Hotărârea nr. 863/2009

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. topo 711/2 inscris in CF 72991 Oradea, in suprafata de 42 mp situat in Oradea, str. Ady Endre nr. 29, in favoarea d-lui Buciu-Zaharias Daniel

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. topo 711/2 înscris în CF 72991 Oradea, in suprafața de 42 mp situat in Oradea, str. Ady Endre nr. 29, in favoarea d-lui

Buciu-Zaharias Daniel

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57.825 din 23.09.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. topo 711/2 înscris în CF 72991 Oradea, in suprafața de 42 mp situat in Oradea, str. Ady Endre nr. 29, in favoarea d-lui Buciu-Zaharias Daniel.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 1.154 din 18.12.2008 s-a dat acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 42 mp teren cu nr. Topo 711/2 înscris în CF 72991 Oradea, situat în Oradea str. Ady Endre nr. 29 în favoarea d-lui Buciu-Zaharias Daniel.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 09.06.2009 întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. prețul terenului menționat este de 165 euro/mp fără TVA.

Conform notei de negociere nr. 57.763 din 22.09.2009 prețul de vânzare a terenului în suprafață de 42 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 7.560 euro fără TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 180 euro/mp, fără TVA).

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007.

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 7.560 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 180 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 57.763 din 22.09.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Ady Endre nr. 29, având nr. topo 711/2 înscris în CF 72991 Oradea, în suprafață de 42 mp, în favoarea d-lui Buciu-Zaharias Daniel.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții Publice;

  • - dl. Buciu-Zaharias Daniel, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 863