Hotărârea nr. 875/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire trei case familiale S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, imprejmuire teren si reglementare acces, strada Dimitrie Anghel f.n., nr. cad. 20846, 20855, 11463 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire trei case familiale S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren și reglementare acces, strada Dimitrie Anghel f.n., nr. cad. 20846, 20855, 11463 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 65867 din 09 septembrie 2009, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire trei case familiale S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren și reglementare acces, strada Dimitrie Anghel f.n., nr. cad. 20846, 20855, 11463 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1618/14.05.2009, la inițiativa beneficiarilor Doboș Calin cu soția Alina, Tahu Romica Florian cu soția Laura în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor pentru construirea a trei case familiale, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Dimitrie Anghel și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 2966,0mp s-a identificat cu nr.cad.20846 înscris în CF nr.94949-Oradea în favoarea lui Dobos Calin cu soția Alina, Tahu Romica Florian cu soția Laura, nr.cad.20855 înscris în CF nr.94955-Oradea în favoarea lui Dobos Emil cu soția Rodica, Szabo Stefan cu soția Gabriela, Zach Dumitru cu soția Nicoleta, nr.cad.11463 înscris în CF nr.10827-Oradea în favoarea lui Dobos Calin cu soția Alina, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a acestuia, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire. Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară. In vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m. Circulația în zonă se face pe strada D. Anghel.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și de canalizare, existând și rețea de energie electrică .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire trei case familiale S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren și reglementare acces, strada Dimitrie Anghel f.n., nr. cad. 20846, 20855, 11463 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Se propune :

 • -   construirea a trei case familiale în regim de înălțime S(D)+P+E(+M), cu garaje aferente și împrejmuirea terenului, în frontul II al străzii D. Anghel,

 • -   reglementarea accesului la terenul beneficiarilor prin constituirea unui drum privat de acces la parcele pe terenul identificat cu nr.cad.20855 prin continuarea drumului privat existent (identificat cu nr. cad. 18136 și aprobat prin HCL nr. 477/22.05.2008);

amplasarea construcțiilor și amenajarea accesului:

 • -   se vor realiza conform prevederilor din planșa "U03- Reglementări", retrase la minim 1,90m față de mejdii, perimetral;

 • -  POTmax propus = 35,0% si CUTmax propus = 0,60;

 • -   accesul se va realiza din str. D. Anghel, pe o alee carosabilă privată de acces (identificată cu nr. cad. 18136 - cu profil transversal de 4,0m, prevăzută cu alveolă de depășire) ce se propune a se continua printr-o nouă alee carosabilă privată (identificată cu nr. cad. 20855 - cu profil transversal de 7,0m);

 • -   strada D. Anghel a fost lărgită la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 90287 - Oradea pentru nr. cad. 18135 aflat în proprietatea municipiului Oradea;

 • - asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Dobos Calin cu soția Alina, Tahu Romica Florian cu soția Laura, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 875


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila