Hotărârea nr. 868/2009

privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59778 / 22.10.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, propune privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1

Luând în seamă imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preșcolar,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000,

Luând în seama prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit.b), d), alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.1, art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr.1:

(a) prelungirea contractului de închiriere nr. 10922/2007, pentru imobilul situat în Oradea. str. Cardinal Iuliu Hossu nr.2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1, în următoarele condiții:

 • •   tarifele pentru închiriere sunt aceleași, respectiv 6000 lei/luna;

 • •   obiectul de activitate: desfășurarea activității Grădiniței de Copii nr.1;

 • •  suprafața închiriată: - suprafață clădire: 207 mp + 40 mp magazie

- teren: 928 mp

 • •   suportarea cheltuielilor de funcționare și reparații la imobilul închiriat, de către chiriaș;

(b) durata închirierii: 24.10.2009, până la data de 23.10.2010.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentelor măsuri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

 • •  Parohia Romano-Catolica Oradea „Velența”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Grădinița de copii nr.1, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr. 868


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.