Hotărârea nr. 87/2009

privind aprobarea modificãrii Art. 2. (1) din Acordul colectiv de muncã nr. 40149 din 16.12.2008 al Poliþiei Comunitare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării Art. 2. (1) din Acordul colectiv de muncă nr. 40149 din 16.12.2008 al Poliției Comunitare Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 52 din 12.01.2009, întocmit de Poliția Comunitară Oradea, Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare prin care se propune modificarea Art.2. (1) din Acordul colectiv de munca nr. 40149 din 16.12.2008 al Poliției Comunitare Oradea,

Ținând cont de:

 • - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici ( R2 ), actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea funcționarilor publici;

 • - ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2007 (*actualizata*) privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007

 • - ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica

 • - LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității si sănătății in munca

 • - LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate

 • - prevederile Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată;

 • -  prevederile H.G.R nr.2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

 • - prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, actualizată;

În baza art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a) pct 7 și art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1 Articolul 2 alin.(1) din Acordul Colectiv de muncă nr.40149 din 16.12.2008 al Poliției Comunitare Oradea, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.2. (1) Acordul colectiv de munca este valabil până la încheierea unui nou acord colectiv de muncă, care va fi supus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea”, ținând cont că se mențin aceleași drepturi salariale ca și la ceilalți funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, până la o nouă negociere ce va avea loc după aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Poliția Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Directorul executiv al Poliției Comunitare Oradea

 • - Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare

 • - Reprezentanții funcționarilor din cadrul Politiei Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.87


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila