Hotărârea nr. 865/2009

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 2 ani, a spatiului situat in Oradea, str. Octavian Goga nr.4 in favoarea Administratiei Sociale Comunitare Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spațiului situat în Oradea, str. Octavian Goga nr.4 în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea

J

Analizând raportul de specialitate nr. 59779/22.10.2009 întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spațiului situat în Oradea, str. Octavian Goga nr.4 în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Luând în seamă solicitările transmise municipalității de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care datorită lipsei de spații proprii, ne solicită atribuirea spațiului situat în Oradea, str. Octavian Goga nr.4, respectiv utilizarea acestuia în baza unui contract de comodat, pentru o perioada de 2 ani.

Ținând cont de Procesul verbal nr.54.970 din 04.08.2009, al Comisiei de analiza a solicitărilor de locuința si a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința, prin care s-a hotărât atribuirea spațiului menționat anterior în vederea amenajării unui centru de distribuire a hranei către beneficiarii de cantina sociala.

Având în vedere faptul că municipalitatea are un rol important în sprijinirea si îmbunătățirea situației sociale a persoanelor defavorizate,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (2) alin.(5) lit.a, art.124 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spațiului situat în Oradea, Str. Octavian Goga nr.4, în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea, în vederea amenajării unui centru de distribuire a hranei către beneficiarii de cantină socială.

Art.2. Pentru spațiul dat în folosință gratuită, menționat la art.1, se va încheia contract de comodat, începând cu data de 01.11.2009, care va cuprinde în principal următoarele clauze:

  • - părțile contractului

  • - obiectul contractului

- durata contractului

  • - drepturi și obligații ale părților

  • - alte clauze de natură să conducă la o bună exploatare a imobilului

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 865


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila