Hotărârea nr. 874/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire complex comercial - Hypermarket, cladiri cu spatii pentru servicii, birouri si hotel, cu parcaje aferente si amenajare acces in incinta, Soseaua Borsului nr. 6 – Km3, nr. cad. 10044 si 19250- Orad

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire complex comercial - Hypermarket, clădiri cu spații pentru servicii, birouri și hotel, cu parcaje aferente și amenajare acces în incintă, Șoseaua Borșului nr. 6 - Km3, nr. cad. 10044 și 19250- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 96279 din 23 octombrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire complex comercial - Hypermarket, clădiri cu spații pentru servicii, birouri și hotel, cu parcaje aferente și amenajare acces în incintă, Șoseaua Borșului nr. 6 - Km3, nr. cad. 10044 si 19250- Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarelor SC RND Auto SA, SC Parc Industrial Combinat SRL și SC Imotrust SA, în baza certificatului de urbanism nr. 2423/06.08.2009, pentru construirea unui complex comercial (Hypermarket), a unor clădiri cu spații pentru servicii, birouri și a unui hotel, respectiv amenajarea accesului în incinta situată pe șoseaua Borșului nr. 6 - Km3 (teren identificat cu nr. cadastrale 10044 și 19250), stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este amplasat în partea vestică a municipiului Oradea, pe șoseaua Borșului DN1 (E60) Oradea -Borș, partea stânga ieșire spre Borș, în apropierea supratraversării șoselei Borșului de către str. Podului și str. O. Densușianu, fiind învecinat cu drumul de acces la incinta Direcției Ape Crișuri, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea industrială, comercială și servicii.

Vecinătățile amplasamentului sunt terenuri pe care s-au dezvoltat unități de industrie și depozitare, de servicii și comerț, și șoseaua Borșului.

Regulamentul de zonare funcțională a municipiului Oradea, situează amplasamentul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 cu consum mare de teren de tip: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, depozite, etc.

Terenul este traversat de rețele edilitare.

Rețeaua edilitară este organizată la nivelul rețelei de alimentare cu apă, rețea de canalizare și rețea de fibră optică.

Situația juridică

Terenul în suprafață totală de 34.698,0mp, identificat cu nr.cad.19250 este înscris în CF nr.152036-Oradea în favoarea beneficiarei SC RND Auto SA și nr.cad.10044 este înscris în CF nr.152588 - Oradea în favoarea beneficiarelor SC Parc Industrial Combinat SRL și SC Imotrust SA.

Amplasamentul este accesibil din șoseaua Borșului și drumul lateral (situat pe terenul identificat cu nr. topo 5176), amplasat la limita vestică a amplasamentului studiat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire complex comercial-Hypermarket, clădiri cu spatii pentru servicii, birouri si hotel, cu parcaje aferente si amenajare acces in incinta, Șoseaua Borsului nr. 6 - Km3, nr.cad. 10044 si 19250-Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Organizare urbanistica si reglementari:

-Se propune:

 • -   extinderea retelei stradale (pe cotele parti din terenurile identificate cu nr. cad. 10044 si 19250) pana la terenul beneficiarilor in vederea asigurarii accesibilitatii conform HGR 525/1996 si Regulamentului local de urbanism al municipiului Oradea la viitoarele trei loturi ce se propun prin PUZ;

 • -   realizarea unui complex comercial (Hypermarket), a unor cladiri cu spatii pentru servicii, birouri si hotel, cu spatii de parcare aferente, cu impartirea amplasamentului studiat in trei loturi distincte, dupa cum urmeaza:

 • -   Lot1, in suprafata de S=22.700,0mp, cu functiunea propusa hypermarketcu Hmax=15,0m,

 • -   Lot2, in suprafata de S=2.500,0mp, cu functiuneapropusacomert, servicii si birouri cu Hmax=15,0m,

 • -   Lot 3, in suprafata de S=7.008,0mp, cu functiunea propusa comert, servicii, birouri si Hotel cu Hmax=35,0m, -Mobilarea parcelelor, realizarea acceselor, circulatii auto si pietonale:

- amplasarea constructiilor, organizarea si amenajarea incintei si acceselor se vor realize conform prevederilor din plansele U3- Reglementari si U4- Proprietatea asupra terenurilor;

- se vor respecta prevederile legale privind amplasarea constructiilor fata de retelele existente in zona si fata de albia raului Crisul Repede conform avizului Apa-canal nr.26759/13.11.2008, a avizului GTS Telecom SRL nr.18/23.09.2009 si respectiv avizului A.N. “Apele Romane” nr.16606/11.11.2008;

- P.O.T.max propus = 70,0%, C.U.T.max propus = 4,0;

- accesul auto in incinta complexului comercial (Hypermarket), a cladirilor propuse pentru spatii servicii, birouri si hotel, respectiv a zonelor de parcare aferente, se va face dintr-o intersectie fara giratie, proiectata cu semaforizare, care va deservi atat accesul din soseaua Borsului cat si din drumurile preuzinale existente si propuse de-o parte si de alta a strazii Borsului, cu respectarea conditiilor din avizul Directiei Tehnic-Serviciu Urmarire Executie Lucrari-Comisia Consultativa pe Probleme de Circulatie si Transport Rutier in municipiul Oradea nr. 69978/13.07.2009;

- accesul pietonal la centrul comercial se va face pe acelasi traseu ca si cel carosabil, prin amenajarea trecerilor de pietoni la nivel pe soseaua Borsului;

- se vor continua traseele drumurilor existente (cu profil transversal de minim 7,0m);

- strazile interioare nou propuse cu profil transversal de minim 7,0m se vor constitui din:

- cotele parti de teren din terenurile identificate cu nr.cad.19250 este inscris in CF nr.152036-Oradea in favoarea beneficiarei SC RND Auto SA si nr.cad.10044 este inscris in CF nr.152588-Oradea in favoarea beneficiarelor SC Parc Industrial Combinat SRL si SC Imotrust SA;

- cotele parti de teren din terenurile identificate cu nr.cad.19250 si nr.cad.10044 destinate crearii strazilor se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, plansa U4 - Proprietatea asupra terenurilor si a ofertelor de donatie autentificate notarial;

- in urma acceptarii donatiei si trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avand destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

-   Echiparea tehnico-edilitara : pentru alimentarea cu apa, pentru canalizarea apelor uzate si pentru alimentarea cu energie

electrica se propune bransarea la reteaua existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarele Planului Urbanistic Zonal, SC RND Auto SA, SC Parc Industrial Combinat SRL și SC Imotrust SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.874


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila