Hotărârea nr. 877/2009

privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 373/24.04.2008 pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de strazi ce urmeaza a fi atribuite unor strazi nou create in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 373/24.04.2008 pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de străzi ce urmează a fi atribuite unor străzi nou create in municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 113112 din 16.10.2009, prin care Instituția Arhitectului Șef propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 373 din 24.04.2008, pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de străzi ce urmează a fi atribuite unor străzi nou create in municipiul Oradea.

Ținând seama de adresa nr. 2824/2008 a Instituției Prefectului județului Bihor, înregistrata la noi cu nr. 162904/2008, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 373/2008 considerându-se ca hotărârea a fost adoptata fără existenta avizului Comisiei Județene Bihor de Atribuire de Denumiri, având in vedere necesitatea acordării de denumiri pentru străzile nou create in municipiul Oradea,

Luând în continuare prevederile art. 3 alin.1 din O.G. nr. 63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În temeiul art. 36 alin 2 lit. c), alin 5 lit. d) si art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 24.04.2008 pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de străzi ce urmează a fi atribuite unor străzi nou create în municipiul Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -   Instituția Prefectului - județul Bihor

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Manea Mihai


    Oradea, 29 octombrie 2009

    Nr.877


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila