarul creselor conform alin.1 alin.3 ;

 • g) sa fie consecventi in frecventarea serviciilor de cresa;

 • h) sa aibă un comportament civilizat.

Art. 30 Drepturile beneficiarilor:

 • a) sa beneficieze de toate serviciile sociale oferite in cadrul cresei, prevazute la art.12 din prezentul regulament;

 • b) sa foloseasca baza tehnico-materiala existenta in conditiile prezentului regulament;

 • c) sa fie tratati cu respect si sa nu fie supusi unor tratamente discriminatorii;

 • d) sa li se asigure confidentialitatea datelor si informatiilor personale in condițiile legii;

 • e) sa le fie luate in considerare, in limita posibilitatilor, propunerile cu privire la programul si activitatile desfasurate in cadrul cresei.

CAPITOLUL VII ACCESUL IN INSTITUTIE

Art. 31.(1) Persoanele fizice sau reprezentanții persoanelor juridice au acces în instituție în baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu.

(2) Delegațiile au acces în instituție numai cu aprobarea conducerii A.S.C.O.

Art. 32. Presa are acces în instituție pe baza unei acreditări acordate de conducerea Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art. 33. În sediul cresei este interzisă intrarea persoanelor în stare de ebrietate.

CAPITOLUL VIII

REGULI DE ORDINE INTERIOARA

Art.34 Personalul si beneficiarii centrului au obligatia de a respecta programul de activitati al cresei.

Art.35 In cresa este interzisa introducerea bauturilor alcoolice, a substantelor toxice, a obiectelor ascutite sau contondente susceptibile de a fi utilizate ca arme.

Art.36 Fumatul in incinta cresei este strict interzis.

Art.37 In cresa mai sunt interzise urmatoarele:

 • a) accesul persoanelor care nu fac obiectul activității centrului;

 • b) violenta verbala, adresarea de expresii injurioase sau jignitoare;

 • c) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale sau religioase.

Art.38 Atat personalul cresei cat si beneficiarii au obligatia de a respecta normele privind ordinea si linistea in incinta centrului.

Art.39 (1) In incinta cresei este obligatorie pastrarea curateniei de catre beneficiari și personal.

(2) Curatenia din cadrul cresei este asigurata de personalul de deservire.

(3) In cresa este permisa introducerea obiectelor personale(cu depozitarea acestora în spații special amenajate în acest sens).

Art.40 (1) Parintii/reprezentanții legali sunt responsabili pentru ingrijirea copiilor si pentru supravegherea lor în afara cresei .

Art.41 Toate incalcarile si abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoștința directorului executiv ASCO care va stabili masurile disciplinare ce urmeaza a fi luate cu respectarea Codului muncii si a altor legi speciale in domeniu.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art.42 (1) Fiecărui beneficiar i se intocmeste un contract de furnizare servicii cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament .

(2) Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia în condițiile prezentului regulament.

Art. 43 Evenimentele importante, abaterile de la dispozitiile prezentului regulament sunt aduse imediat la cunostinta directorului executiv al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art. 44 Lunar si ori de cate ori este nevoie coordonatorii de cresa prezinta un raport de activitate care va fi insusit de Serviciul Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi si prezentat directorului executiv al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art. 45 Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile legale aflate in vigoare.

Oradea, 29 octombrie 2009