Hotărârea nr. 878/2009

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. topo 9717/1 inscris in CF 16003 Oradea, in suprafata de 62 mp situat in Oradea, str. Alexandru Roman nr. 2, in favoarea d-nei Osvat Mariana Gabriela

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea, in suprafața de 62 mp situat in Oradea, str. Alexandru Roman nr. 2, in favoarea d-nei Oșvat

Mariana Gabriela

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59.319/15.10.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea, in suprafața de 62 mp situat in Oradea, str. Alexandru Roman nr. 2, in favoarea d-nei Oșvat Mariana Gabriela.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 353 din 29.04.2009 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 162 mp teren constituit din nr. topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea și s-a dat acordul de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 62 mp teren situat în Oradea str. Alexandru Roman, nr. 2 în favoarea d-nei Oșvat Mariana Gabriela.

Conform notei de negociere nr. 58.840 din 06.10.2009 prețul de vânzare a terenului în suprafață de 62 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă totala de 7.000 euro cu TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 112,90 euro/mp, cu TVA).

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Luând în considerare prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În baza art. 36 alin. 2 lit. b, c, alin. 4 lit.a, alin.5 lit.b, și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aproba prețul de vânzare în sumă de 7.000 EURO cu TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 112,90 euro/mp, cu T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 58.840 din 06.10.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Alexandru Roman, având nr. topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea, în suprafață de 62 mp, în favoarea d-nei Oșvat Mariana Gabriela.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Imobiliara Oradea;

 • - Serviciul Terenuri;

 • - Compartiment Achiziții Publice;

 • - d-na Oșvat Mariana Gabriela, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.878


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.