Hotărârea nr. 869/2009

privind modificarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, stabilita potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Analizând raportul de specialitate nr.116104 din 22.10.2009 prin care se propune Consiliului Local modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

În temeiul art.8 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul tuturor consiliilor locale, se înființează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul unității administrative teritoriale, reprezentanți ai poliției și ai jandarmeriei.

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, ,,organizatorii adunărilor publice vor depune declarația scrisă la primăriile municipale, orășenești sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfășoare, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora, în care trebuie să menționeze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire și defluire, numărul aproximativ al participanților, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliției locale și jandarmeriei,

Ținând seama de prevederile art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2009 prin care se stabilește componența Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7, art. 45 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se modifică componența Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, stabilită potrivit art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, după cum urmează:

 • •   dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 • •   dl. Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

 • •   dl. Bucur Călin Adrian - adjunct al șefului Poliției Municipiului Oradea,

 • •   dl. Valentin Pănescu - din partea Poliției Municipiului Oradea - B.P.R.M.U.

 • •   dl. Crăciun Leucea - Director executiv al Poliției Comunitare Oradea

 • •   dl. Jarca Doru - din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor

 • •   dl. Teodor Mara - consilier din cadrul Primăriei Municipiului Oradea - Compartiment Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local.

Art.II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, desemnați potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția juridică,

 • - membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

 • - Poliția Comunitară Oradea,

 • - Compartimentul Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 869


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.