Hotărârea nr. 88/2009

privind aprobarea modificãrii unor prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr.671 din 31 august 2005 privind înfiinþarea instituþiei publice de interes local, cu personalitate juridicã, Poliþia Comunitarã Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.671 din 31 august 2005 privind înființarea instituției publice de interes local,

cu personalitate juridică, Poliția Comunitară Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.149 din data de 26 ianuarie 2009 întocmit de către Poliția Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 1, art.6 alin 1) din Hotărârea Consiliului Local nr.671 din 31 august 2005 precum și abrogarea art.6 alin 2) și introducerea unui nou articol, art.9A1,

În temeiul:


  • - Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată ;

  • - H.G.R nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

În baza art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a) pct 7 și art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea articolului 1 și articolului 6 alin 1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.671/31 august 2005, după cum urmează:

  • 1. Articolul 1 va avea următorul conținut:

,,Art.1 Se aprobă înființarea instituției publice de interes local Poliția Comunitară a Municipiului Oradea, cu personalitate juridică, având sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1.

  • 2. Articolul 6 alin.1 va avea următorul conținut:

(1) Activitățile Poliției Comunitare a Municipiului Oradea se desfășoară în imobilul situat în Oradea, P-ța Unirii nr.1, deținut în folosință gratuită pe durata desfășurării activității acesteia.

Art.II. Se abrogă art.6 alin.2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.671/31 august 2005

Art.III. La articolul 9 se introduce Art.9A1 care va avea următorul conținut:

„Art.9A1 Se declară ziua de 24 ianuarie ca Zi a Poliției Comunitare a Municipiului Oradea, în fiecare an.”

Art.IV. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea Poliției Comunitare a Municipiului Oradea, Serviciul Logistic, Financiar, Comunicații și Achiziții și Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare .

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Poliția Comunitară a Municipiului Oradea.

  • -  Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare

  • -  Serviciul Logistic, Financiar, Comunicații și Achiziții

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.88


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila