Hotărârea nr. 873/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare statie sortare balast, drumul Santaului, nr. cad. 17589, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare stație sortare balast, drumul Santăului, nr. cad. 17589, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 85460 din 16 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare stație sortare balast, drumul Santăului, nr. cad. 17589, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2398/2008, la inițiativa SC SIMBAC SA, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei stații de sortare balast cu acces din drumul Santăului în extravilanul municipiului Oradea, stabilind categorii de intervenții și rezolvarea circulației în zona studiată.

Terenul luat în studiu este situat în extravilanul municipiului, la limita administrativului municipiului Oradea cu administrativul comunei Borș.

Terenul nu se află în perimetrul construibil aprobat prin PUG, iar pentru amplasarea obiectivului propus s-a efectuat scoaterea definitivă a parcelei din circuitul agricol prin Decizia 125/9.06.2009 . În prezent parcela este liberă de construcții. Situația juridică

Din punct de vedere juridic terenul care a generat PUZ-ul are o suprafață de 7563 mp se compune din parcela identificată cu nr. cad. 17589, rezultată după dezmembrarea parcelei 8640. Potrivit extras CF 152782, parcela cu nr. cad. 17589 se află în proprietatea SC SIMBAC SA .

Legătura zonei studiate cu municipiul se realizează din drumul Santăului pe un drumul de exploatare DE 85/2 identificat cu nr. cad. 919, care asigură accesul la depozitul de zgură și cenușă Santăul Mic, al SC Electrocentrale Oradea SA. Prin adresa 201/3319/10.04.2008, SC Electrocentrale Oradea SA și-a dat acordul ca SC SIMBAC SA să utilizeze acest drum pentru accesul la obiectivul propus.

În zona studiată nu există rețele de alimentare cu apă, canalizare și nici rețea electrică de distribuție de joasă și medie tensiune.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare stație sortare balast, drumul Santăului, nr. cad. 17589, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Amplasare stație de sortare balast având în componență: utilaj tehnologic, corp administrativ, anexe sociale, bazin de decantare, bazin alimentare cu apă și rezervor vidanjabil, conform planșei U05-Plan reglementări:

 • - regim de înălțime corp administrativ: parter;

 • - retragerile construcțiilor față de mejdii vor respecta prevederile codului civil;

 • - indici de ocupare ai terenului POTmax.35%, CUTmax.0,5;

 • - Organizarea circulației: accesul auto la parcelă se va realiza din drumul Santăului pe drumul de exploatare DE85/2 în condițiile stabilite de administratorul drumului prin adresa 201/3319/10.04.2008.

 • - Echiparea tehnico-edilitară: Alimentarea cu apă se realizează din puț forat, iar apele menajere vor fi colectate în rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC SIMBAC SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr. 873


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.