Hotărârea nr. 881/2009

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Senzoriala, pentru dezvoltarea serviciilor de asistenta psihopedagogica pentru un numar maxim de 12 copii proven

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială, pentru dezvoltarea serviciilor de asistență psihopedagogică pentru un număr maxim de 12 copii proveniți din familii aflate în situații de risc social, care frecventează Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 231256/10.08.2009 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea propune aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială, pentru dezvoltarea serviciilor de asistență psihopedagogică pentru un număr maxim de 12 copii proveniți din familii aflate în situații de risc social, care frecventează Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Oradea

Ținând seama de art. 33, alin 1, lit. a si d, art. 40 alin 3, lit. a din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistenta sociala si art. 33 alin.1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit. a si art. 45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială, pentru dezvoltarea serviciilor de asistență psihopedagogică pentru un număr maxim de 12 copii proveniți din familii aflate în situații de risc social, care frecventează Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Oradea, conform anexei care face pate integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -    Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.881


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Administrația Socială Comunitară Oradea

Centrul Școlar pentru Educație


Incluzivă Senzorială

Str. Menumorut nr. 41

Telefon: 0259 417495

Nr.______din ______


9

Str. Primăriei nr. 42 Telefon: 0259 441677 E-mail: asco@rdsor.ro Nr.______din_______

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat intre:

1. ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA, cu sediul în Oradea, str.

Primăriei nr.42, reprezentată prin d-na Koncsek Vadnai Zita în calitate de director general

Și

 • 2. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SENZORIALĂ, cu sediul în Oradea, str. Menumorut nr.41, reprezentată prin d-na Lezeu Rodica în calitate de director.

I.OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie sprijinul reciproc în dezvoltarea Și implementarea serviciilor de asistență psihopedagogică pe linie de intervenție timpurie pentru un număr maxim de 12 copii cu cerințe educative speciale proveniți din familii aflate în situații de risc social, care frecventează Centrul de Îngrijire Și Educație Timpurie aflat în subordinea Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Serviciile vor fi acordate pe perioada parteneriatului de către psihopedagogul Centrului de Educație Incluzivă Senzorială, specializat în intervenție timpurie.

II.SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL PARTENERIATULUI:

 • - acordarea de servicii specializate copiilor cu cerințe educative speciale, proveniți din familii aflate în situații de risc social;

 • - depistarea precoce a copiilor care prezintă risc de a avea o deficiență (de vedere,de auz,de comportament,de limbaj etc);

 • - evaluarea potențialităților copiilor cu cerințe educative speciale în vederea elaborării unor programe de intervenție personalizate;

 • - derularea unor activități de reabilitare cu copiii - terapii specifice:

 • •  educație senzorială (vizuală,auditivă);

 • •  terapia tulburărilor de motilitate oculară (strabisme);

 • •  compensare (educarea simțurilor rămase intacte pentru contrabalansarea simțurilor alterate/pierdute);

 • •  logopedie (pentru copii cu tulburări de limbaj);

 • •  terapia tulburărilor de comportament;

sprijin pentru dificultățile de învățare;

 • - informare și consiliere pentru părinți;

 • - schimbarea mentalității oamenilor față de persoanele cu cerințe educative speciale;

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                             9

1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială - linia intervenție timpurie se obligă:

 • •  să colaboreze cu Administrația Socială Comunitară Oradea la identificarea și selectarea copiilor cu cerințe educative speciale proveniți din familii aflate în situații de risc social;

 • •  să identifice carențele acestor copii și să stabilească programe psihopedagogice de intervenție personalizate ;

 • •  să deruleze activități de reabilitare, terapii specifice cu copii care prezintă cerințe educative speciale (educație senzorială, compensare, logopedie, sprijin pentru dificultățile de învățare, terapia tulburărilor de comportament, terapia tulburărilor de motilitate oculară -strabisme);

 • •  să colaboreze cu Administrația Socială Comunitară în vederea implicării familiei ca partener în activitățile desfășurate cu copilul;

 • •  să prezinte partenerului rapoarte săptămânale și lunare cu privire la activitățile desfășurate

 • •  să ofere consiliere și informare pentru părinți;

 • •  să urmărească interesul superior al copilului;

 • •  să respecte confidențialitatea cu privire la datele beneficiarilor;

 • •  să solicite sprijinul Administrației Sociale Comunitare Oradea ori de câte ori este necesar, în vederea asigurării unor servicii de calitate;

2. Administrația Socială Comunitară Oradea se obligă:

 •  să colaboreze cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială -linia de Intervenție Timpurie, în vederea identificării și selectării copiilor cu cerințe educative speciale proveniți din familii aflate in situații de risc social;

 • •  să susțină implementarea planurilor de intervenție personalizată pentru copiii cu cerințe educative speciale proveniți din familii aflate în situații de risc social

 • •  să colaboreze cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială - linia de Intervenție Timpurie, în vederea informării și schimbului de date ori de câte ori aceasta se impune;

 • •  să asigure confidențialitatea datelor obținute în cadrul raportului de colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială linia de Intervenție Timpurie;

 • •  să faciliteze relaționarea personalului CSEIS cu personalul ASCO și CIET în vederea prevenirii riscului separării copilului de familie;

 • IV. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Durata prezentului acord de parteneriat este de un an de la data aprobării acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea, cu posibilitatea prelungirii sau modificării de comun acord, prin acte adiționale ori de câte ori este nevoie.

V. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI:

Prezentul parteneriat încetează în următoarele situații:

 • a. la împlinirea termenului pentru căreia a fost încheiat;

 • b. în situația în care una din părți nu își respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat;

VI. CONDIȚII DE CONFIDENȚIALITATE

9                                                  9

Fiecare dintre părți se obligă să păstreze confidențialitatea datelor obținute în cadrul raportului de colaborare.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Socială Comunitară

9

Oradea

Director general

Koncsek Vadnai Zita

Centrul Școlar pentru Educație

Incluzivă Senzorială

Director

Lezeu Rodica