Hotărârea nr. 872/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare si construire hale S+P+E cu destinatia de spatii de productie, depozitare, creatie, modelare, prezentare, desfacere, promovare si prestari servicii cu spatii tehnice si spatii de parcare aferent

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare și construire hale S+P+E cu destinația de spații de producție, depozitare, creație, modelare, prezentare, desfacere, promovare și prestări servicii cu spații tehnice și spații de parcare aferente, str. Corneliu Baba nr.2, nr. cad. 12522, 13575, 13576 și 13577 -

Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 107290 din 12 octombrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare și construire hale S+P+E cu destinația de spații de producție, depozitare, creație, modelare, prezentare, desfacere, promovare și prestări servicii cu spații tehnice și spații de parcare aferente, str. Corneliu Baba nr.2, nr. cad. 12522, 13575, 13576 și 13577 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3573/10.09.2008 - prelungit la solicitarea beneficiarei SC Ramacos Service SRL reprezentată de d-ul Ramadori Sandro, în vederea amplasării unor construcții cu destinația de spații de producție, depozitare, creație, modelare, prezentare, desfacere, promovare și prestări servicii cu spații tehnice și spații de parcare aferente, pe terenul identificat cu nr. cad. 12522, 13575, 13576 și 13577, cu acces la str. Corneliu Baba, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest a localității într-o zonă de foste unități agricole dezafectate sau cu destinație schimbată în unități industriale și de depozitare.

Amplasamentul studiat se află în fosta incintă a SC Agrosem SA cu acces din strada Corneliu Baba.

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, situează terenul în zona de folosință C8 reprezentând funcțiuni comerciale cu consum de teren.

Terenul în suprafață de 31.405,0mp identificat cu nr.cad.12522 înscris în CF nr.157726-Oradea, nr.cad.13575 înscris în CF nr.152328-Oradea, nr.cad.13576 înscris în CF nr.157730-Oradea si nr.cad.13577 înscris în CF nr.157791-Oradea în favoarea beneficiarei SC Sapiem Control SRL.

Pe teren există construcții. Rețeaua edilitară este organizată la nivelul rețelei electrice, rețea de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare și construire hale S+P+E cu destinația de spații de producție, depozitare, creație, modelare, prezentare, desfacere, promovare și prestări servicii cu spații tehnice și spații de parcare aferente, str. Corneliu Baba nr.2, nr. cad. 12522, 13575, 13576 și 13577 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Se propune realizarea următoarelor obiective: (1)- două clădiri în regim de înălțime S+P+E; (2)- drumuri de incintă și platforme propuse; (3)- spații de parcare aferente funcțiunii; (4)- spații verzi propuse;

 • -   amplasarea construcțiilor propuse, amenajarea incintei, a acceselor, a drumurilor de incintă, a platformelor, spațiilor de parcare și zonelor verzi aferente funcțiunii se vor realiza conform prevederilor din planșa “3/U-Reglementări” aferentă proiect pr.nr.22/2008 întocmit de către SC Nova Proiect SRL - arh.Maxim Alexandru :

 • -   regim maxim de înălțime propus: S+P+E;

-  limita de implantare gard: minim 7,0m din ax strada Corneliu Baba;

 • -   limita de implantare: minim 4,0m de la aliniamentul străzii Corneliu Baba;

-   retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retragere spate: cu respectare Cod civil;

 • -   la subsol se vor amenaja spații tehnice și/sau spații de parcare aferente funcțiunii;

-  POT maxim propus = 43,60% si CUT maxim propus = 0,85;

 • -   Organizarea circulației: accesul în incintă se va realiza din str. Corneliu Baba reglementată la profil transversal de minim 14,0m, cu respectarea prevederilor din Adresa AIO nr.53176/24.07.2009, Acordul nr.52372/04.06.2009 al Direcției Tehnice-serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea, respective Avizul nr.268911/29.12.2008 al Inspectoratului Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere;

 • -   Dotarea cu utilități a viitoarelor construcții se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Ramacos Service SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr. 872


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila