Hotărârea nr. 876/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Adevarului, nr.131, nr.cad.159213 -:-159224 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale, str.

Adevărului, nr.131, nr.cad.159213 -:-159224 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 96327 din 22 septembrie 2009, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale, str. Adevărului, nr.131, nr.cad.159213 -:-159224 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Buhas Ioan, în baza certificatului de urbanism nr.2400/04.08.2009, având ca scop parcelarea terenului cu nr. cad.9685 în vederea amplasării de locuințe unifamiliale și a reglementării accesului la terenul beneficiarilor, situat pe str. Adevărului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona de deal, fiind delimitat de str. Adevărului la nord și strada Livezilor la sud. In partea de est și vest, amplasamentul studiat se învecinează cu terenuri proprietate privată.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1a -locuințe izolate unifamiliale, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare.

In prezent terenul este liber de construcții.

Terenul în suprafață totală de S= 9445,0mp, s-a identificat cu nr.cad.159213 înscris în CF nr.159213 -Oradea, nr.cad.159214 înscris în CF nr.159214-Oradea, nr.cad.159215 înscris în CF nr.159215 -Oradea, nr.cad.159216 înscris în CF nr.159216 -Oradea, nr.cad.159217 înscris în CF nr.159217 -Oradea, nr.cad.159218 înscris în CF nr.159218-Oradea, nr.cad.159219 înscris în CF nr.159219 -Oradea, nr.cad.159220înscris în CF nr.159220 -Oradea, nr.cad.159221 înscris în CF nr.159221 -Oradea, nr.cad.159222 înscris în CF nr.159222 -Oradea, nr.cad.159223 înscris în CF nr.159223, nr.cad.159224 înscris în CF nr.159224 -Oradea, în favoarea beneficiarilor Buhas Ioan și soția Tabita Florina ca teren intravilan. Legătura zonei cu municipiul se realizează atât pe str. Adevărului cât și pe strada Livezilor.

Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare pe str. Adevărului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale, str. Adevărului, nr.131- Oradea, nr.cad.159213 -:-159224 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Se propune parcelarea terenului studiat in vederea amplasării de locuințe unifamiliale izolate și reconversie funcțională din R1a in R1b;

 • - număr loturi propuse:11 ;

 • - condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - mărimea lotului: minim 550,00 mp;

 • - front la strada: minim 18,00 m;

 • - regim maxim de înălțime : S+P+M ( conform Studiului de risc natural )

-POTmaximpropus=30,0%;

- CUTmaxim propus = 0,50;

- parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință si /sau garaj inclus în clădire;

 • - condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 10% din suprafața lotului.

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U-Plan reglementări și rețele edilitare din proiectul nr.16/2009 întocmit de SC Artplan Consulting SRL - arh. Trifa Cristian, cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr.116/iulie 2009 întocmit de SC GEOSTUD VEST SRL -verificator ing. Bogdan Ion;

 • -   limita de implantare gard: minim 6.0m din axul străzii Adevărului, străzii Livezilor și respectiv din axul străzii nou create conform propunerilor din PUZ

 • -   limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzilor de acces;

 • -   retrageri laterale: total 6,0 m , minim 2,4 m pe o latura;

- retrageri spate: minim 9,0 m;

 • - Organizarea circulației:

 • - accesul la parcele se va asigura din strada Adevărului și din strada Livezilor pe un drum public cu profil transversal de 12,0 m, (propus prin PUZ), care leagă str. Adevărului de strada Livezilor. Accesul la cele două parcele situate în partea nordică a amplasamentului se va realiza din drumul public propus, pe o alee carosabilă privată cu profil transversal de 5,0m.;

 • - In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 5/U - Circulația terenurilorsepropune:

 • - lărgirea străzii Livezilor la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor);

 • - crearea unui drum public cu profil transversal de 12,0m (6,0 m pe partea beneficiarilor) care leagă str. Adevărului de strada Livezilor ( conform Declarației autentificate notarial nr. 566/09.04.09 );

 • - terenurile destinate lărgirii drumurilor existente și terenurile destinate creării străzii publice propuse , se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 5/U - Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1474/21.10.2009;

 • - în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Echiparea tehnico-edilitară: Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Buhas Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.876


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila