Hotărârea nr. 866/2009

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 2 ani, a spatiului situat Oradea, Piata Ferdinand, nr. 6, in favoarea institutiei de cultura „Teatrul de Stat Oradea”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spațiului situat Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, în favoarea instituției de cultura „Teatrul de Stat Oradea”

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, înregistrat sub nr. 59832 din 22.10.2009, prin care se propune darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spațiului situat în Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, în favoarea instituției de cultura „Teatrul de Stat Oradea”.

Luând în seama solicitările transmise municipalității de către instituția de cultura „Teatrul de Stat Oradea”, prin care pentru a putea suporta în continuare contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu plata utilităților, dorește darea în folosință gratuită pe o perioada de doi ani a spațiului situat în Oradea, P-ta Ferdinand nr.6, respectiv utilizarea acestuia în baza unui contract de comodat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spațiului situat Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, în favoarea instituției de cultura „Teatrul de Stat Oradea”.

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru imobilul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, prin Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 13.08.2009, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

 • •  Teatrul de Stat Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 866


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Imobiliară Oradea


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-436 276 Fax. +40 0259-436 276

E-mail: aio@oradea.ro

Nr. : 55557

Data :13.08.2009

CONTRACT DE COMODAT

CAPITOLUL I :PĂRȚI CONTRACTANTE:

1. Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea , cu sediul în municipiul

Oradea, P-ța Unirii nr. 1, identificată prin C.I.F. RO23627620, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentată legal prin Horia Augustin Jarca - Director Executiv, în calitate de COMODANT, pe de o parte

Și

 • 2. TEATRUL DE STAT ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ța Ferdinand, nr. 6, identificată prin C.I.F. 4208587, cont RO26TREZ0765010XXX000207, reprezentată legal prin Director - Dl. Silaghi Lucian în calitate de COMODATAR

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. __________________ s-a încheiat prezentul contract de

comodat și produce efecte începând cu data de 13.08.2009.

CAPITOLUL II.: OBIECTUL CONTRACTULUI.

 • 1) Comodantul dă spre folosința gratuită, comodatarului Teatrul de Stat Oradea imobilul situat în Oradea, P-ța Ferdinand, nr. 6, în suprafață construită de 1639 mp, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea.

 • 2) Darea în folosința gratuită a imobilului menționat mai sus se face începând cu data de 13.08.2009

pana la data 13.08.2011.

 • 3) Imobilul va avea următoarea destinație:

Instituție de cultură.

CAPITOLUL III. : OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

1) Obligațiile comodatarului - Teatrul de Stat Oradea, în ceea ce privește, imobilul situat în Oradea, P-ța Ferdinand, nr. 6, sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve spațiul în bune condiții;

 • b) să folosească spațiul conform destinației sale;

 • c) să suporte toate cheltuielile generate de folosința spațiului, referitoare la întreținere, energie electrică și termică, apă-canal, abonament telefon, salubrizare, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința spațiului.


 • d) răspunde dacă spațiul se deterioriaza din vina sa.

 • e) să predea comodantului spațiul liber de sarcini în buna stare, la data încetării contractului de comodat, pentru motivele arătate la cap.V din prezentul contract, pe baza de proces verbal de predare primire.

În cazul în care nu se vor respecta obligațiile prevăzute în prezentul contract, Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliară Oradea va putea rezilia contractul de comodat, fără punerea în întârziere a comodatarului și fără intervenția instanțelor de judecată.

2) Obligațiile comodantului sunt;

 • a) de a remite spre folosința gratuită comodatarului Teatrul de Stat Oradea, în ceea ce privește imobilul situat în Oradea, P-ța Ferdinand, nr. 6,

 • b) să preia imobilul la încetarea contractului .

CAPITOLUL IV : DURATA CONTRACTULUI

 • 1) Durata prezentului contract de comodat este de 2 ani, condiționată de Contractul de Administrare nr. 55538/13.08.2009 încheiat între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local al Municipiului Oradea.

2) Contractul intră în vigoare la data de 13.08.2009 până la data de 13.08.2011 în conformitate cu

Hotărârea de Consiliu Local nr. _______________

 • 3) Durata contractului de comodat poate fi modificata prin acordul parților, pe baza de act adițional.

CAPITOLULV : ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

 • 1) Prezentul contract încetează de plin drept fără punerea în întârziere a comodatarului și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii ;

 • b) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a imobilului dat în folosință gratuită sau în cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare;

 • c) în cazul schimbării destinației pentru care a fost atribuit imobilului Cap. II, pct. 3, situat în Oradea, P-ța

Ferdiand, nr. 6,

 • d) în cazul neexecutării de către comodatar a vreunei obligații esențiale enumerate la Cap. III, din

prezentul contract.

 • e) în cazul transmiterii de către comodatar a folosinței imobilului către terțe persoane atât cu titlu oneros cât și cu titlu gratuit, fără acordul comodantului.

 • f) în cazul în care spațiul ce face obiectul prezentului contract urmează sa fie afectat unei activității de utilitate publică.

 • 2) În temeiul acestui contract, în calitate de comodatar Teatrul de Stat Oradea, dobândește numai dreptul de folosință gratuită asupra imobilului situat în Oradea, P-ța Ferdinand, nr. 6

 • 3) Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, păstrează calitatea de administrator al imobilului situat în Oradea, P-ța Ferdinand, nr. 6.

CAPITOLUL VI.: LITIGII

 • 1) Părțile au convenit ca litigiile de orice fel privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • 2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești

competente.

CAPITOLUL VII. : CLAUZE FINALE

 • 1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 2) Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 3) În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Prezentul contract de comodat s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

COMODANT

COMODATAR

Administratia Imobiliara Oradea DIRECTOR EXECUTIV Horia Augustin Jarca

Reprezentant prin;

DIRECTOR

Silaghi Lucian

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Porsztner Bela Csaba

CONTABIL ȘEF

SEF BIROU JURIDIC

Roșan Mărioara

ȘEF SERVICIU

Cristian Beltechi