Hotărârea nr. 879/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire piata privata agroalimentara, depozite frigorifice si reglementare acces, str. Ogorului intersectie cu str. Apateului, nr. cad. 11443, 20259, 20260, 20261, 10569, 157545 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire piață privată agroalimentară, depozite frigorifice și reglementare acces, str. Ogorului intersecție cu str. Apateului, nr. cad. 11443, 20259, 20260, 20261, 10569, 157545 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 80648 din 12 octombrie 2009, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire piață privată agroalimentară, depozite frigorifice și reglementare acces, str. Ogorului intersecție cu str. Apateului, nr. cad. 11443, 20259, 20260, 20261, 10569, 157545 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1168/23.03.2009 la solicitarea societății SC West Fruta SRL reprezentată prin d-ul Ticra Rares Dacian și are ca obiect organizarea terenului situat în zona intersecției străzii Apateului cu Ogorului (șoseaua de centură), partea stânga pe direcția vest-est, în vederea reglementării accesului la amplasament pentru integrarea unei zone de servicii, mai exact a unei piețe private agroalimentare și a unor depozite frigorifice, stabilind rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sudică a localității, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat se află pe drumul de centură, la intersecția străzii Ogorului cu strada Apateului partea stânga, direcția vest-est.

Delimitat de terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice și străzile limitrofe Apateului și Ogorului, terenul are ieșire la drumul de centură.

Terenul în suprafață totală de 26.702,0mp, identificat cu nr.cad.11443 înscris în CF nr.151523-Oradea se află în proprietatea beneficiarei SC West Fruta SRL, nr.cad.20259 înscris în CF nr.151182 - Oradea și nr.cad.20261 înscris în CF nr.151180-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Ticra Rares cu soția Dana, nr.cad.20260 înscris în CF nr.153770-Oradea, nr.cad.10569 înscris în CF nr.155687-Oradea și nr.cad.157545 înscris în CF nr. 157545-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Ticra Rares

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură (str. Ogorului) și strada Apateului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețele de apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobăPlanul Urbanistic de Detaliu - Construire piață privată agroalimentară, depozite frigorifice și reglementare acces, str. Ogorului intersecție cu str. Apateului, nr. cad. 11443, 20259, 20260, 20261, 10569, 157545 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

Se propune :

- Organizarea circulației. Reglementare acces

 • -   accesul auto în incinta amplasamentului studiat se va face dintr-o girație proiectată care va deservi atât accesul din drumul de centură (str. Ogorului), strada Apateului cât și din drumurile preuzinale existente și propuse de-o parte și de alta a drumului de centură;

 • -   accesul pietonal la amplasament se va face pe același traseu ca și cel carosabil, prin amenajarea trecerilor de pietoni la nivel pe drumul de centură și strada Apateului;

 • -   amenajarea intersecției giratorii drumul de centură (str. Ogorului) acces incintă constând în amenajarea drumului colector și a girației se va executa în condițiile avizului nr.108184/16.10.2009 al Direcției Tehnice-serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea, al avizului Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul Poliție Rutieră nr. 269284/16.09.2009 și respectiv al avizului Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA ;

 • - Organizarea urbanistică. Reglementări

 • -   construire și amenajare piață agroalimentară privată și depozite frigorifice pe zona de servicii și comerț adiacentă drumului de centură;

 • -   amplasarea construcțiilor, organizarea și amenajarea incintei și acceselor se vor realiza conform prevederilor din planșele “U/03- Reglementări - Faza 1” si “U/04- Reglementări - Faza 2", cu respectarea condițiilor și reglementărilor din avizul nr.108184/16.10.2009 al Direcției Tehnice-serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea, din avizul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul Poliție Rutieră nr. 269284/16.09.2009 și respectiv din avizul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA și se vor respecta prevederile legale privind amplasarea construcțiilor față de rețelele existente în zonă conform avizului nr.S13/456/31.08.2009 al SC Electrica SA, în corelare cu proiectul de execuție a drumului de centură :

 • -   regim maxim de înălțime propus: P+E;

 • -   limita de implantare gard: minim 25,0m din ax drum de centură (str. Ogorului);

 • -   limita de implantare: minim 45,0m din ax drum de centură (str. Ogorului);

 • -   retrageri laterale: minim 1,90m, perimetral;

 • -   se vor amenaja locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incintă, conform legislației în vigoare (HGR 525/1996);

 • -  P.O.T.max propus = 40,0%, C.U.T.max propus = 0,80;

Echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu apă, pentru canalizarea apelor uzate și pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC West Fruta SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.879


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila