Hotărârea nr. 880/2009

privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 20800 inscris in CF 95524 Oradea, in suprafata de 193 mp situat in Oradea, str. Sovata

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de achiziție rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 20800 înscris în CF 95524 Oradea, în suprafața de 193 mp situat în Oradea, str. Sovata

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59.318/15.10.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de achiziție rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 20800 înscris în CF 95524 Oradea, în suprafața de 193 mp situat în Oradea, str. Sovata, de la d-na Berdea Maria.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 526 din 29.06.2009 s-a dat acordul de principiu pentru cumpărarea de la d-na Berdea Maria a suprafeței de 193 mp teren înscris în CF nr. 95524 Oradea cu nr. cadastral 20800 situat în Oradea str. Sovata, în vederea reglementarii situației juridice a terenului pe care este amplasat rezervorul de beton dezafectat aferent stației de hidrofor Sovata.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 09.06.2009 întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT

S.R.L. prețul terenului menționat este de 120 euro/mp.

Conform notei de negociere nr. 58.838 din 06.10.2009 prețul de achiziție a terenului în suprafață de 193 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 23.160 euro pentru întreaga suprafață (respectiv 120 euro/mp).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. b, c, alin. 4 lit. a, alin.5 lit. b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aproba prețul de achiziție în sumă de 23.160 EURO pentru întreaga suprafață, (respectiv 120 euro/mp), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 58.838 din 06.10.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Sovata, având nr. cadastral 20800 înscris în CF 95524 Oradea, în suprafață de 193 mp, de la d-na Berdea Maria.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Administrația Imobiliara Oradea;

 • - Serviciul Terenuri;

 • - Compartiment Achiziții Publice;

 • - d-na Berdea Maria, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.880


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila